Oferta

Technik usług kosmetycznych

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

Szkoła policealna

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkół w zawodzie technik usług kosmetycznych mogą podjąć pracę w:

 • studiach i salonach kosmetycznych,
 • ośrodkach wellness,
 • strefach kosmetyki i wellness hoteli, klubów fitness, salonów fryzjerskich,
 • perfumeriach i drogeriach,
 • charakteryzatorniach teatrów lub studiów filmowych i telewizyjnych.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez techników usług kosmetycznych to:

 • rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry i włosów oraz diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków – odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
 • ustalanie rodzaju zabiegu w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej oraz wykonanie go zgodnie z etyką zawodową,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych kończyny górnej,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych kończyny dolnej,
 • wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki upiększającej zgodnie z etyką zawodową,
 • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu kosmetyki, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • udzielanie klientom porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,
 • sporządzanie prostych środków kosmetycznych niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce wraz z ich działaniem na skórę i organizm,
 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • organizowanie gabinetu kosmetycznego,
 • organizowanie stanowiska pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą (karta pacjenta),
 • nawiązywanie kontaktów społecznych, prowadzenie rozmów i wywiadów, stosowanie zasady prawidłowej komunikacji,
 • ocenianie poprawności i estetyki wykonanej usługi.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik usług kosmetycznych jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Kosmetyk / kosmetyczka (nazwa niemiecka: Kosmetiker/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Dzięki możliwości wyboru różnych jednostek kwalifikacyjnych zawód ten charakteryzuje się elastyczną strukturą programu nauczania. Możliwa jest również nauka tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Charakteryzator (Maskenbildner/-in), trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Możliwa jest również nauka tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Asystent mistrza w usługach kosmetycznych i fryzjerskich (niem. Meisterassistent/-in für Kosmetik im Friseurhandwerk), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Egzamin kończący kształcenie jest uregulowany przepisami izb rzemieślniczych. Organizacje rzemieślnicze oferują kursy przygotowujące do egzaminu (pensum ok. 100-320 godzin). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.
 • Starszy specjalista w dziedzinie kosmetyki i wellness (Fachwirt/-in für Kosmetik und Wellness), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Kursy przygotowujące do egzaminu trwają w trybie dziennym ok. 3 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 24 miesięcy. Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik usług kosmetycznych:

 

 1. Szkoła Kosmetyki Profesjonalnej MSP, ul. Przemysłowa 14-15, 66-400 Gorzów Wlkp., www.akademiamsp.eu
 2. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wlkp., www.msz.gorzow.pl
 3. TEB Edukacja, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp., www.teb.pl
 4. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zak.edu.pl
 5. AP Edukacja, ul. Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 6. Medyczna Szkoła Policealna „AWANGARDA”, ul. Młyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.awangarda.edu.pl
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól, www.ckziu-elektryk.pl
 8. Dwuletnia Policealna Szkoła „ŻAK” w Zielonej Górze, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 9. Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Jedności 9/5, 65-018 Zielona Góra, www.teb.pl
 10. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra, www.medyk.zgora.pl
 11. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby chcące się kształcić w szkole policealnej powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki
Szkoła policealna: okres nauki 2 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych społecznej minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 330 godz.
 2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – 510 godz.
 3. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – 510 godz.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację „Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy” odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację „Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp” odbywa się pod koniec klasy drugiej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rrozporządzeniem MEN z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w szkole policealnej z dwuletnim cyklem kształcenia minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostaje przeznaczonych minimum 800 godzin.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym – 128 godz.
 2. Język obcy w kosmetyce – 128 godz.
 3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce – 160 godz.
 4. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu – 192 godz.
 5. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała – 192 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 800

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z dwuletnim cyklem kształcenia wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje minimum 800 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*:

 1. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu – 400 godz.
 2. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała – 400 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 800

*) Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na techników usług kosmetycznych.

Miesięczne wynagrodzenie techników usług kosmetycznych w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.800 – 3.500 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy usług kosmetycznych, absolwenci dwuletniej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwośc podwyższenia kwalifikacji kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. kosmetologia.

Szkoły wyższe na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują odpowiednie kierunki studiów.

1. Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra,www.studiujzprzyszloscia.pl

Kierunek: Kosmetologia

Specjalności: Kosmetologia stosowana, Kosmetologia z relaksacją i bioodnową, Wizaż ze stylizacją

2. Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą, ul. Mickiewicza 20, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.wssz.pl

Kierunek: Kosmetologia

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=514207

Program nauczania zawodu w zawodzie technik usług kosmetycznych:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/541215_P.doc

Opis zawodu technika usług kosmetycznych:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=1019

Serwis Kosmetyczek i Kosmetologów:

http://kosmetyczki.net

Polskie Stowarzyszenie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej:

http://stowarzyszeniekosmetologii.blogspot.com

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy w zawodzie technik usług kosmetycznych:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-technik-us%C5%82ug-kosmetycznych

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

www.praca.onet.pl

www.praca.interia.pl

www.praca.wp.pl

www.gazeta.pl/praca

www.pracuj.pl

www.praca.gov.pl               

www.praca.pl

www.eures.praca.gov.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim większe studia i salony kosmetyczne oraz ośrodki wellness.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik usług kosmetycznych:

 

 1. Szkoła Kosmetyki Profesjonalnej MSP, ul. Przemysłowa 14-15, 66-400 Gorzów Wlkp., www.akademiamsp.eu
 2. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wlkp., www.msz.gorzow.pl
 3. TEB Edukacja, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp., www.teb.pl
 4. Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zak.edu.pl
 5. AP Edukacja, ul. Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 6. Medyczna Szkoła Policealna „AWANGARDA”, ul. Młyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.awangarda.edu.pl
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól, www.ckziu-elektryk.pl
 8. Dwuletnia Policealna Szkoła „ŻAK” w Zielonej Górze, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 9. Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Jedności 9/5, 65-018 Zielona Góra, www.teb.pl
 10. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra, www.medyk.zgora.pl
 11. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.