Oferta

Technik agrobiznesu

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dwa możliwe poziomy kształcenia:

 

1. Technikum

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

 

2. Szkoła policealna

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik agrobiznesu

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie technik agrobiznesu mogą podejmować pracę w:

 • dużych gospodarstwach rolnych,
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,  
 • firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych branży rolnej, 
 • agroturystyce,
 • marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
 • usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego,
 • urzędach administracji rolnej i instytucjach doradztwa rolniczego.

 

Można również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą (prywatne gospodarstwo rolne, gospodarstwo  agroturystyczne, przetwórstwo i sprzedaż produktów rolniczych).

 

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez techników agrobiznesu to:

 • opracowywanie technologii i prowadzenie uprawy roślin,
 • planowanie, organizacja i realizacja poszczególnych etapów produkcji,
 • planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej,
 • prowadzenie uprawy roli, siewu i sadzenia roślin, pielęgnacji roślin oraz ich ochrony przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli i ocen plantacji, w tym plantacji nasiennych w okresie wegetacji,
 • planowanie i przeprowadzanie zbioru roślin,
 • kontrola i konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych,
 • organizacja i nadzór prac związanych z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
 • gospodarowanie w sposób właściwy paliwami i bezpieczne ich przechowywanie,
 • obsługa instalacji, silników i urządzeń elektrycznych używanych w rolnictwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • obsługa i właściwa eksploatacja maszyn,
 • ocena stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego,
 • dokonywanie konserwacji i drobnych napraw,
 • planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w narzędzia, maszyny i urządzenia,
 • prowadzi dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • sporządzanie kalkulacji ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenie wszystkich etapów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności,
 • wykorzystywanie metod ekologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • identyfikowanie odbiorców dla produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie,
 • przygotowywanie ofert handlowych,
 • nadzorowanie pracy innych pracowników w małym zespole,
 • korzystanie ze środków Unii Europejskiej,
 • planowanie i organizacja przetwórstwa żywności,
 • prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • sprzedaż przetworzonej żywności z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik agrobiznesu jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Rolnik (niem. Landwirt/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). 
 • Wykwalifikowany pracownik obsługi rolnictwa (niem. Fachkraft Agrarservice), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności agrotechnika (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Agrartechnik), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym). W poszczególnych krajach związkowych tytuł zawodowy może się różnić.
 • Mistrz w obsłudze rolnictwa (niem. Agrarservicemeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne regulowane przez odpowiednie instytucje na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Egzamin mistrzowski jest uregulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Placówki szkoleniowe izb rolniczych i inne instytucje szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (dwa bloki zajęć po ok. 3 miesięcy w czasie dwóch następujących po sobie okresów zimowych). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Mistrz w rolnictwie (niem. Landwirtschaftsmeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Egzamin mistrzowski jest uregulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Placówki szkoleniowe izb rolniczych i inne instytucje szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w systemie zajęć zblokowanych do 20 miesięcy). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie rolnictwa z egzaminem państwowym (niem. staatlich geprüfte/-r Agrarbetriebswirt/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne w systemie szkolnym realizowane przez rolnicze szkoły zawodowe (niem. landwirtschaftliche Fachschulen). Kształcenie trwa w trybie dziennym ok. 1 – 2 lat, a w trybie zaocznym 2 lata.
 • Starszy specjalista w dziedzinie rolnictwa w specjalności sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych (niem. Fachagrarwirt/-in für landwirtschaftliche Direktvermarktung), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne regulowane przez odpowiedni krajowy urząd administracji rolnej na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Kursy przygotowujące do egzaminu końcowego są realizowane z reguły w trybie zaocznym (dwa lata z rzędu, w okresach od października do kwietnia). Uczestnictwo w kursie nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu końcowego.

 

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik agrobiznesu:

Technika:

 

 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Aleja Wolności 7, 66-500 Strzelce krajeńskie, www.zsckustrzelce.neostrada.pl
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, www.zser-slubice.pl
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl

Szkoły policealne:

 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik agrobiznesu w czteroletnim technikum powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik agrobiznesu w dwuletniej szkole policealnej powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata

Szkoła policealna: okres nauki 2 lata

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego (na przykładzie technikum)*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 340 godz.
 2. Prowadzenie produkcji rolniczej – 650 godz.
 3. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – 360 godz.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację „Prowadzenie produkcji rolniczej” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

(Na przykładzie technikum)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzinna kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie – 30 godz.
 2. Produkcja roślinna – 150 godz.
 3. Produkcja zwierzęca – 120 godz.
 4. Technika w rolnictwie – 120 godz.
 5. Działalność gospodarcza w agrobiznesie – 210 godz.
 6. Język obcy w agrobiznesie – 60 godz.
 7. Przetwórstwo żywności – 30 godz.
 8. Rachunkowość i rozliczenia podatkowe – 30 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 750

Wymiar godzin (praktyka)

(Na przykładzie technikum)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzinna kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin*:

 1. Produkcja rolnicza – 360 godz.
 2. Prowadzenie przetwórstwa spożywczego – 75 godz.
 3. Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego – 315 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 750

*) zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na techników agrobiznesu.

Miesięczne wynagrodzenie techników agrobiznesu w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.680 – 2.500 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy agrobiznesu, absolwenci czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. agrobiznes lub rolnictwo ze specjalizacją agrobiznes.

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie możliwości podjęcia studiów na jednym z kierunków pokrewnych.

Odpowiednie możliwości oferowane są np. przez uczelnie z woj. dolnośląskiego i zachodniopomorskiego:

1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, www.up.wroc.pl

Kierunek: Agrobiznes

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 17, 71-374 Szczecin, www.agro.zut.edu.pl

Kierunek: Rolnictwo

Specjalizacja: Agrobiznes

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=331402

Program nauczania w zawodzie technik agrobiznesu:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/331402_P.doc

Opis zawodu technik agrobiznesu:

http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyDetails.aspx?zawod=0000000083

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy w zawodzie techik agrobiznesu:

http://www.praca.pl/s-technik,agrobiznesu.html

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

www.praca.onet.pl

www.praca.interia.pl

www.praca.wp.pl

www.gazeta.pl/praca

www.pracuj.pl

www.praca.gov.pl

www.praca.pl

www.eures.praca.gov.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim większe gospodarstwa rolne, firmy handlowe, usługowe i produkcyjne branży rolnej oraz urzędy administracji rolnej i instytucje doradztwa rolniczego.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik agrobiznesu:

Technika:

 

 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Aleja Wolności 7, 66-500 Strzelce krajeńskie, www.zsckustrzelce.neostrada.pl
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, www.zser-slubice.pl
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl

Szkoły policealne:

 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.