Oferta

Technik pożarnictwa

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

Szkoła policealna

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik pożarnictwa

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie technik pożarnictwa mogą podejmować pracę w:

 • jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostkach zakładowych straży pożarnych,
 • przedsiębiorstwach produkujących sprzęt gaśniczy,
 • przedsiębiorstwach różnych branż jako specjaliści ochrony przeciwpożarowej.

Do zadań zawodowych techników pożarnictwa należy:

 • prowadzenie rozpoznania zagrożeń występujących w obszarze działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
 • sprawianie i obsługiwanie sprzętu ratowniczego i gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostek straży pożarnej,
 • prowadzenie rozpoznania na terenie działań ratowniczych,
 • wykonywanie działań ratowniczych w oparciu o taktykę, procedury i zasady dotyczące specyfiki prowadzenia walki z pożarami, postępowania w czasie klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, wypadków, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi i radioaktywnymi środkami przemysłowymi,
 • stosowanie metod ratowania ludzi, zwierząt i mienia,
 • zabezpieczanie terenu działań ratowniczych,
 • obsługiwanie urządzeń informatycznych i sprzętu łączności,
 • udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej i psychologicznej ofiarom zdarzeń,
 • organizowanie toku służby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji operacyjnej, administracyjnej i szkoleniowej,
 • organizowanie i prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego,
 • dysponowanie siłami i środkami oraz analizowanie zagrożeń występujących w czasie działań ratowniczych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacji społeczeństwa w ramach powszechnego przygotowania ludności do właściwych zachowań w stanach zagrożeń,
 • kierowanie działaniami ratowniczymi,
 • podejmowanie współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innymi podmiotami ratowniczymi,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrolowanie przestrzegania regulaminów służbowych i instrukcji ustalających tok służby,
 • kontrolowanie gotowości jednostek straży pożarnych w zakresie przygotowania do realizacji zadań ratowniczych.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik pożarnictwa jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Pracownik państwowych służb pożarniczych średniego szczebla (niem. Beamter/Beamtin im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst), poziom kształcenia – kształcenie regulowane rozporządzeniami na poziomie federalnym lub poszczególnych krajów związkowych. Trwający od roku do 2 lat staż przygotowujący jest oferowany służby krajów związkowych i Bundeswehrę. Warunkiem dopuszczenia do służby na stażu przygotowującym jest z reguły wcześniejsze ukończenie nauki zawodu.
 • Strażak zakładowych straży pożarnych (niem. Werkfeuerwehrmann/-frau), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym wg zasad ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Wykwalifikowany pracownik ochrony przeciwpożarowej (niem. Brandschutzfachkraft), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne regulowane przepisami izb przemysłowo-handlowych. Ponadto oferowane są formy kształcenia regulowane wewnętrznymi przepisami jednostek realizujących kursy. Czas trwania kursu może być różny w zależności od jednostki realizującej. Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu końcowego.
 • Technik ze specjalnością technika zakładowych straży pożarnych z egzaminem wewnętrznym (niem. geprüfte/-r Werkfeuerwehrtechniker/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne regulowane przepisami izb przemysłowo-handlowych na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Kursy przygotowujące do egzaminu końcowego w systemie zajęć zblokowanych trwają z reguły 1 rok.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie placówek, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa.

Kształcenie w zawodzie można podjąć np. w woj. wielkopolskim lub śląskim:

 1. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań, www.sapsp.edu.pl
 2. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, www.cspsp.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby chcące się kształcić w szkole policealnej powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym). 
Czas trwania nauki
Szkoła policealna: okres nauki 2 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 310 godz.
 2. Wykonywanie działań ratowniczych – 450 godz.
 3. Zarządzanie działaniami ratowniczymi – 650 godz.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację „Wykonywanie działań ratowniczych” odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację „Zarządzanie działaniami ratowniczymi” odbywa się pod koniec klasy drugiej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z dwuletnim cyklem kształcenia wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 800 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie przeciwpożarowej – 16 godz.
 2. Język obcy w ochronie przeciwpożarowej – 64 godz.
 3. Służba w Państwowej Straży Pożarnej – 240 godz.
 4. Fizykochemia spalania i środki gaśnicze – 96 godz.
 5. Bezpieczeństwo pożarowe budynków – 208 godz.
 6. Profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej – 96 godz.
 7. Ratownictwo medyczne – 80 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 800

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z dwuletnim cyklem kształcenia wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 800 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*:

 1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych – 368 godz.
 2. Taktyka zwalczania pożarów – 208 godz.
 3. Taktyka działań ratowniczych – 224 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 800

*) Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na techników pożarnictwa.

Miesięczne wynagrodzenie techników pożarnictwa w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.680 – 2.800 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy pożarnictwa, absolwenci dwuletnich szkół policealnych, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnością inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma placówek, które oferują możliwość podjęcia studiów na jednym z kierunków pokrewnych.

Odpowiednie możliwości studiów oferuje:

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, www.sgsp.edu.pl

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311919

Przykładowy program nauczania w zawodzie technik pożarnictwa:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/311919_P.doc

Opis zawodu technik pożarnictwa:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=1012

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, zakładowych straży pożarnych oraz duże zakłady produkcyjne.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie placówek, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa.

Kształcenie w zawodzie można podjąć np. w woj. wielkopolskim lub śląskim:

 1. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań, www.sapsp.edu.pl
 2. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, www.cspsp.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.