Oferta

Technik weterynarii

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dwa możliwe poziomy kształcenia:

1. Technikum

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

2. Szkoła policealna

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik weterynarii

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie technik weterynarii mogą podejmować pracę w:

 • państwowych lub prywatnych klinikach i przychodniach dla zwierząt małych i dużych,
 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach i pensjonatach dla zwierząt,
 • przemysłowych fermach zwierząt,
 • zakładach hodowli i unasienniania zwierząt,
 • inspekcjach weterynaryjnych oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez technika weterynarii to:

 • pomaganie lekarzom weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt,
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt,
 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych,
 • sprawowanie opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i wykonywanie badań klinicznych, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy,
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
 • określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi,
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego,
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów,
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt,
 • przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych,
 • prowadzenie odkażania pomieszczeń, zagród, środków przewozu itp.,
 • mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym, zabiegami weterynaryjnymi i unasienianiem zwierząt.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik weterynarii jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Wykwalifikowany pracownik personelu weterynaryjnego (niem. tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym realizowana na podstawie ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Możliwa jest również nauka tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Techniczny asystent weterynaryjny (niem. veterinärmedizinisch-technische/-r Assistent/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschule) realizowana na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.
 • Opiekun zwierząt (niem. Tierpfleger/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym realizowana na podstawie ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Nauka jest realizowana w jednej z trzech specjalności: Badania naukowe i opieka kliniczna, Schroniska i pensjonaty dla zwierząt, Ogrody zoologiczne.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik weterynarii:

Technika:

 1. Zespół Szkół Ogrodniczych, ul. Poznańska 23, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsog.edu.gorzow.pl
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl
 3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, www.zser-slubice.pl
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, Henryków 54, 67-300 Szprotawa, http://rolniczak-henrykow.pl

Szkoły policealne:

 1. AP Edukacja, ul. Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 2. Medyczna Szkoła Policealna Awangarda, ul. Młyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.awangarda.edu.pl
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik weterynarii czteroletnim technikum, powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik weterynarii w dwuletniej szkole policealnej, powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym). 
Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata

Szkoła policealna: okres nauki 2 lata

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego (na przykładzie technikum)*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik weterynarii minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 270 godz.
 2. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt – 300 godz.
 3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych – 580 godz.
 4. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej – 200 godz.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację „Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt” odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy drugiej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację „Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację „Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej” odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy czwartej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

(Na przykładzie technikum)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w 4-letnim technikum wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 1. Działalność gospodarcza w weterynarii – 60 godz.
 2. Język obcy w weterynarii – 30 godz.
 3. Przepisy ruchu drogowego – 30 godz.
 4. Anatomia i fizjologia zwierząt – 90 godz.
 5. Chów, hodowla i inseminacja zwierząt – 165 godz.
 6. Diagnostyka weterynaryjna – 90 godz.
 7. Choroby i pielęgnacja zwierząt – 165 godz.
 8. Administracja weterynaryjna – 75 godz.
 9. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa – 60 godz.
Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 765
Wymiar godzin (praktyka)

(Na przykładzie technikum)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w 4-letnim technikum wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin*:

 1. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce – 60 godz.
 2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych – 150 godz.
 3. Zabiegi weterynaryjne – 345 godz.
 4. Analityka weterynaryjna – 105 godz.
 5. Kontrola i nadzór weterynaryjny – 75 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 735

*) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnie zapotrzebowanie na techników weterynarii.

Miesięczne wynagrodzenie techników weterynarii w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.600 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy weterynarii, absolwenci czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwośc podwyższenia kwalifikacji kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. weterynaria.

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie szkół wyższych, które oferują odpowiednie kierunki studiów.

Odpowiednie możliwości oferowane są np. przez uczelnie z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego:

1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, www.up.wroc.pl

Kierunek: Weterynaria

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, www.up.poznan.pl

Kierunek: Weterynaria

Interesujące linki

Podstawa programowa dla zawodu technik weterynarii:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=324002

Program nauczania w zawodzie technik weterynarii:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/311104_P.doc

Opis zawodu technik weterynarii:

http://www.zawodowe.com/Technik_weterynarii_-_opis_35

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy w zawodzie technik weterynarii:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-technik-weterynarii

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

www.praca.onet.pl

www.praca.interia.pl

www.praca.wp.pl

www.gazeta.pl/praca

www.pracuj.pl              

www.praca.gov.pl

www.praca.pl

www.eures.praca.gov.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim państwowe lub prywatne kliniki i przychodnie dla zwierząt małych i dużych, ogrody zoologiczne, schroniska dla zwierząt, fermy przemysłowe, zakłady hodowli i unasienniania zwierząt oraz inspekcje weterynaryjne na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz poza nim.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik weterynarii:

Technika:

 1. Zespół Szkół Ogrodniczych, ul. Poznańska 23, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsog.edu.gorzow.pl
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl
 3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, www.zser-slubice.pl
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, Henryków 54, 67-300 Szprotawa, http://rolniczak-henrykow.pl

Szkoły policealne:

 1. AP Edukacja, ul. Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 2. Medyczna Szkoła Policealna Awangarda, ul. Młyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.awangarda.edu.pl
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.