Oferta

Zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego (niem. Ofen- und Luftheizungsbauer / Ofen- und Luftheizungsbauerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Osoby wykonujące zawód zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego udzielają swoim klientom, np. prywatnym gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom lub firmom budowlanym, porad na temat oferowanych przez siebie produktów i usług oraz informują ich o związanych z nimi aspektach technicznych i ekologicznych. Po zdefiniowaniu zlecenia przystępują do zaplanowania i wykonywania pieców, systemów ogrzewania lub pojedynczych podzespołów w swoich warsztatach. Do ich oferty mogą należeć np. piece kaflowe, piekarniki, kuchnie i kominki, systemy ogrzewania powietrznego, systemy wentylacji, elektryczne systemy ogrzewania akumulacyjnego, piece gazowe, olejowe lub na paliwa stałe lub systemy centralnego ogrzewania olejowego. Przygotowane elementy składowe są następnie transportowane do klienta i montowane i podłączane na miejscu. Gotowe, fabrycznie wykonane piece są po prostu ustawiane i podłączane klienta do przewodów kominowych i systemów zaopatrzenia w paliwo. Podłączane są przewody rurowe, zakładane izolacje, instalowane i sprawdzane podzespoły elektryczne oraz systemy regulacji, sterowania, zabezpieczeń i monitoringu. W końcowym etapie sprawdza się, czy piec bądź system ogrzewania działają prawidłowo, dobiera ustawienia i uruchamia urządzenia. Podczas przekazania gotowego systemu klientowi udzielane są instrukcje na temat obsługi.

Do spektrum wykonywanych usług należą także prace serwisowe, inspekcje i prace konserwacyjne.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego (niem. Ofen- und Luftheizungsbauer/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Zdun, poziom kształcenia – trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się niższym poziomem wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej (ukończenie Hauptschule).

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych 18-tu miesięcy nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób obrabia się kafle, płytki i ceramikę budowlaną (np. przez szlifowanie, obtłukiwanie, rozwiercanie i wyłamywanie),
 • na co należy zwracać uwagę podczas obrabiania cegły szamotowej i murarskiej oraz klinkieru pod wymiar,
 • w jaki sposób nakłada się zaprawy murarskie i tynkarskie oraz jak układa się kafle, płytki, klinkier i cegły murarskie,
 • w jaki sposób wykłada się komory spalania oraz jak montuje się piece wolnostojące, ogrzewacze pomieszczeń, kominki grzewcze i kuchnie wykonane fabrycznie,
 • jakie materiały znajdują zastosowanie w robotach zduńskich oraz jak się je obrabia (np. jak tnie się, kształtuje i łączy blachy, rury i profile z metali żelaznych i nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych),
 • czego należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji przewodów powietrznych, wentylatorów, filtrów powietrza, klap zwrotnych oraz demontażu starych urządzeń,
 • w jaki sposób odczytywać szkice i dokumentacje techniczne oraz jakie normy techniczne i przepisy bezpieczeństwa należy stosować.

Podczas drugich osiemnastu miesięcy uczniom przekazuje się w zakładzie szkolącym m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób udzielać klientom porad i informacji, jak zdobywać kolejne zlecenia, np. na roboty konserwacyjne, oraz instruować klientów na temat eksploatacji urządzeń,
 • w jaki sposób wykonuje się powłoki tynkarskie, jak dopasowuje się, osadza i wypełnia kafle i kształtki ceramiczne oraz jak układa się płyty z kamienia naturalnego,
 • czego należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji elementów systemów grzewczych, np. okładzin pieców, przewodów spalinowych, wkładów kominkowych i wymienników wody ciepłej,
 • w jaki sposób dokonuje się montażu palników gazowych i olejowych wraz systemami dostarczającymi media (zbiorniki i przewody),
 • czego należy przestrzegać podczas wykonywania montażu przyłączy i elementów elektrycznych w systemach grzewczych,
 • w jaki sposób montuje się, podłącza i uruchamia systemy pomiarowe, sterowania, regulacji i bezpieczeństwa,
 • w jaki sposób tnie się i formuje blachy, rury i profile oraz jak łączy się ze sobą przewody rurowe i kanały,
 • jakie istnieją urządzenia pomiarowe i kontrolne oraz jak je stosować,
 • w jaki sposób montuje się i utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym systemy ogrzewania gorącym powietrzem.

 Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Wykonywanie obudów pieców przy pomocy narzędzi ręcznych i maszyn: 80 h
 2. Roboty wykończeniowe przy komorach spalania i wykonywanie przyłączy kominowych: 60 h
 3. Wykonywanie i montaż instalacji powietrznych: 60 h
 4. Stawianie, przyłączanie i konserwacja palenisk na paliwa stałe: 80 h
 5. Stawianie, przyłączanie i konserwacja palenisk na paliwa ciekłe i gazowe: 80 h
 6. Stawianie kominków grzewczych i kominków otwartych: 40 h
 7. Stawianie pieców akumulacyjnych: 80 h
 8. Instalowanie wkładów grzewczych z wymiennikami wody ciepłej wraz z systemami regulacji: 80 h
 9. Budowa systemów ogrzewania powierzchniowego na różne media grzewcze i podłączanie ich do systemów zaopatrujących: 60 h
 10. Stawianie pieców do pieczenia i kuchni kaflowych: 60 h
 11. Stawianie pieców do ogrzewania gorącym powietrzem na dwóch kondygnacjach: 80 h
 12. Wykonywanie systemy zaopatrzenia w paliwo dla urządzeń grzewczych: 40 h
 13. Instalacja systemów wentylacji i klimatyzacji: 40 h

Łącznie: 840 h

Ramowy plan nauczania w pełnym brzmieniu można znaleźć pod poniższym adresem:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/OfenLuftheizungsbauer.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Część praktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia. 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie odbywający naukę zawodu mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki: od 500 do 534 euro,
 • w drugim roku nauki: od 550 do 568 euro,
 • w trzecim roku nauki: od 600 do 636 euro.

Źródło:

Dane opierają się na informacjach z Banku danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu (niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB). Stan z października 2013.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić przykładowo 14,60 euro na godzinę

Źródło:

Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (niem. WSI-Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Budowa palenisk i kominów
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Zaopatrzenie w media, instalatorstwo
 • Elektryczne systemy sterowania i regulacji – Techniczna infrastruktura budynków i technika zaopatrzenie w media
 • Doradztwo energetyczne
 • Odnawialne źródła energii
 • Ochrona przed imisjami i emisjami
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz usług zduńskich i systemów ogrzewania powietrznego

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana (bez podziału na kierunki)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Menedżer zakładu z egzaminem państwowym ze specjalnością technika sanitarna i grzewcza
 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika zaopatrzenia w media (licencjat)
 • Facility-Management, Techniczne zarządzanie budynkiem (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Internetowy leksykon budowlany:

http://www.baunetzwissen.de

Opis dnia pracy zduna – montera systemów ogrzewania powietrznego:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Ofen-un.16473.0.html

Strona poświęcona możliwościom nauki zawodów branży instalatorskiej:

http://www.vollesrohrzukunft.de

Forum ekspertów budownictwa:

http://www.bauexpertenforum.de

Strona poświęcona zawodom budowlanym w Niemczech:

http://www.bauberufe.net

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.