Oferta

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

Szkoła policealna

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy mogą podejmować pracę:

 • we wszystkich większych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach jako pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • w publicznych służbach i organach kontrolnych bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez techników bezpieczeństwa i higieny pracy to:

 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie bieżących i okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz przepisów określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią,
 • uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy przez włączenie w założenia i dokumentacje projektowe rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ocenianie i mierzenie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • wypracowywanie i wdrażanie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • dobieranie właściwych środków ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • sporządzanie sprawozdań i protokołów pokontrolnych oraz opinii dotyczących spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzorowanie wykonywania zaleceń służb zewnętrznych kontrolujących warunki bhp,
 • ocena ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków, przesłuchiwanie poszkodowanych i świadków wypadku,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy,
 • informowanie pracowników o możliwych zagrożeniach i rodzajach ryzyka oraz motywowanie ich do świadomego traktowania zagrożeń.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckim:

 • Wykwalifikowany pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (niem. Fachkraft für Arbeitssicherheit), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne realizowane na podstawie wytycznych opracowanych przez Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Medycyny Pracy (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). Czas trwania kursów może być różny w zależności od formy (tryb dzienny, zajęcia zblokowane, e-learning ze zjazdami) i oferujących je instytucji.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych ŻAK, ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zak.edu.pl
 2. Policealna Szkoła Zawodowa AP EDUKACJA, ul. Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego, ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów, www.zsp5kozochow.pl
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól, www.ckziu-elektryk.pl
 5. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Wincentego Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl
 6. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 7. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych ŻAK, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 8. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Zielonej Górze, Trasa Północna 15, 65-119 Zielona Góra, www.cosinus.pl
 9. Policealna Szkoła Zawodowa Eureka w Żarach, ul. Broni Pancernej 8, 68-200 Żary, www.eureka-szkola.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy w półtorarocznej szkole policealnej powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki

Szkoła policealna: okres nauki 1,5 roku

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 430 godz.
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – 650 godz.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy” odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej z półtorarocznym cyklem kształcenia minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1200 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostaje przeznaczonych minimum 600 godzin.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 1. Podstawy prawa pracy – 96 godz.
 2. Techniczne bezpieczeństwo pracy – 160 godz.
 3. Ergonomia w procesie pracy – 112 godz.
 4. Zagrożenia w środowisku pracy – 168 godz.
 5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy – 64 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 600

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej z półtorarocznym cyklem kształcenia minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1200 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne zostaje przeznaczonych minimum 600 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*:

 1. Ocena ryzyka zawodowego – 192 godz.
 2. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych – 128 godz.
 3. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy – 280 godz.
 4. Praktyki zawodowe – 160 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 760

*) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na techników bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miesięczne wynagrodzenie techników bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.680 – 3.000 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwenci półtorarocznej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą kontynuowania nauki jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. bezpieczeństwo i higiena pracy.

Szkoły wyższe na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują odpowiednie kierunki studiów:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wlkp., www.pwsz.pl

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, www.wez.uz.z.gora.pl

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=325509

Program nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/325509_P.doc

Opis zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=994

Strona internetowa z wyszukiwarką możliwości studiów wyższych na różnych kierunkach:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-technik-bhp

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

www.praca.onet.pl

www.praca.interia.pl

www.praca.wp.pl

www.gazeta.pl/praca

www.pracuj.pl

www.praca.gov.pl

www.praca.pl

www.eures.praca.gov.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu: NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą niemal wszystkie większe przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz instytucje oraz publiczne służby i organa kontrolne bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych ŻAK, ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zak.edu.pl
 2. Policealna Szkoła Zawodowa AP EDUKACJA, ul. Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego, ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów, www.zsp5kozochow.pl
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól, www.ckziu-elektryk.pl
 5. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Wincentego Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl
 6. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 7. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych ŻAK, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 8. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Zielonej Górze, Trasa Północna 15, 65-119 Zielona Góra, www.cosinus.pl
 9. Policealna Szkoła Zawodowa Eureka w Żarach, ul. Broni Pancernej 8, 68-200 Żary, www.eureka-szkola.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.