Oferta

Technik budownictwa

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dwa możliwe poziomy kształcenia:

1. Technikum

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

2. Szkoła policealna

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik budownictwa

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik budownictwa mogą podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • specjalistycznych organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

 

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez techników budownictwa to:

 • wykonywanie określonych robót budowlanych,
 • kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik budownictwa jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Bautechnik), poziom kształcenia – ustawiczne kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych (niem. Fachschulen) regulowane prawem krajów związkowych. W trybie dziennym kształcenie trwa 2 lata, w trybie wieczorowym lub zaocznxm 3-4 lat. W niektórych krajach związkowych kształcenie oferowane jest z podziałem na kierunki, np.: Roboty wykończeniowe, Działalność budowlana, Roboty renowacyjne i remontowe, Roboty bodowlane nadziemne, Budownictwo żelbetowe, Roboty inżynieryjne. Oferowane jest również kształcenie bez wyboru konkretnego kierunku.
 • Mistrz murarstwa i betoniarstwa (niem. Maurer- und Betonbauermeister/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwertksordnung). Egzamin mistrzowski w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle jest regulowany ujednoliconymi na terenie całych Niemiec przepisami. Organizacje rzemieślnicze i inne instytucje szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w trybie dziennym ok. 9,5-12 miesięcy, w trybie wieczorowym ok. 2 lat). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Majster dyplomowany (niem. geprüfte/-r Polier/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Egzamin na dyplom majstra jest regulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i inne instytucje szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu (w trybie dziennym ok. 3-5 miesięcy, w trybie wieczorowym ok. 8 miesięcy). Kształcenie oferowane jest z podziałem na dwa kierunki:  Roboty bodowlane nadziemne lub Roboty inżynieryjne.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie technik budownictwa:

Technika:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.oswiata.org.pl
 2. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsb.edu.gorzow.pl
 3. Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu, ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Międzyrzecz, www.zsb-miedzyrzecz.pl
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tadeusza Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól, www.zsp3odlewniak.pl
 5. Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra, www.zszpbo.zgora.pl
 6. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra, www.budowlanka.zgora.pl
 7. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, www.zsb.zary.pl

Szkoły policealne:

 1. Policealna Szkoła Budowlana „Edukacja”, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, http://edukacja-gorzow.pl
 2. Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra, www.zszpbo.zgora.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik budownictwa w czteroletnim technikum, powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik budownictwa w dwuletniej szkole policealnej, powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym). 
Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata

Szkoła policealna: okres nauki 2 lata

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego (na przykładzie technikum)*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik budownictwa minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 430 godz.
 2. „Montaż konstrukcji budowlanych” albo „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich” albo „Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich” – 600 godz.
 3. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych – 220 godz.
 4. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej – 100 godz.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację „Montaż konstrukcji budowlanych” albo „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich” albo „Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich” odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację „Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację „Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej” odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

(Na przykładzie technikum)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w technikum z czteroletnim cyklem nauczania wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 1. Budownictwo ogólne – 180 godz.
 2. Dokumentacja techniczna – 90 godz.
 3. Język obcy zawodowy – 45 godz.
 4. Działalność gospodarcza w budownictwie – 30 godz.
 5. Technologia murarstwa i tynkarstwa – 150 godz.
 6. Organizacja robót budowlanych – 120 godz.
 7. Pracownia kosztorysowania i dokumentacja przetargowa – 120 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 735

Wymiar godzin (praktyka)

(Na przykładzie technikum)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w technikum z czteroletnim cyklem nauczania wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin*:

 1. Pracownia dokumentacji technicznej – 120 godz.
 2. Zajęcia praktyczne – 450 godz.
 3. Pracownia organizacji robót budowlanych – 120 godz.
 4. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej – 75 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 765

*) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.
Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na techników budownictwa.

Miesięczne wynagrodzenie techników budownictwa w zakładach pracy wynosi średnio ok. 3.000 – 5.000 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy budownictwa, absolwenci czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. budownictwo, architektura i urbanistyka lub geodezja.

Szkoły wyższe na terenie oraz w sąsiedztwie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwości podjęcia studiów na kierunkach pokrewnych.

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, www.wils.uz.zgora.pl

Kierunki: Budownictwo. Architektura i Urbanistyka

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, www.zut.edu.pl

Kierunki: Budownictwo. Architektura i Urbanistyka

3. Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, www.am.szczecin.pl

Kierunek: Geodezja i kartografia

4. Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, www.tu.koszalin.pl

Kierunek: Geodezja i kartografia

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik budownictwa:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311204

Program nauczania w zawodzie technik budownictwa:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/311204_P.doc

Opis zawodu technik budownictwa:

http://szkola.zse.edu.pl/glowna.php?id=148&l=43

Wyszukiwarka możliwości studiów wyższych na różnych kierunkach:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, specjalistyczne organy administracji państwowej i samorządowej oraz producenci i handel materiałami budowlanymi.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie technik budownictwa:

Technika:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.oswiata.org.pl
 2. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsb.edu.gorzow.pl
 3. Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu, ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Międzyrzecz, www.zsb-miedzyrzecz.pl
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tadeusza Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól, www.zsp3odlewniak.pl
 5. Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra, www.zszpbo.zgora.pl
 6. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra, www.budowlanka.zgora.pl
 7. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, www.zsb.zary.pl

Szkoły policealne:

 1. Policealna Szkoła Budowlana „Edukacja”, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, http://edukacja-gorzow.pl
 2. Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra, www.zszpbo.zgora.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.