Oferta

Mistrz w przemyśle, specjalność: tworzywa sztuczne i kauczuk

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w przemyśle – kształcenie ustawiczne

Mistrz w przemyśle ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie dla mistrzów przemysłowych są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz w przemyśle ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk (niem. Industriemeister/-in der der Fachrichtung Kunststoff) 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie przemysł1)owi ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk zajmują się koordynacją, nadzorowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych w branży przerobu tworzyw sztucznych i kauczuku. Wytwarzane są przy tym najróżniejsze produkty, jak np. siodełka motocyklowe, obudowy komputerów, folie opakowaniowe, części maszyn, rury, elementy okien lub materiały kompozytowe do dalszego przerobu. Mistrzowie zajmują się planowaniem i kierowaniem, zarówno jeśli chodzi o wykorzystanie pracowników, jak i środków pracy, np. wtryskarek lub sterowanych komputerowo wytłaczarek. Troszczą się również o zakup i dostarczenie na produkcję materiałów wyjściowych, np. granulatów i barwników. Kontrolują jakość materiałów wyjściowych i produktów gotowych, zlecają wykonanie konserwacji i remontów maszyn i urządzeń oraz prowadzą dokumentację przeprowadzonych kontroli technicznych i BHP.

Podczas wykonywania swoich zadań mistrzowie uwzględniają również aspekty ekonomiczne. Zwracają np. uwagę, aby nie został przekroczony zaplanowany budżet oraz aby dotrzymane zostały wymogi ilościowe i terminy. Realizują też działania zapewniające utrzymanie jakości, podejmują działania optymalizacyjne i zapewniają przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska na terenie zakładu. Poza tym udzielają pracownikom instrukcji na temat nowych technologii oraz biorą udział w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz w przemyśle ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk (nazwa niemiecka: Industriemeister/-in der Fachrichtung Kunststoff und Kautschuk) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik technologii chemicznej, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do specjalności tworzywa sztuczne i kauczuk

i

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej jednego roku, które powinno wykazywać istotny związek z zadaniami mistrza przemysłowego ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym

i

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej dwóch lat, przy czym drugi rok powinien wykazywać istotny związek z zadaniami mistrza przemysłowego ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk

lub

 • jeżeli kandydat nie legitymuje się wcześniejszym ukończeniem nauki zawodu, co najmniej pięcioletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, przy czym piąty rok powinien wykazywać istotny związek z zadaniami mistrza przemysłowego ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Czas trwania nauki

Jednostki szkoleniowe izb przemysłowo-handlowych i innych placówek edukacyjnych oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w trybie dziennym ok. 6 miesięcy lub 2 razy po 3 miesiące, w trybie wieczorowym z reguły od 1,5 do 3 lat).

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje specjalistyczne:- Obszar działalności – Technika:


- Kierunki kwalifikacji:

 • Technologia
 • Materiały
 • Procesy produkcyjne

- Kierunki kwalifikacji do wyboru:

 • Technologia obróbki
 • Technologia przetwarzania
 • Technologia kauczuku
 • Technologia materiałów kompozytowych

- Obszar działalności – Organizacja:

 • System kosztów w przedsiębiorstwie
 • Systemy planowania, sterowania i komunikacji
 • BHP, ochrona środowiska i ochrona zdrowia

- Obszar działalności – Kierowanie i personel:

 • Kierowanie personelem
 • Rozwój zawodowy personelu
 • Zarządzanie jakością

Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:- Świadomość prawna:

 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Przepisy BHP
 • Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów i uregulowań z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności na temat odpowiedzialności i odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz ochrony danych

- Świadomość ekonomiczna:

 • Uwzględnianie ekonomicznych zasad działania z włączeniem powiązań w obrębie gospodarki narodowej i oddziaływań społecznych
 • Uwzględnianie zasadniczych struktur organizacyjnych i organizacji pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanie możliwości poprawy organizacji
 • Stosowanie metod ustalania wynagrodzeń oraz ciągłej optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie
 • Wykonywanie rachunków kosztów wg rodzajów, kont i nośników kosztów oraz przeprowadzanie procedur kalkulacyjnych

- Stosowanie metod informacji, komunikacji i planowania:

 • Rejestrowanie, analizowanie i obróbka danych procesowych i produkcyjnych przy pomocy systemów elektronicznej obróbki danych
 • Ocena technik planowania i metod analizowania
 • Stosowanie technik prezentacyjnych
 • Sporządzanie dokumentacji technicznych, projektów, statystyk, tabel i wykresów
 • Wybór i stosowanie metod zarządzania projektami oraz form i środków informacji i komunikacji

- Współpraca w zakładzie pracy:

 • Ocena i wspieranie rozwoju zawodowego jednostki w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem uwarunkowań osobistych i społecznych
 • Analiza wpływów organizacji pracy i struktur grup na zachowania grup i współpracę
 • Analiza zachowania (własnego i innych) podczas wykonywania czynności kierowniczych, wdrażanie zasad kierowania oraz stosowanie metod kierowania
 • Wspieranie komunikacji i kooperacji oraz stosowanie metod rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie oraz konfliktów społecznych

- Uwzględnianie podstaw z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych:

 • Uwzględnianie wpływu praw z zakresu nauk przyrodniczych i techniki na materiały, maszyny i procesy oraz na człowieka i środowisko naturalne
 • Stosowanie w przedsiębiorstwie różnorodnych form energii oraz uwzględnianie związanego z tym wpływu na człowieka i środowisko naturalne
 • Obliczanie wielkości technologicznych i technicznych
 • Stosowanie metod statystycznych

Część pedagogiczna:

 • Kontrola warunków i planowanie kształcenia uczniów
 • Przygotowanie kształcenia zawodowego i współudział w zatrudnianiu uczniów
 • Realizacja kształcenia zawodowego
 • Zakończenie kształcenia

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de


Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu – Wymiar godzin:

 • Kwalifikacje specjalistyczne: 500 h
 • Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności: 340 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy (wg zasad AEVO): ok. 60 h

Łącznie: 900 h

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Wymiar godzin (praktyka)
-
Koszt kształcenia

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. Wynoszą one ok. 5.000 euro.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić przykładowo 3.050 euro

Źródło: http://www.industriemeister.info/industriemeister-gehalt.php

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej (IG Metall).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Technologia tworzyw sztucznych (licencjat)
 • Technika procesowa (licencjat)
 • Inżynieria chemiczna (licencjat)
 • Ekonomika przemysłu (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Szkoły mistrzów na terenie Niemiec:

http://www.meisterschulen.de

Forum internetowe mistrzów przemysłowych:

http://www.industriemeister-2000.de

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych branż. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.