Oferta

Operator koparko-ładowarki

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (ok. 175 godzin) dla operatorów koparko-ładowarki, które kończą się egzaminem państwowym.

Tytuł zawodowy: Operator koparko-ładowarki

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Operatorzy koparko-ładowarki, absolwenci kursów kwalifikacyjnych mogą podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i drogowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się terenami zielonymi i architekturą krajobrazu,
 • wypożyczalniach sprzętu budowlanego,
 • zakładach wydobycia surowców mineralnych (żwirownie, piaskownie, kamieniołomy),
 • zakładach utylizacji odpadów.

Główne zadania zawodowe operatora koparko-ładowarki to:

 • przygotowywanie terenu do pracy,
 • przygotowywanie koparko-ładowarki do pracy,
 • wyrównywanie terenu za pomocą koparko-ładowarki,
 • wykonywanie wykopów, odspajanie gruntu terenu za pomocą koparko-ładowarki,
 • rozmieszczanie i segregowanie produktów pracy koparko-ładowarki,
 • kontrolowanie jakości wykonywanej pracy,
 • wymienianie płynów eksploatacyjnych oraz usuwanie drobnych usterek w koparko-ładowarce,
 • sporządzanie dziennego raportu z wykonanej pracy.
 • przestrzeganie odpowiednich przepisów z zakresu bhp, zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód operator koparko-ładowarki jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Operator sprzętu budowlanego (niem. Baugeräteführer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).
 • Operator maszyn budowlanych (niem. Baumaschinenführer/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne. Egzamin końcowy na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych. Udział w kursach przygotowawczych nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oferujące możliwość kształcenia w zawodzie operator koparko-ładowarki:

 1. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., http://zdz.gorzow.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wymagania wobec kandydatów na kurs operatorów koparko-ładowarki:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności
 • Udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku takiego stażu musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin)
Czas trwania nauki

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego wynosi 176 godzin.

Zakres programu nauczania

Zakres tematyczny:

 • Użytkowanie eksploatacyjne koparko-ładowarki
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa koparko-ładowarki
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne
Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji
 • Materiały eksploatacyjne
 • Zadania operatora w procesie użytkowania koparko-ładowarek
 • Wiadomości ogólne o rysunku technicznym
 • Schematy instalacji elektrycznych
 • Schematy układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Dokumentacja techniczna
 • Podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i p. poż.
 • Ochrona zdrowia pracowników i zadania służb bhp
 • Podstawowe zasady higieny pracy
 • Zasady bezpiecznej obsługi maszyn
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Podstawowe wielkości elektryczne
 • Elementy instalacji elektrycznych
 • Użytkowanie i obsługa akumulatora
 • Ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych
 • Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń elektrycznych
 • Podział i ogólna budowa silników spalinowych
 • Układy zapłonowe i rozruchowe
 • Obsługa i eksploatacja silników spalinowych
 • Diagnozowanie pracy silnika
 • Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych
 • Ogólna informacja o napędach hydraulicznych
 • Budowa hydraulicznych układów napędowych
 • Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze układów hydraulicznych
 • Budowa i charakterystyka techniczna koparko-ładowarek
 • Budowa i działanie mechanizmów osprzętu koparkowego
 • Budowa i działanie mechanizmów osprzętu ładowarkowego
 • Układy napędowe i jezdne stosowane w koparko-ładowarkach
 • Rodzaje i budowa kabin stosowanych w koparko- ładowarkach oraz ich wyposażenie
 • Organizacja robót ziemnych i ich mechanizacja
 • Klasyfikacja gruntu
 • Technika pracy koparko-ładowarkami
 • Technologia robót
 • Zasady bezpiecznej pracy

Łącznie: 116 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Zajęcia praktyczne:

 • Instruktaż wstępny na poligonie, organizacja zajęć i przestrzegania przepisów bhp
 • Przygotowanie stanowiska pracy i maszyny do pracy zgodnie z instrukcją obsługi
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Doskonalenie umiejętności sterowania koparko-ładowarką
 • Praca koparko-ładowarką
 • Wykonywanie obsług technicznych
 • Zasady sprawdzania stanu technicznego, regulacji oraz usuwania usterek
 • Zasady przygotowania maszyny do transportu
 • Zasady wypełniania dokumentacji eksploatacyjnej

Łącznie: 60 godzin

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs wynosi 2.300 zł.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na operatorów koparko-ładowarki.

Miesięczne wynagrodzenie operatorów koparko-ładowarki w zakładach pracy wynosi średnio 3.500 – 4.000 zł netto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy dla operatorów innych maszyn budowlanych, np. koparki lub ładowarki.

Niektóre instytucje oferują możliwość zdobycia dwóch specjalności w ramach jednego kursu, np.:

 • Operator koparko-ładowarki i operator koparki
 • Operator koparko-ładowarki i operator ładowarki
Interesujące linki

Opis zawodu operator koparko-ładowarki:

http://www.zawodowe.com/Operator_koparki_-_opis_81

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i drogowego, przedsiębiorstwa zajmujące się terenami zielonymi i architekturą krajobrazu, wypożyczalnie sprzętu budowlanego, zakłady wydobycia surowców mineralnych (żwirownie, piaskownie, kamieniołomy) oraz zakłady utylizacji odpadów.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oferujące możliwość kształcenia w zawodzie operator koparko-ładowarki:

 1. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., http://zdz.gorzow.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.