Oferta

Programista

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne dla programistów (najczęściej 90-120 godzin dydaktycznych), które kończą się egzaminem wewnętrznym.

Tytuł zawodowy: Programista 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Programiści, absolwenci kursów kwalifikacyjnych mogą podejmować pracę w:

 • różnych firmach branży informatycznej, które zajmują się projektowaniem i realizacją oprogramowania lub jego usprawnianiem i dostosowywaniem wg koncepcji własnych lub wymagań i życzeń klientów,
 • instytucjach i przedsiębiorstwach różnych branż, które stosują własne, duże systemy informatyczne,
 • ośrodkach naukowo-badawczych.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Główne zadania zawodowe programistów to:

 

 • opracowywanie standardowych programów obsługujących konkretne dziedziny zastosowań,
 • opracowywanie standardów i interfejsów współpracy dla programów stosowanych jako standardowe oprogramowanie,
 • projektowanie schematów blokowych programów i dokonywanie podziału tych programów na moduły programowe,
 • tworzenie bibliotek programów obsługujących wybrane aspekty działania i bazy danych,
 • pisanie tekstów źródłowych programów wraz z komentarzami dla konkretnych modułów programowych w określonym języku programowania,
 • dokonywanie podziału (fragmentyzacji) oprogramowania dla określonej bazy danych, na podstawie jej projektu, na moduły funkcyjne spełniające określone zadania w programie, np. zarządzanie plikami, obsługa praw dostępu, ustalanie kolejności dostępu itp.,
 • opracowywanie koncepcji i projektów oprogramowania systemowego do zastosowań ogólnych, np. systemy operacyjne, programy zarządzające zasobami systemu komputerowego, programy kontrolne,
 • opracowywanie koncepcji i projektów oprogramowania systemowego do zastosowań specjalnych, np. programy sterujące procesami technologicznymi w produkcji, programy sterujące urządzeniami diagnostycznymi w medycynie lub przemyśle,
 • opracowywanie i projektowanie oprogramowania dla obsługi określonych protokołów komunikacyjnych, tj. oprogramowania komunikacyjnego,
 • opracowywanie i projektowanie oprogramowania komunikacyjnego dla systemów sieciowych z komutacją pakietów danych,
 • projektowanie oprogramowania komunikacyjnego dla sieci lokalnych różnych typów oraz sieci rozległych, zapewniających zintegrowane usługi,
 • tworzenie programów obsługujących warstwę fizyczną w sieci, tzn. sterujących transmisją danych w linii przesyłowej,
 • tworzenie odpowiednich wejść i wyjść (interfejsów programowych) umożliwiających współpracę między poszczególnymi modułami,
 • projektowanie i pisanie w języku źródłowym programu łączącego poszczególne moduły i sterującego pracą tych modułów programowych,
 • kompilowanie za pomocą kompilatorów określonych języków programowania opracowanych programów źródłowych i poprawianie wykrytych błędów syntaktycznych,
 • tworzenie kodu wynikowego programu przy wykorzystaniu opracowanych modułów programowanych i bibliotecznych, znajdujących się w bibliotece danego kompilatora,
 • uruchamianie programu wynikowego, sprawdzanie jego działania i uzyskiwanych wyników oraz ewentualne poprawianie błędów merytorycznych,
 • nagrywanie programu wynikowego w kodzie maszynowym do pamięci stałych i programowalnych, w zależności od wymagań danych aplikacji,
 • obsługiwanie i konserwowanie działającego oprogramowania w pracującym systemie komputerowym i reagowanie na występujące nieprawidłowości,
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej,
 • nadzorowanie innych pracowników.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód programista jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Programista (niem. Programmierer/-in), poziom kształcenia – przed kandydatami do podjęcia pracy w tym zawodzie mogą być stawiane różne wymagania. Z reguły wymagane jest ukończenie jednej z form kształcenia z branży informatycznej: nauki zawodu w systemie dualnym, kształcenia ustawicznego albo odpowiednich studiów wyższych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie programista.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Dobrym źródłem informacji o aktualnie oferowanych kursach jest np. portal Gowork.pl:

http://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/szkolenia-informatyczne/kurs-programowania-www-html-php-java-script-sql-8

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wymagania wobec kandydatów na kurs kwalifikacyjny:

 • znajomość algorytmiki na poziomie średnim lub zaawansowanym,
 • znajomość obsługi baz danych,
 • znajomość dodatkowych języków programowania,
 • sieci i Internet – jeśli programujemy w technologiach związanych z tworzeniem stron i obsługą protokołu HTTP, konieczna będzie też zapewne dobra znajomość związanych z tym zagadnień,
 • znajomość systemów Unix/Linux – idealny programista to taki, który potrafi odnaleźć się pod każdym systemem operacyjnym, także pod Linuksem,
 • języki obce – nie sposób być programistą bez podstawowej znajomości języka angielskiego, wymaga tego nie tylko konieczność komunikacji z zespołem, ale także samodzielne czytanie ze zrozumieniem fachowej literatury czy dokumentacji programów.
Czas trwania nauki

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych dla programistów wynosi najczęściej 90-120 godzin dydaktycznych.

Zakres programu nauczania

Tematyka (przykładowo):

 • Wprowadzenie 
 • HTML
 • CSS
 • Twitter Bootstrap
 • Java Script
 • jQuery
 • PHP
 • MySQL
 • Wzorce projektowe
 • Yii Framework
 • Projektowanie aplikacji
Wymiar godzin (teoria)

Nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Wymiar godzin (praktyka)

Nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs wynosi najczęściej 1.500-1.600 zł.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia
Brak
Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na programistów.

Miesięczne wynagrodzenie programistów w zakładach pracy wynosi średnio ok. 5.500 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Różnorodne kursy i szkolenia specjalistyczne lub, dla osób z wykształceniem uprawniającym do podjęcia studiów wyższych, studia na kierunkach informatycznych, np.:

 • Inżynier systemów komputerowych studia pierwszego stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 
Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy w zawodzie programista:

http://www.pracuj.pl/praca/programista

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

www.praca.onet.pl

www.praca.interia.pl

www.praca.wp.pl

www.gazeta.pl/praca

www.pracuj.pl

www.praca.gov.pl

www.praca.pl

www.eures.praca.gov.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim firmy branży informatycznej, które zajmują się projektowaniem i realizacją oprogramowania lub jego usprawnianiem i dostosowywaniem wg koncepcji własnych lub wymagań i życzeń klientów, instytucje i przedsiębiorstwa różnych branż, które stosują własne, duże systemy informatyczne, oraz ośrodki naukowo-badawcze.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie programista.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Dobrym źródłem informacji o aktualnie oferowanych kursach jest np. portal Gowork.pl:

http://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/szkolenia-informatyczne/kurs-programowania-www-html-php-java-script-sql-8

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.