Oferta

Management regionalny (licencjat)

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Oferty pracy
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów I stopnia „Management regionalny” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu planowania regionalnego, ekonomiki, ekonomii, managementu sportowego, managementu imprez i kultury. Kierunek ten jest częściowo oferowany jako studia w systemie dualnym.

Niemal wszystkie procesy warunkujące przyszłość opierają się dzisiaj na regionach. Przedsiębiorstwa, organy administracji i organizacje podlegają odpowiedniej reorientacji. Rozwiązywanie zadań stojących w związku z tym przed nimi wymaga posiadania następujących kompetencji:

 • aktywizacja procesów endogennych,
 • zarządzanie procesami sieciowych,
 • zarządzanie punktami stycznymi
 • komunikacja i moderacja,
 • kompetencje społeczne.

Na kierunku licencjackich studiów pierwszego stopnia „Management regionalny” w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde studenci zdobywają powyższe kompetencje, które mogą wykorzystać podczas pracy w gospodarce i instytucjach regionu.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Management obszarów naturalnych i regionalny – licencjat
 • Management regionalny – licencjat
 • Management miejski i regionalny – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie managementu regionalnego (niem. Bachelor of Arts Regionalmanagement)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.hnee.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Podstawowe obszary działania:

 • Koordynacja i administrowanie określonym obszarem
 • Doradztwo dla przedstawicieli gospodarki oparte na fachowej wiedzy
 • Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy przedstawicielami gospodarki
 • Analiza środowiska i własnego regionu
 • Opracowywanie wytycznych i koncepcji rozwoju
 • Opieka przy realizacji przedsięwzięć w określonych ramach czasowych
 • Koordynacja procesów

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.hnee.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie managementu regionalnego (niem. Bachelor of Arts Regionalmanagement) jest częściowo porównywalny np. z następującymi tytułami polskimi:

 • Licencjat w dziedzinie zarządzania, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).
 • Licencjat w dziedzinie studiów regionalnych, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Schicklerstraße 5
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 033 34/ 657-0
Telefon: 033 34/ 657-300
E-mail: studieren@hnee.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

W poszczególnych szkołach wyższych mogą być ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

W Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde istnieje ograniczona ilość miejsc studiów na tym kierunku (30 na każdym roku). Zapisy kandydatów prowadzone są wyłącznie z początkiem semestru zimowego. Okres składania dokumentów trwa od 1 czerwca do 15 lipca każdego roku.

Warunki przyjęcia do Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife),
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife),
 • świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife) lub ukończenie nauki odpowiedniego zawodu i dwa lata doświadczenia zawodowego,
 • praktyka zawodowa jest mile widziana, ale nie niezbędna,
 • bardzo dobra lub dobra znajomość języka angielskiego.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

www.hnee.de

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów (180 punktów ECTS) i dzieli się na:

 • Semestry I - III: studia podstawowe
 • Semestry IV - V: studia specjalistyczne łącznie z licencjacką pracą dyplomową w VI semestrze

Semestr VI jest poświęcony na praktyki i pracę dyplomową

Przeciętny, rzeczywisty czas trwania studiów wynosi wg Federalnego Urzedu Statystycznego 7,0 semestrów.

Żródło:

www.hnee.de 

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Moduły (przykładowe):

 • Zarządzanie
 • Elektroniczna obróbka danych lub Zarządzanie danymi
 • Finansowanie, controlling i rachunek inwestycyjny
 • Podstawy ekologiczne
 • Zarządzanie projektami
 • Metody ilościowe
 • Regionalny rozwój gospodarczy
 • Planowanie i marketing regionalny
 • Podatki
 • Ekonomia
 • Informatyka gospodarcza

Więcej na temat programu i planu studiów na tym kierunku w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde można znaleźć tutaj.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.hnee.de

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, praktyk i projektów.

Semestry od I do III poświęcone są podstawom. Należą do nich:

 • Podstawy z zakresu ekonomiki gospodarczej i regionalnej: ekonomika, ekonomia, prawo gospodarcze, rachunkowość, podatki, rachunek kosztów i wyników, matematyka,  statystyka i informatyka gospodarcza
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju regionalnego, alternatywnych (społecznych, ekologicznych) celów rozwoju gospodarki oraz wprowadzenie do managementu środowiska

Studenci od samego początku, kiedy tylko jest to możliwe, stosują zdobytą podczas studiów wiedzę podczas praktycznej pracy w regionach.

W IV i V semestrze następuje specjalizacja, w której skład wchodzą:

Management i marketing regionalny, gospodarka komunalna i finansowanie, regionalne zarządzanie jakością (z dodatkowym egzaminem wg zasad TÜV Süd) i całościowy management demograficzny.

Ponadto Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde oferuje możliwość specjalizacji w następujących kierunkach:

Zarządzanie kadrami, Systemy geoinformacyjne GIS+, Planowanie krajobrazu i planowanie przestrzenne, Komunikacja, Moderacja i mediacja dla menedżerów regionalnych, Regionalne zarządzanie projektami, Uzupełniające kształcenie w zakresie statystyki i języków obcych.

Podczas specjalizacji zajęcia praktyczne w regionach przybierają na intensywności. Równolegle do procesu nauczania realizowane są wycieczki tematyczne do różnych regionów w kraju i za granicą.

Źródło:

www.hnee.de

Wymiar godzin (praktyka)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, praktyk i projektów.

Pomimo tego, że w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde od samego początku studiów realizuje się wiele zajęć praktycznych, to semestrem praktycznym jest semestr VI, który jest jednocześnie poświęcony pracy dyplomowej.

Zespół wykładowców kierunku „Management regionalny” odpowiada za koordynację praktyk na Wydziale Zrównoważonej Gospodarki, toteż przyszli menedżerowie regionalni korzystają z bardzo fachowego wsparcia w przygotowaniu i realizacji praktyk.

Realizację prac dyplomowych szkoła również wspiera w bardzo zaangażowany sposób i bardzo chętnie włącza je w różnorodne projekty badawcze realizowane na uczelni.

Źródlo:

www.hnee.de

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.hnee.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło: http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Perspektywy zatrudnienia:

 • Organizacje wspierające gospodarkę
 • Stowarzyszenia regionalne
 • Regiony LEADER +
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje
 • Organizacje turystyczne
 • Instytucje związane z ochrona przyrody
 • Zrzeszenia, izby i organizacje pozarządowe
 • Agencje marketingowe i PR
 • Regionalne podmioty doradcze
 • Administracja komunalna
 • Instytucje badawcze (np. zajmujące się tematyka rozwoju regionalnego) i media
 • Ośrodki wellness i uzdrowiska

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Źródła: 

Tarifregister Berlin/ Brandenburg

www.hnee.de
Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w ogrodnictwie i rolnictwie można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (niem. IG Bauen-Agrar-Umwelt) oraz w Rejestrze Taryf Berlina i Brandenburgii (Tarifregister Berlin/ Brandenburg).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji kształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science lub Master of Arts. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry.

Studia licencjackie na kierunku „Management regionalny“ dają przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia na następujących kierunkach:

 • Gospodarka komunalna (Master of Arts, zaoczne)
 • Zrównoważone kierowanie przedsiębiorstwem (Master of Arts)
 • Zrównoważone zarządzanie turystyką (Master of Arts)
 • Rozwój regionalny i ochrona przyrody (Master of Science)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Ulotka poświęcona kierunkowi studiów licencjackich „Management regionalny” w Wyższej szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

http://hnee.de/_obj/6961FFB9-2AE3-47F2-8E5F-90981E920947/inline/Flyer-RM-2014-final.pdf

Film poświęcony kierunkowi studiów licencjackich „Management regionalny” w Wyższej szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OSrSqvUMuFk

Magazyn gospodarczy D'fakto:

http://www.dfakto.de

Czasopismo internetowe poswięcone polityce rolnej i rolnictwu wydawane przez Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (Online-Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft; hrsg. v. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft):

http://buel.bmel.de//index.php/buel/issue/current

Serwer edukacyjny poświęcony zawodom rolniczym (Bildungsserver Agrar):

https://www.bildungsserveragrar.de

Niemiecki Magazyn Ekonomiki Rolnictwa (German Journal of Agricultural Economics, GJAE):

http://www.gjae-online.de

Strona internetowa Federalnego Stowarzyszenia Marketingu Miejskiego w Niemczech (Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., BCSD):

http://www.bcsd.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Rynek ofert pracy w „zielonej branży”:

http://gruenejobs.de

Portal z giełdą pracy dla „zielonej” branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Mnogość ofert daje się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

 • Management-/Direktionsassistent/in
  Agentur ampuls
  16547 Birkenwerder
  Vollzeit
  Datum (ab 02.02.2015)
  Referenznummer
  10000-1119814468-S
  Titel des Stellenangebots
  Management-/Direktionsassistent/in
  Alternativberufe
  Assistent der Geschäftsführung m/w gesucht!! **Job-ID 2828**
  Stellenangebotsart
  Fachkraft (sozialversicherungspflichtig)
  Arbeitgeber
  Agentur ampuls
  Betriebsgröße
  weniger als 6
  Stellenbeschreibung:
  Sie suchen nach neuen Herausforderungen, haben Lust, Ihre Fähigkeiten in ein hoch motiviertes Team einzubringen und Ihre Erfahrungen gewinnbringend einzusetzen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres Gehaltswunsches und des Eintrittstermins.


  Aufgaben, die Ihnen bekannt sein werden:

  Akquisition
  Customer-Relationship-Management (CRM)
  Kundenberatung, -betreuung
  Vertriebsmarketing
  Angebotsmanagement
  Auftragsannahme, -bearbeitung
  Controlling
  Kalkulation
  Berichtswesen, Information
  Büroorganisation, Büromanagement
  Ablauforganisation
  Einkauf, Beschaffung
  Fremdsprachenkorrespondenz
  Korrespondenz
  Kosten- und Leistungsrechnung
  Materialwirtschaft
  Statistik
  Vertrieb

  Was wir uns wünschen:

  - kaufmännischer Hintergrund
  - einschlägige Berufserfahrungen in den oben genannten Bereichen
  - Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  - sehr gute Auffassungsgabe
  - Führerscheinklasse B zwingend !


  Erkennen Sie sich wieder?

  Toll! Dann ganz schnell bewerben!

  Wenn Sie die gestellten Anforderungen erfüllen und neben dieser verantwortungsvollen Aufgabe einen sicheren Arbeitsplatz suchen, dann sollten wir uns kennenlernen!

  Übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen via Mail an

  d.jordan@am-puls.com

  sowie unserer

  Auftrags-ID: 2828


  Wir bitten um Verständnis, dass eine Rücksendung der Unterlagen nur erfolgen kann,
  sofern der Bewerbung ein frankierter Rückumschlag beigelegt wurde.
  Kontaktdaten:
  Rückfragen und Bewerbung an
  Agentur ampuls
  Frau Gutsche
  Triftweg 1 - 2
  16547 Birkenwerder
  Birkenwerder
  Deutschland
  Telekommunikation
  Telefon: +49 (3303) 5412687
  Fax: +49 (3303) 5208965
  E-Mail
  n.gutsche@am-puls.com
  Gewünschte Bewerbungsarten
  telefonisch, schriftlich, per E-Mail, persönlich, über Internet
  Angaben zur Bewerbung
  Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Foto, Weiterbildungsnachweise
  Weitere Informationen
Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.