Oferta

Informatyka (licencjat)

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów I stopnia „Informatyka” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu projektowania, wykorzystania i ewaluacji systemów oprogramowania dla wszelkich możliwych obszarów zastosowań.

Studia na tym kierunku są oferowane częściowo również w formie kombinowanych kierunków studiów licencjackich.

Informatykę można studiować również w ramach studiów nauczycielskich (niem. Lehramt), studiów dualnych i zaocznych.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Informatyka stosowana (niem. Angewandte Informatik) – licencjat
 • Informatyka obliczeniowa (ang. Computational Informatics) – licencjat
 • Informatyka (ang. Computer Science) – licencjat
 • Europejskie studia informatyczne (niem. Europäisches Informatik-Studium) – licencjat
 • Informatyka (niem. Informatik) – licencjat
 • Informatyka z lingwistyką komputerową (niem. Informatik plus Computerlinguistik) – licencjat
 • Informatyka ze statystyką (niem. Informatik plus Statistik) – licencjat
 • Informatyka kognitywna (niem. Kognitive Informatik) – licencjat
 • Informatyka w naukach przyrodniczych (niem. Naturwissenschaftliche Informatik) – licencjat
 • Informatyka w transporcie (niem. Verkehrsinformatik) – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie informatyki (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Informatik)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

www.b-tu.de 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Studenci opuszczający uniwersytet z tytułem licencjata mają duże szanse na rynku pracy. Liczne analizy dowodzą, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów uniwersytetów wykształconych odpowiednio do potrzeb ekspandującej branży IT. To właśnie absolwenci uniwersytetów należą do grupy ekspertów, po których można się spodziewać, iż poradzą sobie z różnorodnymi, złożonymi zadaniami i będą w stanie reagować na ciągłe zmiany wymogów rozwijającego się w przyszłości społeczeństwa informacyjnego w sposób wystarczająco elastyczny.

Jako potencjalni pracodawcy w grę wchodzą zarówno działy IT małych i średnich przedsiębiorstw, jak i firmy informatyczne, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, a także usługodawcy internetowi i firmy doradcze.

Możliwe obszary pracy zawodowej:

 • Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji
 • Doradztwo i szkolenia w dziedzinie systemów informatycznych
 • Koordynacja, organizacja i zarządzanie w dziedzinie systemów informatycznych
 • Zapewnienie jakości i testy systemów informatycznych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Administrowanie systemami informatycznymi
 • Opracowywanie systemów informatycznych
 • Sprzedaż systemów informatycznych
 • Projektowanie mediów
 • Produkcja mediów (druk, Internet, multimedia)
 • Projektowanie oprogramowania

Źródla:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie informatyki (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Informatik) jest np. częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Inżynier w dziedzinie informatyki, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
BTU Cottbus
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus
Deutschland
E-mail: studium@b-tu.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg) nabór prowadzony jest wyłącznie z początkiem semestru zimowego.

Warunki przyjęcia na Brandenburski Uniwersytet Techniczny:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife), lub
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife).

Poza tym mile widziane są następujące umiejętności i zainteresowania:

 • Zainteresowanie rozwiązywaniem problemów
 • Ciekawość w zakresie zależności matematycznych
 • Elementarne umiejętności w zakresie programowania
 • Gotowość do pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego

Źródła:

BTU-Flyer

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów wynosi w zależności od uczelni 6-8 semestrów. Średni rzeczywisty czas studiów wynosi statystycznei 7,6 semestru. Studia na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg trwają 6 semestrów i składają się z:

 • Semestry I - IV: studia podstawowe
 • Semestry V i VI: studia specjalistyczne łącznie z licencjacką pracą dyplomową w VI semestrze

Za zaliczenie poszczególnych zajęć przyznawane są punkty kredytowe ECTS. Do uzyskania tytułu licencjata (Bachelor of Science) niezbędne jest uzyskanie łącznego wyniku 180 punktów. 

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

- Moduły obowiązkowe (przykładowo):

 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy operacyjne
 • Bazy danych i systemy informacyjne
 • Projektowanie modeli symulacyjnych
 • Języki formalne i kompilatory
 • Podstawy bioinformatyki
 • Koncepcje programowania
 • Matematyczne podstawy informatyki (logika, algebra i struktury dyskretne)
 • Systemy multimedialne
 • Architektura komputerów i sieci komputerowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Metody statystyczne
 • Mechanika techniczna
 • Systemy rozproszone i współbieżne

- Moduły wybieralne (przykładowo):

 • Grafika komputerowa
 • Wprowadzenie do biogeografii
 • Systemy wbudowane
 • Fizyka dla przyrodników
 • Termodynamika techniczna
 • Systemy oparte na wiedzy i sztuczna inteligencja

Studia podstawowe służą przekazaniu studentom podstawowej wiedzy i technik oraz zapoznaniu ich ze środkami pomocniczymi. W celu zapewnienia jednakowych podstaw wiedzy u wszystkich studentów ten okres studiów składa się głównie z modułów obowiązkowych.

Realizowane w następnej kolejności studia specjalistyczne służą pogłębianiu tej wiedzy, przygotowują do kończącej studia licencjackiej pracy dyplomowej i pozwalają uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej lub podczas późniejszych studiów II stopnia. Podczas cechujących się dużą elastycznością studiów specjalistycznych studiujący poszerzają zdobyte wcześniej podstawy wiedzy i specjalizują się w jednej z dziedzin informatyki, która najbardziej odpowiada ich skłonnościom i zainteresowaniom oraz przygotowują się do wykonywania późniejszych zadań zawodowych. W tym celu zapewnia się studentom wystarczająco szerokie spektrum treści programowych. Przyszli promotorzy prac dyplomowych chętnie pomagają w wyborze istotnych modułów z bogatej oferty. Ćwiczenia z samodzielnej pracy, np. korzystanie ze źródeł literaturowych, pisanie tekstów naukowych i realizacja projektów związanych z oprogramowaniem, są realizowane w ramach seminariów i praktyk.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

http://www.tu-cottbus.de/fakultaet1/de/studium/studiengaenge/informatik/informatik-bachelor.html 

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów. Za zaliczenie poszczególnych zajęć przyznawane są punkty kredytowe ECTS. Do uzyskania tytułu licencjata (Bachelor of Science) niezbędne jest uzyskanie łącznego wyniku 180 punktów ECTS.

Podczas trwających dwa lata studiów podstawowych (120 punktów ECTS) studentom przekazywane są w ramach przedmiotów obowiązkowych podstawy informatyki:

 • Informatyka: podstawowe umiejętności z zakresu programowania, technika cyfrowa, podstawy teoretyczne, projektowanie systemów oprogramowania, koncepcje systemów operacyjnych z opracowaniem własnego prototypu
 • Praktyki: praktyka z programowania, praktyka z techniki cyfrowej oraz duży projekt z dziedziny oprogramowania do wykonania w zespole
 • Matematyka: koncepcje, współzależności i dowody w analizie matematycznej, algebrze, logice i kombinatoryce
 • Dziedziny zastosowań: odpowiednio własnych zainteresowań spośród matematyki, fizyki, chemii, budowy maszyn / elektrotechniki, gospodarki, prawa lub inżynierii budowlanej

Podczas studiów specjalistycznych (60 punktów ECTS) podstawy te są rozbudowywane odpowiednio do własnych zainteresowań studentów. W tym celu wybierane są indywidualne kursy z następujących dziedzin:

 • Podstawy teoretyczne: rozwiązywalność i stopień trudności problemów, kompilatory, koncepcje języków programowania, wydajne algorytmy
 • Informatyka praktyczna: techniki pracy, projektowanie baz danych i funkcje wewnętrzne, protokoły i standardy dla aplikacji internetowych i sieci, modelowanie dużych systemów oprogramowania, weryfikacja i analiza danych
 • Informatyka stosowana: komunikacja pomiędzy komponentami oprogramowania, architektura procesorów, projekt obwodów, wewnętrzne koncepcje dla systemów operacyjnych, systemy rozproszone i współbieżne

Studia licencjackie kończą się przygotowaniem i obroną licencjackiej pracy dyplomowej.

Źródło:

http://www-docs.tu-cottbus.de/fakultaet1/public/files/studium/flyer/2008-05_Informatik-Bachelor.pdf 

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczne odniesienie studiów stanowią seminaria projektowe i praktyki (praktyki z zakresu programowania, technik cyfrowych i oprogramowania). Pozwalają one na wyćwiczyć praktyczne wdrażanie zdobytej wiedzy, a poza tym dają możliwość treningu tzw. kompetencji miękkich  (ang. soft skills), np. umiejętności pracy w zespole komunikatywności bądź technik prezentacji. Podczas seminariów odbywają się również ćwiczenia z samodzielnej pracy, np. w zakresie badań literaturowych, pisania tekstów naukowych oraz realizacji projektów związanych z oprogramowaniem.

Źródło:

http://www.tu-cottbus.de/fakultaet1/de/studium/studiengaenge/informatik/informatik-bachelor.html 

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Źródło: 

Tarifregister Berlin/ Brandenburg

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji i trwają z reguły 4 semestry.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg oferuje licencjatom po kierunku „Informatyka” możliwość specjalizacji na studiach II stopnia na kierunku „Informatyka” (Master of Science (M. Sc.) in Informatik) lub „Technika informacji i mediów” (Master of Science (M. Sc.) Informations- und Medientechnik) lub „eBusiness” (Master of Science).

Do możliwych kierunków studiów drugiego stopnia należą również:

 • Bioinformatyka (niem. Bioinformatik)
 • Informatyka (niem. Informatik)
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (niem. Informations-, Kommunikationstechnik)
 • Informatyka inżynierska (niem. Ingenieurinformatik, Computational Engineering)
 • Management IT (niem. IT-Management)
 • Bezpieczeństwo IT (niem. IT-Sicherheit)
 • Informatyka medialna (niem. Medieninformatik)
 • Informatyka medyczna (niem. Medizinische Informatik)
 • Komputerowe wsparcie nauk przyrodniczych (niem. Rechnergestützte Naturwissenschaft, Computational Science)
 • Inżynieria oprogramowania (niem. Softwaretechnik)
 • Statystyka (niem. Statistik)
 • Informatyka techniczna (niem. Technische Informatik)
 • Informatyka ekologiczna (niem. Umweltinformatik)
 • Informatyka w administracji (niem. Verwaltungsinformatik)
 • Informatyka gospodarcza (niem. Wirtschaftsinformatik)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Kierunek studiów na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg:

http://www.tu-cottbus.de/fakultaet1/de/informatik/informatik/bachelor/

Magazyn techniki komputerowej „c’t”:

http://www.heise.de/ct/

„Informatik-Spektrum” – Organ Towarzystwa Informatycznego (Gesellschaft für Informatik e.V.) i zrzeszonych z nim organizacji:

http://link.springer.com/journal/287

Magazyn profesjonalnej techniki informatycznej „ix”:

http://www.heise.de/ix/

Przegląd sytuacji na rynku pracy:

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/Branchen-Berufe-Nav.html

Film poświęcony zawodom informatycznym:

http://www.berufe.tv/studienberufe/computer-und-technologie/informatik-studium/

Rynek pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Sprawozdanie dla zawodów inżynierskich 11/2013:

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Akademiker/generische-Publikationen/Broschuere-Ingenieure-2012.pdf

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.