Projekt EUROJOB-Viadrina

Chcesz pracować w Polsce lub w Brandenburgii? Szukasz miejsca nauki zawodu w kraju sąsiadów? Potrzebujesz informacji odnośnie zasad uznawalności Twojego zawodu po drugiej stronie Odry? Chciałbyś porównać zawody i formy kształcenia w obu krajach i porównać kwalifikacje? Teb portal oferuje Ci wszystkie istotne informacje na temat rynku pracy w Euroregionach „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

CELE PROJEKTU

Projekt ma się przyczynić do zwiększenia transparentności polskiego i niemieckiego systemu kształcenia zawodowego oraz zasad uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ujęciu transgranicznym. Stąd też internetowy portal „EUROJOB-Viadrina” oferuje przekrój informacji o regionalnym rynku pracy na terenie niemiecko-polskich Euroregionów „Pro Europa Viadrina” oraz „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Jest on skierowany w szczególności do uczniów, pracowników, pracodawców i pośredników pracy, którzy są zainteresowani nauką i pracą w kraju sąsiadów.

Portal zawiera obszerne wskazówki na temat zawodów, w których można podjąć naukę, profili poszczególnych zawodów i regulacji dotyczących ich uznawalności po obu stronach Odry. W centralnym punkcie zainteresowania stoją przy tym branże: opieka zdrowotna i socjalna, informatyka i nowe media, turystyka, branża metalowa i elektrotechnika, rzemiosło, oraz spedycja i logistyka.

PODŁOŻE PROJEKTU

Od 1 maja 2011 obowiązuje nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku pracy dla polskich pracobiorców. Transgraniczny rynek pracy Euroregionów „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr” oferuje osobom poszukującym możliwości nauki i zatrudnienia bogate perspektywy. Projekt „EUROJOB-Viadrina“ postawił sobie za cel silniejsze niż dotychczas powiązanie ze sobą elementów wspólnego rynku pracy i edukacji obu Euroregionów.

Projekt jest wspierany przez Unię Europejską w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”. Za kontrolę wydatkowania środków pomocowych UE w ramach Programu INTERREG IV A odpowiedzialny jest Wspólny Sekretariat Techniczny .

Geneza projektu

Ogólne tendencje gospodarcze i demograficzne wywołują zwiększony popyt na pracowników wykwalifikowanych z kraju i zagranicy. Opracowanie wykonane dla regionu Berlina i Brandenburgii wykazuje, że popyt ten wzrasta. Oczekuje się, że w roku 2030 może pozostać nieobsadzonych do 460.000 miejsc pracy.

Eksperci widzą szansę dalszego rozwoju Euroregionów „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr” w transgranicznej kooperacji oferentów i tworzeniu wspólnych ofert. W związku z tym coraz większa będzie konieczność skutecznych działań informacyjnych, np. na temat uznawalności wykształcenia zawodowego zdobytego za granicą i obowiązujących tam standardów kształcenia. Do tych działań nawiązuje projekt „EUROJOB-Viadrina”.

Adresy kontaktowe

Portal internetowy „EUROJOB-Viadrina“ otwiera przed wszystkimi zainteresowanymi drzwi do kraju sąsiadów i oferuje:

 • wskazówki na temat adresów kontaktowych w regionie,
 • pomocne linki,
 • bogate informacje na temat najważniejszych grup zawodowych.

Tym samym wspieramy zarówno tworzenie wspólnego, europejskiego rynku pracy jak i europejską politykę w zakresie kształcenia zawodowego.

Zadania projektu

 • Opracowanie obszernego polsko-niemieckiego Atlasu Kształcenia Zawodowego w branżach kluczowych
 • Działania w obrębie sieci partnerów w formie konferencji, warsztatów i wyjazdów studyjnych
 • Treningi dla uczniów z zakresu orientacji zawodowej
 • Opracowanie materiałów pomocniczych z zakresu orientacji zawodowej (niemiecko-polskich i przetestowanie ich na treningach
 • Publikacja aktualności i biuletynu informacyjnego
 • Wycieczki do zakładów pracy po obu stronach Odry w ramach wymiany transgranicznej
 • Działania promocyjne

Euroregiony

Nazwa „euroregion” oznacza położone w Europie regiony, które swoim zasięgiem przekraczają granice państw (por. pl.wikipedia.org/wiki/Euroregion), i została wprowadzona przez tzw. „Konwencję Madrycką” Rady Europy w roku 1980. Na pierwszym planie działalności Euroregionów stoją zarówno wzmocnienie regionalnej gospodarki, jak i wyrównywanie warunków życia.

Na granicy województwa lubuskiego i niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia istnieją dwa euroregiony – Euroregion Pro Europa Viadrina na północy i Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr na południu. Umowa o utworzeniu polsko-niemieckiego Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr została podpisana dnia 21 września, a Euroregionu Pro Europa Viadrina 21 grudnia 1993.

Euroregion "Pro Europa Viadrina"

 • Łączna powierzchnia Euroregionu "Pro Europa Viadrina" (PEV) wynosi obecnie 10.200 km², z tego 5.700 km² po stronie polskiej i 4.500 km² po stronie niemieckiej.
 • W roku 2011 obszar euroregionu zamieszkiwało 819.377 osób, z tego 386.904 po stronie polskiej i 432.473 po stronie niemieckiej.

Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"

 • W Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" (SPN) na powierzchni 10.522 km² żyje łącznie 883.287 mieszkańców.
 • Udział procentowy terytorium polskiego w porównaniu do brandenburskiej części euroregionu jest ponad cztery razy większy. Po polskiej stronie na powierzchni 8.710 km² żyje 654.796 osób, a po stronie niemieckiej powierzchnię 1.812 km² zamieszkuje 228.491 mieszkańców.
 • Wśród ludności po stronie niemieckiej szczególne znaczenie mają Serbołużyczanie. Ze względu na słowiańskie korzenie tej grupy etnicznej, stanowi ona ważny element integrujący polsko-niemiecki euroregion.

Gospodarka, edukacja i rynek pracy euroregionów PEV i SNB

Na strukturę gospodarczą euroregionów duży wpływ mają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Gałąź gospodarki o największym znaczeniu stanowi przy tym sektor usług.

 Do najważniejszych gałęzi gospodarki Euroregionu PEV należą:

 • rolnictwo i leśnictwo,
 • rybactwo,
 • działalność produkcyjna (łącznie z budownictwem i przetwórstwem),
 • sektor usług (łącznie z administracją publiczną).

 

Do najważniejszych gałęzi gospodarki Euroregionu SNB należą:

 • sektor usług (łącznie z administracją publiczną),
 • rolnictwo i leśnictwo,
 • handel detaliczny,
 • remonty i naprawy pojazdów mechanicznych i artykułów użytkowych,
 •  przetwórstwo – przede wszystkim wydobycie węgla brunatnego.

 Więcej informacji na temat struktury gospodarczej, rynku pracy i edukacji można znaleźć tutaj.

Partnerzy projektu

W ramach projektu „EUROJOB-Viadrina” kooperują ze sobą dwie ważne instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym: IHK-Projektgesellschaft mbH z Frankfurtu nad Odrą ze strony niemieckiej oraz Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim ze strony polskiej.

 

 

PARTNER WIODĄCY – IHK-PROJEKTGESELLSCHAFT MBH

IHK-Projektgesellschaft mbH jako stuprocentowa spółka córka IHK Ostbrandenburg (Izby Przemysłowo-Handlowej Brandenburgii Wschodniej) jest usługodawcą i partnerem dla przedsiębiorstw i instytucji regionalnej gospodarki oraz dla mieszkańców regionu. Spółka prowadzi działalność w trzech obszarach:

 • Centrum Kształcenia IHK działając pod marką „IHK. Die Weiterbildung” wyznacza standardy jakości dla zorientowanych na praktyczne wykorzystanie ofert edukacyjnych.
 • Obszar działalności „Projekty” to przygotowywanie i realizacja projektów wspierających regionalną gospodarkę.
 • Obszar działalności „Usługi personalne” oferuje dostosowane do potrzeb usługi pośrednictwa i doradztwa.

 

 

PARTNER PROJEKTU – WZDZ

WZDZ w Gorzowie Wielkopolskim jest istniejącą od 1951 roku placówką szkoleniową, specjalizującą się w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Filozofią WZDZ jest podnoszenie jakości usług w celu spełnienia wymagań i oczekiwań klientów. WZDZ prowadzi 10 Ośrodków Kształcenia Zawodowego i 15 szkół dla dorosłych, w tym zasadniczych szkół zawodowych, techników, policealnych studiów zawodowych, kształcących w wielu atrakcyjnych zawodach, liceów ogólnokształcących oraz trzy warsztaty szkoleniowe. Ponadto organizuje szkolenia oraz praktyki zawodowe, które mogą zostać wybrane z istniejącej oferty lub opracowane zgodnie z życzeniami klientów. WZDZ jest także zarejestrowanym Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych, które świadczy na rzecz podmiotów potrzebujących specjalistycznej pomocy, w takich dziedzinach jak: marketing, finanse, prawo, planowanie i zarządzanie, eksport oraz polityka jakości.

UZNAWALNOŚĆ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Większa transparentność w dziedzinie uznawalności kwalifikacji zawodowych w Niemczech

Wprowadzając Ustawę o udoskonaleniu procesu ustalania i uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą (niemiecki tekst ustawy tutaj) rząd federalny zamierza uczynić kwalifikacje zdobyte za granicą bardziej transparentnymi i przydatnymi dla niemieckiego rynku pracy.

Dzięki nowej ustawie pracownicy wykwalifikowani, którzy zdobyli zawód za granicą, w łatwiejszy sposób uzyskują możliwość podjęcia pracy w tym zawodzie również w Niemczech. Ułatwieniu ulegnie zwłaszcza integracja na niemieckim rynku pracy osób, które przybywając do Niemiec przywiozły ze sobą świadectwo lub dyplom potwierdzający zdobycie zawodu. Pracodawcy w łatwiejszy sposób będą mogli ocenić, jakimi kwalifikacjami dysponują kandydaci do pracy lub zatrudnieni już pracownicy legitymujący się zagranicznymi dyplomami.

Nowa ustawa wprowadza procedury oceny zawodów zdobywanych w zagranicznych systemach szkolnictwa i doskonalenia zawodowego. Celem ich jest ustalenie stopnia porównywalności, a nie wystawienie niemieckiego świadectwa potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych. Aby takie świadectwo uzyskać w dalszym ciągu należy zdać odpowiedni niemiecki egzamin zawodowy. W ten sposób gwarantowane jest utrzymanie wysokiego poziomu kwalifikacji zdobytych w Niemczech, a jednocześnie istnieje możliwość ustalenia poziomu zdobytego za granicą zawodowego „know how”.

Na portalu „Anerkennung in Deutschland” („Uznawalność kwalifikacji w Niemczech”) można uzyskać informacje, w jaki sposób i gdzie można zwrócić się o uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza granicami Niemiec.

Brandenburskie Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny w „Informatorze na temat uznawania kwalifikacji zagranicznych” („Wegweiser zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen“) udziela informacji na temat odpowiednich adresów kontaktowych w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji na terenie Brandenburgii.

 

Uznawalność kwalifikacji zawodowych w Polsce

Uznawalność kwalifikacji zawodowych jest w Polsce regulowana przez szereg przepisów prawnych. Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.