Menu

Sanitariusz ratownik w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W zależności od przyjętej formy kształcenia nauka zawodu sanitariusz ratownik prowadzona jest w formie kursów, które najczęściej odbywają się w pełnym wymiarze czasowym. Możliwe są jednak także zajęcia w niepełnym wymiarze czasowym.

W okres nauki zawodu wplecione są fazy praktyk zawodowych.


Na naukę zawodu składają się: część teoretyczna, praktyka w szpitalu, praktyka w stacji pogotowia ratunkowego oraz kurs podsumowujący i egzaminy.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Sanitariusze ratownicy udzielają wsparcia asystentom ratownikom podczas działań w nagłych wypadkach i opatrują chore lub ranne osoby. Ponadto zajmują się transportowaniem chorych lub biorą udział w transporcie chorych jako odpowiedzialna osoba towarzysząca.


Sanitariusze ratownicy mają przede wszystkim następujące zadania:


- utrzymanie sprzętu, materiałów i pojazdów służbowych w stanie gotowości,

- kontrola, utrzymanie w czystości i tankowanie pojazdów służbowych (przeglądy pojazdu pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzanie lub zlecanie koniecznych prac konserwacyjnych lub napraw),

- kontrola i uzupełnianie stanu lub wymiana sprzętu oraz materiałów służących do zaopatrywania pacjentów,

- kontrola i uzupełnianie stanu niezbędnych formularzy i dokumentów,

- zgłaszanie gotowości do stanowiska lub centrali kierowania,

- przyjmowanie zleceń wyjazdów i przygotowywanie transportów,

- szybki i bezpieczny dojazd do miejsca akcji – w razie potrzeby z wykorzystaniem urządzeń ostrzegawczych i przywilejów w ruchu drogowym,

- rozpoznanie sytuacji na miejscu akcji:

         - samodzielne udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach medycznych wszelkiego rodzaju (odpowiednie ułożenie, sztuczne oddychanie, tamowanie krwotoków, pomoc w stanach wstrząsowych) lub udzielanie wsparcia ratownikom medycznym przy wykonywaniu tych czynności – w razie potrzeby wezwanie posiłków (np. lekarza pogotowia),

         - w razie potrzeby udzielanie pomocy przedklinicznej w nagłych przypadkach,

         - w razie potrzeby asystowanie lekarzowi pogotowia,

         - podjęcie czynności niezbędnych w celu doprowadzenia pacjenta do stanu umożliwiającego transportowanie,

         - opieka psychologiczna nad pacjentami i ich krewnymi oraz, w razie potrzeby, udzielanie porad,

- transportowanie osób chorych i świadczenie usług przewozowych dla pacjentów,

         - przenoszenie pacjentów do pojazdu służbowego, ułożenie ich w pojeździe w sposób odpowiedni do stanu ich obrażeń lub schorzenia, bezpieczny i szybki transport do miejsca przeznaczenia,

         - w razie konieczności nadzór na d funkcjami życiowymi oraz wykonywanie niezbędnych czynności związanych z leczeniem i opieką podczas transportu,

         - sporządzanie dokumentacji przebiegu akcji na odpowiednich protokołach,

         - przekazanie pacjenta oraz dokumentacji personelowi szpitala oraz powiadomienie go o istotnych z medycznego punktu widzenia obserwacjach i szczególnych wydarzeniach, które miały miejsce podczas akcji,

- czynności wykonywane po zakończeniu akcji:

         - czyszczenie i dezynfekcja pojazdu, kontrola stanu leków,

         - zmiana i zdanie odzieży ochronnej,

         - sporządzenie dokumentacji, protokołów i sprawozdań,

         - osiągnięcie stanu gotowości do kolejnych wezwań.

Ponadto sanitariusze ratownicy wykonują również następujące czynności:

- pełnienie służby telefonicznej i na portierni w stacji ratownictwa lub pełnienie służby telefonicznej i służby dyspozytorskiej na stanowisku kierowania,

- opatrywanie mniejszych obrażeń, opieka nad pacjentami z problemami krążeniowymi oraz asystowanie asystentom ratownikom lub lekarzom pogotowia podczas imprez masowych, takich jak koncerty, duże wydarzenia sportowe, festyny itp.,

- współdziałanie podczas akcji gaśniczych oraz katastrof.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód sanitariusz ratownik (nazwa niemiecka: Rettungssanitäter/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- ratownik medyczny, nauka zawodu na poziomie 3-letnich studiów licencjackich.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie sanitariusz ratownik prowadzą m.in. wymienione placówki.

Akademie der Gesundheit
https://euro-job.seiweb.de/management/profile.php
Schicklerstrase 14 - 20
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 0 33 34 - 2 31 52
E-mail: eberswalde@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

W przypadku nauki tego zawodu nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

Jednostki prowadzące kształcenie same ustalają kryteria przyjęcia. Z reguły wymagane jest wcześniejsze ukończenie Hauptschule lub nauki zawodu w systemie dualnym. Wymagane jest również ukończenie kursu pierwszej pomocy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.


Z reguły wymaga się, aby kandydaci ukończyli 17 lub 18 rok życia i przedstawili zaświadczenie, że przeciwko nim nie toczy się aktualnie lub w okresie ostatnich pięciu lat nie było prowadzone prokuratorskie postępowanie dochodzeniowe. Częściowo wymagane jest również posiadanie prawa jazdy.

Pomocnicy ratownika, którzy w ramach kształcenia ustawicznego zamierzają ukończyć skrócony kurs uzupełniający dla sanitariuszy ratowników, muszą dodatkowo przedstawić zaświadczenie ukończenia szkolenia na pomocnika ratownika, które nie może być starsze niż cztery lata.

Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy zamierzają ukończyć skrócony kurs uzupełniający dla sanitariuszy ratowników, muszą dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający prawo do posługiwania się tym tytułem zawodowym.

Inne warunki rozpoczęcia nauki

W celu potwierdzenia przydatności kandydata do zawodu przed rozpoczęciem nauki często wymagane jest złożenie nieformalnego oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się lub toczyło postępowanie dochodzeniowe. W niektórych przypadkach konieczne może być przedłożenie zaświadczenia o niekaralności.

Ponadto należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu, które nie może być starsze niż trzy miesiące.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu obejmuje minimum 520 godzin i trwa w pełnym wymiarze czasowym ok. 3 miesięcy, a w niepełnym wymiarze czasowym około 9 miesięcy.


Skrócenie okresu nauki

Możliwości skrócenia nauki są określone w regulaminach kształcenia i egzaminów zawodowych poszczególnych krajów związkowych. Z reguły istnieje możliwość uznania równoważnych przedmiotów zaliczonych w ramach nauki innego zawodu.

Przedłużenie okresu nauki

Przypadki przedłużenia okresu nauki (np. z powodu niezaliczenia egzaminów końcowych) są regulowane wewnętrznymi przepisami jednostki organizującej szkolenie.

Zakres programu nauczania

Podczas kształcenia teoretycznego w zawodzie ratownik medyczny zdobywa się np. wiedzę z następujących zakresów:

    - podstawy anatomii i fizjologii,
    - w jaki sposób przeprowadza się zabiegi reanimacyjne,
    - jakiego rodzaju stany zagrożenia życia mogą występować,
    - w jaki sposób należy opiekować się wcześniakami i niemowlętami,
    - jakie leki są stosowane w medycynie ratunkowej, w jaki sposób działają i jakie mają działania uboczne,
    - w jaki sposób należy opiekować się, układać i transportować pacjentów z nagłych wypadków, rannych i osoby wymagające pomocy,
    - jakich podstaw prawnych należy przestrzegać w służbach ratowniczych,
    - jakie wyróżnia się funkcje życiowe i jakie ich zakłócenia (np. stany szoku) mogą występować,
    - co to jest trauma i jak należy udzielać pierwszej pomocy pacjentom z traumą,
    - jakie zabiegi wykonuje się w przypadku krwawień,
    - jak należy postępować w przypadku zatorów naczyniowych
    - jakie wyróżnia się choroby infekcyjne i czego należy przestrzegać w przypadku ich wystąpienia,
    - jakie wyróżnia się choroby nerwowe i psychiczne,
    - jak należy postępować w przypadkach stanów upojenia i napadów drgawek,
    - w jaki sposób zakłada się opatrunki,
    - w jaki sposób mierzy się tętno, temperaturę ciała, częstość oddechu i ciśnienie krwi,
    - w jakie sposób wykonuje się iniekcje i wlewy,
    - jakie czynności są niezbędne w przypadku przechłodzenia, porażenia prądem elektrycznym i udaru cieplnego,
    - w jaki sposób zorganizowane są służby ratownicze.

Praktyki

Wiedza zdobyta podczas kształcenia teoretycznego jest pogłębiana i stosowana podczas praktyki w szpitalu i w stacji pogotowia ratunkowego. W stacji pogotowia ratunkowego przyszli ratownicy medyczni zapoznają się m.in. z przebiegiem akcji ratunkowych, uczą się używania radiotelefonu i posługiwania się gaśnicą. Ważnymi tematami są również utrzymanie czystości i dezynfekcja.

Wymiar godzin (teoria)

160 godzin podstaw teoretycznych

Uwzględnione w programie zagadnienia obejmują przy tym podstawową wiedzę z dziedziny anatomii i fizjologii, ogólne zagadnienia i czynności z zakresu medycyny ratunkowej, specjalistyczne umiejętności związane z nagłymi wypadkami w ważnych dziedzinach (interna, chirurgia, neurologia, psychiatria, pediatria itp.). Poza tym tematy dotyczące struktury służb ratunkowych oraz zagadnień prawnych i technicznych. Integralną częścią programy kształcenia są również praktyczne ćwiczenia technik ratunkowych.

Wymiar godzin (praktyka)

160 godzin przypada na praktykę kliniczną w takich dziedzinach, jakpomoc w nagłych przypadkach, intensywna opieka medyczna i anastezjologia, podczas których nabywana jest umiejętność wykonywania kolejnych czynności medycznych jak np. przygotowanie wlewy, asystowanie przy intubowaniu, obchodzenie się z lekami, nadzorowanie pacjenta, prowadzenie klinicznej dokumentacji pacjenta itp.

Kolejnych 160 godzin praktyki realizowanych jestw stacji pogotowia ratunkowego, która odpowiada wymogom określonym w przepisach na temat stacji pogotowia uprawnionych do prowadzenia praktyk zawodowych [Lehrrettungswache]. Praktyka odbywa się wg ustalonego dla praktykantów systemu zmianowego i odpowiedniej dokumentacji w obsadzie różnego rodzaju pojazdów służbowych, tj. karetki transportowej [Krankentransportwagen, w skrócie KTW], karetki ratunkowej [Rettungswagen, w skrócie RTW] oraz w karetce z lekarzem pogotowia w obsadzie [Notarztwagen, w skrócie NAW] lub pojeździe służbowym lekarza pogotowia [Notarzteinsatzfahrzeug, w skrócie NEF].

Kurs podsumowujący szkolenie w zawodzie sanitariusz ratownik łącznie z egzaminem zawodowym 40 godzin.

Koszt kształcenia

Podczas nauki zawodu powstają koszty związane np. z opłatami za uczestniczenie w kursie oraz zakupem literatury fachowej i innych pomocy naukowych.

Częściowo pobierane są także opłaty egzaminacyjne. Ponadto mogą powstać koszty związane z zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania oraz zakupem potrzebnej podczas praktyk, odpowiedniej odzieży roboczej.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za okres nauki zawodu nie jest wypłacanewynagrodzenie.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Zarobki osób zatrudnionych w jednostkach federalnych i komunalnych uzależnione są od zaszeregowania do grup zarobkowych i poziomów zgodnych z Układem taryfowym dla pracowników służb publicznych [Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)], który obowiązuje od 1 października 2005 roku. Niektóre inne instytucje i pracodawcy ustalając wysokość zarobków opierają się również na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Także w prywatnych firmach układy taryfowe mają znaczny wpływ na zarobki, ale ich wysokość może być ustalana w sposób niezależny od tych układów.

Zaszeregowanie do odpowiedniej taryfowej grupy zarobkowej zależy np. od posiadanego wykształcenia, od ukończonych form kształcenia ustawicznego, od złożoności wykonywanych obowiązków, od stopnia odpowiedzialności i posiadanego doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków mają również wpływ czynniki natury regionalnej i branżowej.

Możliwości dalszego kształcenia

Ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym i rozpoczęcie pracy zawodowej jest dopiero początkiem. Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco i ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów własnej wiedzy fachowej dzięki różnym formom kształcenia ustawicznego. Innymi możliwościami są wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie lub kontynuacja kształcenia zapewniająca awans zawodowy.


Wybrane formy kształcenia umożliwiające awans zawodowy

    - kształcenie ustawiczne w innych kierunkach lub specjalnościach
    - nauka zawodu asystent ratownik

Przegląd ofert na temat form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy można znaleźć w banku danych KURSNET.

Wybrane kierunki studiów w szkołach wyższych:

    - lekarz
    - specjalista menedżer opieki socjalnej i zdrowotnej
    - specjalista opieki zdrowotnej
    - inżynier ratownictwa

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemieckie stowarzyszenie zawodowe służby ratownicze

https://www.dbrd.de/

Wszystko o sanitariuszach

http://www.notfallsanitaeter-aktuell.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:
www.joboerse.arbeitsagentur.de
 
Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:
www.jobscout24.de

Portal jobMEDICUS poza zawodami typowo medycznymi oferuje także miejsca pracy m.in. w takich dziedzinach jak opieka, ratownictwo i farmakologia:
http://www.jobmedicus.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Deutscher Berufsverband Rettungsdienst e.V.
Im Schlangengarten 52
76877 Offenbach/Queich
Deutschland
Telefon: + 49 6348 9721482
Telefon: + 49 6348 9721489
E-mail: info@dbrd.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej