Menu

Specjalista w dziedzinie działalności sportowej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Specjalista w dziedzinie działalności sportowej” (niem. Sportfachmann / Sportfachfrau).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści w dziedzinie działalności sportowej zajmują się w klubach i zrzeszeniach sportowych oraz w studiach sportowych i studiach fitness organizacją i koordynacją działalności treningowej i zawodów sportowych, opracowywaniem koncepcji w zakresie sportu masowego i wyczynowego, prowadzeniem treningów i opieką nad zawodnikami w czasie zawodów. Obok swoich zadań treningowych i organizacyjnych w bieżącej działalności zajmują się także np. zestawianiem statystyk i wykonywaniem kalkulacji. Poza tym znają się na zaopatrzeniu i konserwacji sprzętu sportowego oraz zajmują się bieżącym utrzymaniem obiektów i urządzeń sportowych.

Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji specjaliści w dziedzinie działalności sportowej mogą pracować jako licencjonowani trenerzy fitness, trenerzy sportowi (licencje typu B i C) lub kierujący ćwiczeniami w sporcie masowym.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista w dziedzinie działalności sportowej (nazwa niemiecka: Sportfachmann/-frau) jest w zakresie związanym z bieżącą działalnością gospodarczą częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- Technik handlowiec, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły branżowej II stopnia (2 lata).

Jeżeli chodzi o działalność czysto treningową wzgl. sportową to zawód ten nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego.

W Polsce nauka zawodu technik handlowiec jest realizowana bez specjalizacji w poszczególnych branżach lub gałęziach gospodarki.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu specjalista w dziedzinie działalności sportowej posiadających średni poziom wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej odpowiada on np. ukończeniu Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Możliwości skrócenia okresu nauki:

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się np. w szkolącym zakładzie pracy:

 • w jaki sposób układa się i wdraża plany treningowe oraz stosuje różne metody treningu i techniki ruchu,
 • jak zapewnić utrzymanie bieżącej działalności, zatroszczyć się o konserwację obiektów, urządzeń i sprzętu oraz jak kontrolować spełnianie wymogów bezpieczeństwa,
 • w jaki sposób oblicza się koszty, zbiera składki oraz wypełnia zadania z zakresu rachunkowości,
 • jak pracować z użyciem wykorzystywanego w przedsiębiorstwie oprogramowania, jak pielęgnować dane, jak interpretować statystyki klientów lub członków klubu,
 • jak w odpowiedni sposób postępować z klientami,
 • w jaki sposób przygotowuje się oferty z zakresu sportu i fitness dla różnych grup docelowych oraz jak się je przedstawia i sprzedaje.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są między innymi następujące umiejętności:

 • w jaki sposób można udoskonalać metody treningowe,
 • jak planuje się i organizuje imprezy, opiekuje ich uczestnikami oraz jak się te imprezy rozlicza,
 • na czym polega praca w zaopatrzeniu, np. jak zbierać oferty, składa zamówienia, przyjmuje towar i kontroluje wykonanie usług,
 • w jaki sposób wykorzystuje się środki reklamowe, sporządza kalkulacje akcji reklamowych, uwzględnia interesy sponsorów oraz jak współpracuje się z przedstawicielami mediów,
 • jak przeprowadzać rozmowy doradcze, jak postępować w przypadkach reklamacji oraz na co należy zwracać uwagę podczas zawierania umów z nowymi członkami klubu.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób przeprowadza się odpowiednie dla danej dyscypliny sportu treningi w okresie przedstartowym, jak przedstawia się zawodnikom założenia taktyczne, jak układa się plany żywieniowe dla okresu treningowego i startowego,
 • jak zorganizować zawody sportowe, przygotować miejsca treningu i startów oraz jak zapewnić sprawność urządzeń i sprzętu sportowego,
 • w jaki sposób opiekować się sportowcami podczas zawodów, układać plany opieki dla zawodników i organizować wsparcie ze strony fachowców z zewnątrz.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych w szkole zawodowej:

 

 1. Zapoznanie się ze szkolącym zakładem pracy i jego opis (80 h)
 2. Świadomy współudział w kształtowaniu procesu nauki zawodu (60 h)
 3. Zrozumienie i analizowanie procesów biznesowych (80 h)
 4. Analizowanie rynków i opracowanie strategii marketingowej (100 h)
 5. Opracowywanie oferty usług i koncepcji reklamowej (60 h)
 6. Zaopatrzenie w towary (80 h)
 7. Oferowanie usług i towarów (80 h)
 8. Organizowanie imprez sportowych i pozasportowych (60 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym zapoznają się z praktycznymi umiejętnościami wchodzącymi w zakres zdobywanego zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 700 do 800 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder) lub na stronach Związku Zawodowego Ver.di.

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od zagadnień finansowych i rachunkowości poprzez ekonomikę przedsiębiorstwa, aż po konkretne dyscypliny sportu. Specjaliści w dziedzinie działalności sportowej, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty w klubach sportowych lub instytucjach zajmujących się sportem, np. w takich dziedzinach jak prace biurowe i administracja lub doradztwo dla klientów.

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Sport i organizacja czasu wolnego – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Specjalistyczne doskonalenie zawodowe z ekonomiki przedsiębiorstwa – dla branży sportowej i organizacji czasu wolnego
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Aplikacje komputerowe w działalności handlowej i ekonomice
 • Indywidualne techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista działalności sportowej
 • Starszy specjalista działalności fitness
 • Specjalista – ekonomista (organizowane przez izby przemysłowo-handlowe)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie i ekonomika w sporcie (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Nauki o sporcie (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

http://www.dge.de/

Zrzeszenie Niemieckich Przedsiębiorstw Branży Fitness i Zdrowia (Verband Deutscher Fitness- und Gesundheitsunternehmen e.V.):

http://www.vdf-fitnessverband.de

Strona internetowa poświęcona fitness, wellness i formom spędzania czasu wolnego:

http://www.fitnesswelt.com/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla zawodów z dziedziny sportu:

www.sport-job.de

Giełda pracy dla branży fitness i wellness:

http://www.fitness-beruf.de/

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy dla branży fitness i organizacji czasu wolnego:

http://www.joborama.de/

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów z branży fitness:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej