Menu

Pracownik technicznego personelu operacyjnego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Tytuł zawodowy: Pracownik technicznegopersonelu operacyjnego (niem. Operationstechnische Angestellte / Operationstechnischer Angestellter)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Przy zabiegach chirurgicznych pracownicy technicznego personelu operacyjnego pełnią funkcje instrumentariuszy i podają lekarzom operującym potrzebne im instrumenty i materiały. Są również współodpowiedzialni za higienę na sali operacyjnej, np. utrzymują w odpowiednim stanie urządzenia techniczne i sterylizują instrumenty. Poza tym dokumentują operacje i zajmują się utrzymaniem i uzupełnianiem odpowiednich zapasów materiałów operacyjnych. Do ich zadań należy także przygotowanie pacjenta do operacji i ułożenie go w odpowiedniej do rodzaju przeprowadzanego zabiegu pozycji.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód pracownik technicznego personelu operacyjnego (nazwa niemiecka: operationstechnische/-r Angestellte/-r) nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Pielęgniarka / pielęgniarz, nauka zawodu na poziomie studiów wyższych: I stopnia (licencjat, 3 lata) i ewentualnie studiów II stopnia (magister, 2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Akademie der Gesundheit
https://euro-job.seiweb.de/management/profile.php
Schicklerstrase 14 - 20
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 0 33 34 - 2 31 52
E-mail: eberswalde@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Inne warunki rozpoczęcia nauki:

 

Przed rozpoczęciem nauki zawodu należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Zgodnie z § 32 Ustawy o ochronie pracy osób niepełnoletnich (§ 32 des Jugendarbeitsschutzgesetzes) podejmujące pracę zawodową osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia), mogą zostać zatrudnione tylko wtedy, kiedy przedłożą zaświadczenie o przejściu wstępnego badania lekarskiego (niem. Erstuntersuchung). 

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

 • Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 
 • Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów wcześniejszej nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.
 • Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Przedłużenie okresu nauki:

 • Jeżeli jest to konieczne, jednostka odpowiedzialna za kształcenie zawodowe może w wyjątkowych przypadkach przedłużyć okres nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się np.:

 • w jaki sposób przeprowadza się czyszczenie wstępne, sterylizuje, pakietuje i opisuje instrumenty w sterylizatorni centralnej,
 • w jaki sposób czyści się, dezynfekuje i sterylizuje oraz w odpowiedni sposób składuje aparaturę, instrumenty i materiały,
 • w jaki sposób przed operacją sprawdza się i przygotowuje się do użycia aparaturę, instrumenty i materiały oraz jak dba się o higienę na sali operacyjnej,
 • w jaki sposób podaje się instrumenty podczas operacji,
 • w jaki sposób sprawuje się opiekę nad pacjentem przed operacją, jak przygotowuje się pacjenta do operacji oraz jak układa się go w odpowiedniej pozycji,
 • co należy robić w nagłych sytuacjach,
 • czego należy przestrzegać podczas usuwania odpadów pooperacyjnych,
 • w jaki sposób obsługuje się aparaty rentgenowskie oraz jak przestrzegać przepisów z zakresu ochrony przed promieniowaniem,
 • w jaki sposób w danej specjalności medycznej wykorzystuje się systemy komunikacyjne i informatyczne, np. jak zarządza się danymi pacjentów i wykonuje prace administracyjne,
 • jak współpracować z zespołem, np. aby zapewnić utrzymanie standardów higienicznych,
 • co należy wiedzieć na temat ochrony danych osobowych i tajemnicy zawodowej.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

 

 • jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
 • w jaki sposób zorganizowany jest i jaką ma strukturę szkolący zakład pracy oraz jakie posiada oddziały specjalistyczne,
 • w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska.

Wymiar godzin (teoria)

Obszary tematyczne:

 1. Zapoznanie się i zrozumienie istoty działania szkolącego zakładu opieki zdrowotnej
 2. Przygotowanie sali operacyjnej przed i doprowadzenie jej do odpowiedniego stanu po operacji
 3. Układanie i okrywanie pacjentów
 4. Zapoznanie się i zrozumienie standardowych działań z zakresu techniki operacyjnej
 5. Wdrażanie aspektów higieny i metod pracy aseptycznej
 6. Zapoznanie się i zrozumienie zadań sterylizatorni centralnej
 7. Przed- i pooperacyjna opieka nad pacjentami
 8. Wykorzystanie wiedzy na temat dojść operacyjnych
 9. Zapoznanie się i zrozumienie występujących często procedur z zakresu techniki operacyjnej
 10. Zabezpieczenie dostępności instrumentów, materiałów i sprzętu
 11. Sterowanie procesami gospodarczymi w zakładach opieki zdrowotnej
 12. Organizacja procesów pracy w sali operacyjnej
 13. Opanowanie zakresu czynności instrumentariusza
 14. Zapoznanie się i zrozumienie specjalistycznych procedur z zakresu techniki operacyjnej

Łącznie: ok. 840 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Łącznie: ok. 4000 godzinCzęść praktyczna nauki zawodu stanowi z reguły ok. 80% ogólnego czasu nauki.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości wsparcia finansowego:

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB). Informacji na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium dostarcza odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu (Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 650 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla osób zatrudnionych w placówkach publicznych zastosowanie znajduje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Chirurgia, Praca na bloku operacyjnym – doskonalenie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa
 • Asystentura medyczna, medyczna asystentura techniczna
 • Dokumentacja medyczna
 • Higiena w służbie zdrowia
 • Technika medyczna, Technika eksploatacyjna w szpitalnictwie
 • Pierwsza pomoc
 • Ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym
 • Opatrywanie i leczenie ran, Techniki opatrunkowe
 • Księgowość i bilanse – dla służby zdrowia
 • Aplikacje komputerowe w opiece socjalnej i zdrowotnej
 • Zabezpieczenie, zarządzanie, kontrola jakości – dla służby zdrowia, medycyny, techniki medycznej
 • Komunikacja, Prowadzenie rozmów w służbie zdrowia

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w specjalności opieka nad osobami starszymi i chorymi
 • Specjalista ekonomista w specjalności zarządzanie służbie zdrowia (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista w specjalności medyczna opieka ambulatoryjna

Kierunki studiów:

 • Medycyna (egzamin państwowy)
 • Biomedycyna, Medycyna molekularna (licencjat)
 • Technika medyczna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Forum pielęgniarskie i blog:

http://www.pflegeboard.de

Zdrowie w Internecie:

http://www.med1.de/

Forum dla osób zatrudnionych w praktykach lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych:

http://www.praxisfit.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Pośrednictwo i delegowanie profesjonalnego personelu w dziedzinie medycyny i zawodów opiekuńczych:

http://www.stegmed.de

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej