Menu

Mistrz w przemyśle, specjalność: optyka w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w przemyśle – kształcenie ustawiczne

Mistrz w przemyśle ze specjalnością optyka jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie są regulowane przepisami izb przemysłowo-handlowych.

Tytuł zawodowy: Mistrz w przemyśle ze specjalnością optyka (niem. Industriemeister/-in der Fachrichtung Optik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie przemysłowi ze specjalnością optyka troszczą się o utrzymanie w gotowości środków produkcji i środków pracy, takich jak sterowane komputerowo urządzenia, maszyny i linie produkcyjne oraz urządzenia pomiarowe i kontrolne. Planują, koordynują i nadzorują procesy produkcji szkieł okularowych oraz aparatury i sprzętu optycznego. W dalszej kolejności zajmują się kontrolą jakości, np. sprawdzają dokładność wykończenia powierzchni, oraz kontrolują wydajność pracy i strukturę kosztów na powierzonym im odcinku pracy. Podczas prób nowych podzespołów i urządzeń zajmują się wykonywaniem czynności z zakresu techniki pomiarowej.

Przygotowują pracowników do wykonywania powierzonych im prac, udzielają im instrukcji oraz są odpowiedzialni za kształcenie uczniów. Ponadto mistrzowie przemysłowi ze specjalnością optyka współuczestniczą w podziale obowiązków i planowaniu wykorzystania personelu oraz wspierają podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez współpracowników. Do ich zadań należy również troska o przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących na powierzonym im odcinku, np. z zakresu BHP lub ochrony środowiska.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz w przemyśle ze specjalnością optyka (nazwa niemiecka: Industriemeister/-in der Fachrichtung Optik) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik optyk, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia kształcenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego w przemyśle jest z reguły wcześniejsze ukończenie nauki jednego z oficjalnie uznawanych zawodów, który można przyporządkować do specjalności optyka, oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Wcześniejsze kształcenie zawodowe:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego w przemyśle jest:

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do specjalności optyka

oraz

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej dwóch lat

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym z grupy zawodów technicznych lub rzemieślniczych

oraz

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej trzech lat

lub

 • co najmniej sześcioletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat nie legitymuje się wcześniejszym ukończeniem nauki zawodu.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do egzaminu na tytuł mistrza przemysłowego ze specjalnością optyka w części specjalistycznej i części wspólnej dla wszystkich specjalności oraz zapewniają zdobycie kwalifikacji z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy, trwają w trybie dziennym ok. 6 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 3,5 roku.

Możliwości skrócenia / wydłużenia okresu nauki:

- Zwolnienie ze zdawania poszczególnych części egzaminu mistrzowskiego

Kandydaci mogą po złożeniu odpowiedniego wniosku zostać zwolnieni ze zdawania poszczególnych części i przedmiotów wchodzących w skład egzaminu, jeżeli w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku zdali egzamin, którego treść odpowiada wymaganiom ustalonym dla tych części lub przedmiotów egzaminu mistrzowskiego.

Zakres programu nauczania

Obok specjalistycznych umiejętności teoretycznych i praktycznych podczas kursów przygotowawczych uczestnikom przekazywany jest także materiał z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, handlu i prawa oraz podstawy pedagogiki zawodowej i pedagogiki pracy.

Część specjalistyczna:

- Podstawy z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych

 • Podstawy z zakresu matematyki, fizyki i chemii
 • Przeprowadzanie obliczeń technicznych w optyce precyzyjnej i okularowej
 • Wykonywanie rysunków poglądowych części i systemów optycznych
 • Optyka fizyczna
 • Wykonywanie rysunków technicznych w optyce precyzyjnej i okularowej

- Technologia materiałów i materiałów pomocniczych

 • Wiadomości na temat budowy, cech, zastosowania i metod kontroli różnych materiałów, jak np. szkło i tworzywa sztuczne
 • Rodzaje szkła optycznego i jego oznaczeń
 • Wykorzystanie kryształów i tworzyw sztucznych w optyce precyzyjnej i okularowej
 • Wytwarzanie i wykorzystanie szkła optycznego do produkcji szkieł okularowych (szkła jedno- i wieloogniskowe)
 • Wiadomości na temat materiałów pomocniczych, jak np. metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne do obróbki szkła lub środki smarujące, szlifierskie i chłodnicze

- Technika produkcji

 • Budowa i sposób działania maszyn optycznych, urządzeń wysokopróżniowych i ultradźwiękowych
 • Obsługa, konserwacja i utrzymanie urządzeń produkcyjnych
 • Zasilanie i technika procesowa, np. technika pomiarowa, sterująca i regulacyjna – Stosowanie i oszczędność energii
 • Technika produkcyjna
 • Technologie produkcji w optyce precyzyjnej i okularowej, np. topienie szkła, obróbka tworzyw sztucznych, technika wysokopróżniowa
 • Zapewnienie i kontrola jakości

- BHP i ochrona środowiska

 • Przepisy i działania mające na celu ochronę zdrowia i środowiska naturalnego, np. działania zapobiegające niebezpieczeństwu pożarów i eksplozji, działania zapobiegające zanieczyszczeniom wody i powietrza, ochrona przed hałasem

Część wspólna dla wszystkich specjalności:

- Podstawy świadomości prawnej

 • Konstytucja, ustawodawstwo i orzecznictwo
 • Prawo pracy i prawo społeczne
 • Prawo ochrony środowiska

- Podstawy świadomości ekonomicznej

 • Ekonomia polityczna (np. formy produkcji, systemy gospodarcze)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa (np. organizacja przedsiębiorstwa, techniki organizacyjne i informacyjne, rachunek kosztów)

- Podstawy współpracy w przedsiębiorstwie

 • Ocena i wspieranie zawodowego rozwoju jednostki w przedsiębiorstwie
 • Analizowanie wpływu struktury grupy na jej zachowanie i współpracę
 • Stosowanie metod kierowania

Część pedagogiczna:

 • Współudział w zatrudnianiu uczniów
 • Kształcenie w miejscu pracy
 • Kształcenie w grupie
 • Podstawy ogólne
 • Planowanie kształcenia
 • Zakończenie kształcenia
 • Wspieranie procesów uczenia się

Podstawa prawna: Uregulowania izb przemysłowo-handlowych

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu

 • Część specjalistyczna: 530 h
 • Część wspólna dla wszystkich specjalności: 280 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy: 90 h

Łącznie: ok. 990 godzin

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne.

Na terenie działania Izby Przemysłowo-Handlowej Turyngii Wschodniej z siedzibą w Gerze (Centrum Kształcenia Izby Przemysłowo-Handlowej w Jenie) opłaty te wynoszą przykładowo 5.370,- euro (płatne w ratach) plus koszty literatury 560,- euro.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 3.156 do 3.428 euro

Źródło: Zbiór taryf Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Rodziny i Kobiet kraju związkowego Bawaria (niem. Tarifsammlung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen)

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Fotonika, technologie optyczne (licencjat)
 • Optyka okulistyczna, optometria (licencjat)
 • Technika medyczna (licencjat)
 • Fizyka inżynieryjna (licencjat)
 • Ekonomika przemysłu (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Sytuacja branży technologii optycznych na rynku pracy:

http://www.abi.de/arbeitsmarkt/branchenreports/optische-technologien09076.htm

Program wspierający badania naukowe w dziedzinie fotoniki w Niemczech:

http://www.photonikforschung.de/photonik-forschung-deutschland/

Program wspierający badania naukowe w dziedzinie fotoniki w Niemczech:

http://www.bmbf.de/pub/photonik_forschung_in_deutschland.pdf

Portal nauk fizycznych – Optyka i fotonika:

http://www.pro-physik.de/phy/zeitschriften/op.html

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla zawodów przemysłowych:

http://www.industrie-jobs.com/

Internetowa giełda ofert pracy w przemyśle:

http://www.industriejobs24.de/

Giełda ofert pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Praca w przemyśle farmaceutycznym:

http://www.pharmajobs.com

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej