Menu

Technolog mediów ze specjalnością sitodruk w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Technolog mediów jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe. Nauka zawodu odbywa się w jednej z trzech specjalności:

 • Technolog mediów ze specjalnością procesy drukarskie
 • Technolog mediów ze specjalnością procesy introligatorskie
 • Technolog mediów ze specjalnością sitodruk

Tytuł zawodowy: Technolog mediów ze specjalnością sitodruk (niem. Medientechnologe/-technologin – Fachrichtung Siebdruck)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technolodzy mediów ze specjalnością sitodruk zajmują się wykonywaniem nadruków na takich materiałach, jak papier, szkło, ceramika, tekstylia, metale lub tworzywa sztuczne. Przyjmują zlecenia, udzielają porad klientom, sprawdzają dane wyjściowe do druku i planują przebieg procesu pracy. Dokonują wyboru odpowiedniej technologii, np. druku cyfrowego lub sitodruku na szkle, przygotowują projekt na ekranie komputera i wykonują na jego podstawie matryce. Poza tym wykonują formy do sitodruku, dobierają odpowiednie do produktu materiały i dokonują ustawień urządzeń produkcyjnych. Podczas procesu drukowania nadzorują dokładność druku i dozowanie farb w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości produktu końcowego. W zależności od zlecenia produkty mogą być poddawane obróbce laserowej lub laminowaniu. Po zakończeniu procesu druku maszyny są czyszczone, sprawdzane, a ewentualnie uszkodzone lub zużyte części zostają wymienione. Do zadań technologów z tą specjalnością może należeć również obróbka końcowa zadrukowanych produktów.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód technolog mediów ze specjalnocią sitodruk (nazwa niemiecka: Medientechnologe/-technologin Siebdruck) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Drukarz fleksograficzny, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
 • Drukarz offsetowy - trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
 • Technik procesów drukowania, poziom kształcenia – szkoła branżowa II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Ernst-Litfaß-Schule
OSZ Druck- und Medientechnik
Cyclopstraße 1-5
13437 Berlin
Deutschland
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 0
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 21
E-mail: litfass@ernst-litfass-schule.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób wybiera się, przygotowuje i sprawdza pod względem przydatności materiały do produkcji,
 • jak komponuje się ze sobą elementy tekstowe, grafikę rastrową i wektorową,
 • w jaki sposób wykonuje się formę do sitodruku, jak się ją mierzy, sprawdza, ocenia oraz w razie potrzeby koryguje,
 • jak sprawdza się farby drukarskie i materiały do zadrukowywania pod kątem ich konsystencji, schnięcia, trwałości i przylegania,
 • w jaki sposób dobiera się ustawienia maszyny drukującej, a w szczególności ustawienia formy drukarskiej, rakla, nanoszenia farb i suszarki odpowiednio do rodzaju zlecenia,
 • w jaki sposób przeprowadzać kontrole procesu drukowania, jak wykrywać błędy w jego przebiegu, wady zadrukowanego produktu i zakłócenia w pracy maszyny oraz jak je eliminować,
 • jak kontrolować efekt druku metodą wizualną i pomiarową, jak interpretować wyniki pomiarów oraz jakie działania podejmować w celu wprowadzenia korekt do dalszego druku,
 • jak stosować techniki obróbki końcowej zadrukowanych produktów.

Ponadto, w zależności od wybranej specjalności uczniowie uczą się np.:

 • w jaki sposób dokonuje się oceny poszczególnych technologii wykonania pod kątem wymaganej jakości oraz ekonomiczności i oszczędności materiałów,
 • jak ocenia się maszyny drukujące, w szczególności pod kątem funkcjonalności, budowy, systemów sterowania i regulacji oraz możliwości wykorzystania, wydajności i kosztów,
 • w jaki sposób ocenia się właściwości materiałów pod kątem możliwości ich wykorzystania w procesie produkcji i wymaganej jakości,
 • jak sprawdza się funkcjonowanie poszczególnych części maszyn drukujących (np. sensorów, elementów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych lub elektronicznych),
 • jak stwierdza się i opisuje zakłócenia w pracy maszyn i urządzeń oraz jak usuwa się lub zleca usunięcie błędów,
 • Jak konserwuje się maszyny drukujące i wymienia części ulegające zużyciu.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Zapoznanie się i porównanie ze sobą struktur organizacyjnych i procesów pracy w zakładzie: 40 h
 2. Odpowiednie do technologii wykorzystanie danych: 80 h
 3. Zastosowanie surowców: 80 h
 4. Wytwarzanie i obróbka końcowa wyrobów drukowanych: 120 h
 5. Wykonywanie matryc drukarskich techniką analogową i cyfrową: 80 h
 6. Wykonywanie form do sitodruku: 80 h
 7. Przygotowanie procesu sitodruku poprzez dobór odpowiednich farb: 60 h
 8. Uzbrajanie maszyn do sitodruku i wytwarzanie produktów drukowanych: 60 h
 9. Wykorzystanie specyficznych pod względem technologii materiałów do zadrukowywania: 60 h
 10. Wykonywanie sitodruków rastrowych z uwzględnieniem czynności zapewniających odpowiednia jakość: 40 h
 11. Uszlachetnianie i obróbka końcowa produktów drukowanych: 40 h
 12. Wykorzystanie technologii sitodrukowych i alternatywnych: 40 h
 13. Wytwarzanie produktów drukowanych w technologii druku cyfrowego: 60 h
 14. Planowanie i realizacja procesów sitodruku: 40 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu technolog mediów w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 920 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać w związku zawodowym Ver.di (Gewerkschaft Ver.di) oraz w Federalnym Zrzeszeniu Druku i Mediów (niem. Bundesverband Druck und Medien).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Druk, technika drukarska, technologie druku
 • Przygotowanie do druku
 • Technika medialna
 • Aplikacje komputerowe w mediach i projektowaniu, programy do DTP, malowania i rysowania oraz animacji komputerowych
 • Obróbka końcowa wyrobów drukarskich, oprawa książek
 • Nauka o kolorach, komponowanie obrazu
 • Grafika, pismo
 • Konserwacja, utrzymanie, naprawy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zabezpieczenie jakości, zarządzanie jakością

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz sitodruku
 • Mistrz przemysłowy w specjalności media drukowane

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika drukarska i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media drukowane (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista ds. technicznych
 • Wykwalifikowany handlowiec, specjalista działalności rzemieślniczej
 • Asystent handlowy – w branży drukarskiej i obróbki papieru

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika drukarska i medialna (licencjat)
 • Produkcja mediów (licencjat)
 • Inżynieria przemysłowa (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Forum poświęcone drukowi offsetowemu:

http://offsetdrucker.net/

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Strona internetowa dla technologów mediów:

http://www.die-medientechnologen.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla projektantów, grafików, fotografów oraz w dziedzinie multimediów i reklamy:

http://www.dasauge.de/jobs/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej