Menu

Handlowiec specjalista zarządzania procesami cyfryzacji w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Tytuł zawodowyHandlowiec specjalista zarządzania procesami cyfryzacji

(niem. Kaufmann für Digitalisierungsmanagement)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści zarządzania procesami cyfryzacji analizują problemy i zadania, które w obrębie danego przedsiębiorstwa mają zostać rozwiązane bądź zrealizowane dzięki zastosowaniu systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych (systemów IT). W tym celu ustalają zapotrzebowanie na systemy IT, gromadzą potrzebne urządzenia i oprogramowanie i dbają o ich implementacje w przedsiębiorstwie. Uwzględniają przy tym aspekty kadrowe i ekonomiczne, a w razie potrzeby współuczestniczą w przygotowaniu odpowiednich umów. Udzielają porad i wspierają pracowników poszczególnych działów przedsiębiorstwa w zakresie stosowania wprowadzonych systemów aplikacji. Są również osobami kontaktowymi dla producentów i dostawców systemów techniki informatycznej i telekomunikacyjnej. W przypadku, gdy na rynku nie są dostępne odpowiednie aplikacje standardowe, biorą udział w projektowaniu i realizacji rozwiązań indywidualnych. Ich zadaniem jest implementacja, sprawdzenie i administrowanie systemami aplikacji. Ponadto dbają o zapewnienie komfortu użytkowania i udostępniają lub opracowują materiały szkoleniowe dla użytkowników.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Handlowiec specjalista zarządzania procesami cyfryzacji (nazwa niemiecka: Kaufmann für Digitalisierungsmanagement) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik informatyk – nauka zawodu na poziomie technikum (5 lata) lub szkoły policealnej (2 lata).
 • Technik handlowiec – nauka zawodu na poziomie technikum (5 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 

 • w jaki sposób zorganizowany jest szkolący zakład pracy w dziedzinie zaopatrzenia, kontaktów z rynkiem i klientami, sterowanie i kontrola działalności handlowej,
 • w jaki sposób realizuje się wybrane zadania w różnych dziedzinach z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa i obowiązujących procedur,
 • jakie typowe systemy techniki informacyjnej i komunikacyjnej sa dostępne na rynku oraz czym różnią się one od siebie pod względem obszarów zastosowań, wydajności i ekonomiczności,
 • w jaki sposób pozyskuje się dane np. do tworzenia statystyk oraz jak przedstawiać je w odpowiedniej formie i interpretować,
 • w jaki sposób zestawia się systemy, jak dokonuje się ich połączeń i jak się je testuje,
 • jakie rodzaje logiki i jakie techniki programowania są stosowane,
 • w jaki sposób ocenia się kompatybilność modułów pamięci, urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń peryferyjnych.

W drugim roku nauki uczniom przekazuje się m.in. następująca wiedzę:

 • w jaki sposób ustala się zapotrzebowanie na produkty i usługi z zakresu techniki informatycznej i telekomunikacyjnej oraz jak gromadzi się i porównuje oferty,
 • w jaki sposób ocenia się informacje o produktach uzyskane od dostawców pod kątem opłacalności i fachowości oraz jak planuje się i składa zamówienia,
 • jak ustala się potrzeby użytkowników systemów techniki informatycznej i telekomunikacyjnej, jak udziela się porad klientom oraz w jaki sposób współuczestniczyć w konstruowaniu umów,
 • w jaki sposób ocenia się opłacalność i produktywność pracy przedsiębiorstwa,
 • w jaki sposób analizuje się zakłócenia z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, jak opracowuje się i ocenia rozwiązania alternatywne oraz jak ustala się typologię i częstotliwość występowania błędów,
 • w jaki sposób wskazuje się słabe punkty w pracy przedsiębiorstwa oraz jak proponuje się udoskonalenia,
 • w jaki sposób ocenia się wartość źródeł informacji, a w szczególności opisów technicznych, dokumentacji i podręczników w języku niemieckim i angielskim.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się np.:

 

 • w jaki sposób sporządza się kosztorysy i obliczenia opłacalności oraz jak wykorzystuje się ich wyniki w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie,
 • w jaki sposób ustala się wpływ zastosowania systemów techniki informatycznej i telekomunikacyjnej na wymagania wobec kwalifikacji personelu oraz jak zastosować wyniki tych ustaleń w planowaniu i realizacji nauki i kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwie,
 • jak przygotowuje się projekty oraz prezentuje koncepcje rozwiązań systemowych,
 • w jaki sposób opracowuje się modele danych i ustala struktury baz danych oraz na co należy zwracać uwagę w przypadku dostosowywania baz danych do zmienionych wymagań,
 • w jaki sposób wprowadza się użytkowników w obsługę i korzystanie z systemów oraz jak dobiera się i udostępnia instrukcje obsługi i programy pomocnicze.

Wskazówka: Począwszy od drugiego roku nauki uczniowie przyswajają sobie treści specjalistyczne dla konkretnych branż gospodarki. Istnieją np. plany specjalizacji dla następujących branż: przemysł, handel, bankowość, ubezpieczenia, szpitale.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: 20 h
 2. Procesy gospodarcze i organizacja przedsiębiorstwa: 80 h
 3. Źródła informacji i metody pracy: 40 h
 4. Proste systemy IT: 80 h
 5. Specjalistyczny język angielski: 60 h
 6. Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji: 240 h
 7. Sieciowe systemy IT: 100 h
 8. Kontakty z rynkiem i klientami: 100 h
 9. Sieci i usługi publiczne: 40 h
 10. Opieka nad systemami IT: 40 h
 11. Rachunkowość i controlling: 80 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu Handlowiec specjalista zarządzania procesami cyfryzacji w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla handlowców – specjalistów branży informatycznej zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – Informatyka, elektroniczne przetwarzanie danych, artykuły komputerowe i elektrotechniczne (łącznie z elektroniką RTV), oświetlenie
 • Aplikacje komputerowe – Oprogramowanie standardowe, doradztwo dla użytkowników
 • Aplikacje komputerowe – wg specjalności, branż i gałęzi gospodarki
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, Księgowość i bilanse, Controlling i czynności rewizyjne
 • Zaopatrzenie, Gospodarka magazynowa i materiałowa, Logistyka, Wysyłka
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Podstawy wiedzy handlowej, Kwalifikacje handlowe
 • Elektroniczne przetwarzanie danych, informatyka – Wiedza podstawowa i rozszerzona, korzystanie z Internetu
 • Projektowanie oprogramowania i aplikacji komputerowych, Programowanie
 • Administrowanie systemami, sieciami i bazami danych, Systemy operacyjne

 

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista - ekonomista ze specjalnością przetwarzanie informacji (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista ze specjalnością zarządzanie komputerowe

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Opiekun klienta w branży IT (kształcenie ustawiczne)
 • Specjalista dystrybucji w branży IT (kształcenie ustawiczne)
 • Informatyk ze specjalnością działalność gospodarcza (z egzaminem państwowym)
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)
 • Trener IT (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 • Informatyka (licencjat)
 • Zarządzanie w branży IT (licencjat)
 • Informatyka w działalności gospodarczej (licencjat)
 • Zarządzanie informacją (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Prawoznawstwo (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Informacje o perspektywicznych zawodach z branży IT:

http://www.it-berufe.de


Leksykon wiedzy o technologiach informatycznych:

http://www.itwissen.info/

Informacje z branży IT dla profesjonalistów:

http://www.golem.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla branży IT:

http://www.itjobboard.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej