Menu

Programista matematyczno-techniczny w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Programista matematyczno-techniczny jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Zakładami szkolącymi są przedsiębiorstwa branży IT lub odpowiednie działy przedsiębiorstw różnych branż

Tytuł zawodowy: Programista matematyczno-techniczny (niem. Mathematisch-technischer Software-Entwickler/ Mathematisch-technische Software-Entwicklerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Programiści matematyczno-techniczni zajmują się tworzeniem oprogramowania, np. interfejsów użytkownika, przekładaniem na języki programistyczne procesów matematyki numerycznej lub algorytmów rozwiązań bądź też tworzeniem aplikacji, baz danych i sieci komputerowych. Po przeanalizowaniu danego problemu i ewentualnym omówieniu go z klientem opracowują rozwiązania programistyczne i dokumentują wyniki pracy. W celu zapewnienia jakości wykonywanych prac przeprowadzają testy stosując przy tym odpowiednie narzędzia testujące. Prowadzą także szkolenia dla użytkowników na terenie macierzystego przedsiębiorstwa oraz u klienta. Instruują użytkowników na temat obsługi nowoopracowanego lub zoptymalizowanego oprogramowania i objaśniają jego funkcje. Są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, w których współpracują ze specjalistami różnych dziedzin.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód programista matematyczno-techniczny (nazwa niemiecka: Mathematisch-technischer Software-Entwickler/ Mathematisch-technische Software-Entwicklerin) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik informatyk, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 • jakie matematyczne metody, modele i algorytmy matematyki dyskretnej, analityki i algebry liniowej mają znaczenie w pracy programisty,
 • w jaki sposób uwzględnia się bazy algorytmów,
 • jak przeprowadza się modelowanie obiektowe i opracowuje założenia rozwiązań,
 • w jaki sposób można realizować modele obiektowe,
 • w jaki sposób programuje się w językach programowania obiektowego oraz jak wykonuje się dokumentacje programów,
 • co należy wiedzieć na temat organizacji przedsiębiorstwa, planowania pracy oraz pracy zespołowej.

W drugim roku nauki uczniom przekazuje się m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób wykorzystuje się rachunek różniczkowy i równania różniczkowe, jak oblicza się ciągi funkcji oraz jak interpoluje się i aproksymuje wyniki pomiarów,
 • jakie matematyczne metody, modele i algorytmy stochastyki mają znaczenie w pracy programisty,
 • w jaki sposób opracowuje się modele baz danych oraz jak wykorzystuje się systemy i języki zarządzania bazami danych,
 • w jaki sposób uwzględnia się wymogi jakościowe i planuje kontrole wersji oprogramowania,
 • jak interpretować wyniki matematyczne oraz jak je przedstawiać,
 • w jaki sposób stosuje się algorytmy iteracyjne i rekurencyjne oraz jak wybiera się metody sortowania,
 • co jest ważne w przypadku zastosowania iteracyjne metod rozwiązań układów,
 • w jaki sposób postępować w przypadkach występowania różnych rodzajów błędów podczas przetwarzania danych pomiarowych,
 • na co należy zwracać uwagę w związku z przepisami o ochronie danych.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się np.:

 • w jaki sposób przekłada się rozwiązywane problemy na modele matematyczne,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przeprowadzania analiz potrzeb,
 • w jaki sposób oblicza się całki metodą analityczną i numeryczną,
 • jak dobiera się komponenty i administruje wersjami oprogramowania,
 • w jaki sposób należy stosować narzędzia testujące oraz jak zapewnia się jakość,
 • w jaki sposób wykorzystuje się komponenty systemowe podczas projektowania oprogramowania,
 • w jaki sposób stosuje się algorytmy równoległe,
 • w jaki sposób wykorzystuje się język skryptowy i metody kryptograficzne,
 • na co należy zwracać uwagę podczas opracowywania dokumentacji użytkownika i dokumentacji programisty oraz w jaki sposób udziela się porad użytkownikom i klientom,
 • co należy wiedzieć o zarządzaniu projektami.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Przedstawianie przedsiębiorstwa jako modelu: 40 h
 2. Przedstawianie, opisywanie i obliczanie współzależności funkcjonalnych: 80 h
 3. Projektowanie i implementacja modeli obiektowych: 40 h
 4. Opracowywanie i programowanie obiektowe algorytmów: 80 h
 5. Stosowanie i ocena metod algebry liniowej i modeli geometrii wektorowej: 80 h
 6. Opisywanie i dyskusja dynamiki zmian współzależności funkcjonalnych: 80 h
 7. Rozwiązywanie podstawowych problemów statystycznych i stochastycznych: 80 h
 8. Opracowywanie koncepcji i realizacja systemów oprogramowania metodami obiektowymi: 80 h
 9. Modelowanie, implementowanie i wykorzystanie baz danych: 40 h
 10. Analizowanie procesów za pomocą rachunku całkowego: 80 h
 11. Projektowanie i programowanie procesów równoległych w sieciach: 80 h
 12. Dobór i odpowiednie dla danego projektu zastosowanie modeli inżynierii oprogramowania: 40 h
 13. Opracowanie i realizacja projektu koncepcji skomplikowanego systemu oprogramowania: 80 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu programista matematyczno-techniczny w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć na stronie internetowej  Przemysłowego Związku Zawodowego Branży Metalowej (IG Metall, Branchenkoordination ITK).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Projektowanie oprogramowania i aplikacji komputerowych, Programowanie
 • Administrowanie systemami, sieciami i bazami danych, Systemy operacyjne
 • Zarządzanie i serwis w branży IT
 • Doradztwo i wsparcie informatyczne
 • Technika informatyczna, Technika komputerów PC, Technika mikrokomputerowa, Technika mikroprocesorowa

 

 

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności informatyka, kierunek informatyka techniczna

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ze specjalnością zarządzanie komputerowe
 • Specjalista – ekonomista ze specjalnością przetwarzanie informacji (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Programista (kształcenie ustawiczne)
 • Wykwalifikowany pracownik elektronicznej obróbki danych
 • Informatyk (z egzaminem wewnętrznym)
 • Programista IT (z egzaminem wewnętrznym)
 • Projektant rozwiązań IT (kształcenie ustawiczne)
 • Projektant komponentów IT
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 • Technomatematyka (licencjat)
 • Matematyka komputerowa (licencjat)
 • Informatyka (licencjat)
 • Matematyka (licencjat)
 • Technika programistyczna (licencjat)
 • Skomputeryzowane nauki przyrodnicze (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona nauce zawodu programista matematyczno-techniczny w Niemczech:

http://www.matse-ausbildung.de

Internetowy magazyn profesjonalnej techniki informatycznej:

http://www.heise.de

Informacje o perspektywicznych zawodach z branży IT:

http://www.it-berufe.de

Leksykon wiedzy o technologiach informatycznych:

http://www.itwissen.info/

Informacje z branży IT dla profesjonalistów:

http://www.golem.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla branży IT:

http://www.itjobboard.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej