Menu

Handlowiec – specjalista mediów audiowizualnych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Handlowiec – specjalista mediów audiowizualnych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Handlowiec - specjalista mediów audiowizualnych (niem. Kaufmann für audiovisuelle Medien/ Kauffrau für audiovisuelle Medien)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści mediów audiowizualnych zajmują się, np. przy produkcjach filmowych, planowaniem i organizacją wykorzystania materiałów i wyposażenia technicznego, jak np. kamery i mikrofony, oraz koordynacją harmonogramu pracy i składu osobowego zespołu. Poza tym sprawdzają możliwości finansowania, przygotowują kalkulacje i współuczestniczą w przygotowywaniu kalkulacji wstępnych i końcowych produkcji. Zajmują się zakupem i zabezpieczeniem licencji, np. w celu sprzedaży utworów muzycznych na CD lub z wykorzystaniem innych możliwości rozpowszechniania. W zakresie marketingu i dystrybucji zajmują się zdobywaniem informacji o rynku i jego współuczestnikach, analizują je i współuczestniczą w opracowywaniu koncepcji marketingowych. W dziedzinie rachunkowości i controllingu pracują w księgowości – prowadzą konta, nadzorują terminy płatności, analizują dane statystyczne i przygotowują je do wykorzystania w działaniach controllingu. Do ich zadań należą również rozliczenia honorariów i wykonywanie prac przygotowawczych związanych z utrzymaniem płynności finansowej i zabezpieczeniem kredytów.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista mediów audiowizualnych (niem. Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, poziom kształcenia – technikum.
 • Technik realizacji nagrań, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.

oraz w zakresie czynności związanych z działalnością handlową:

 • Technik handlowiec, poziom kształcenia – technikum czteroletnie*.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

*) W odróżnieniu do Niemiec w Polsce nauka zawodu technik handlowiec jest realizowana bez specjalizacji w poszczególnych branżach lub gałęziach gospodarki.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Werder
Altenkirch-Weg 6-8
14542 Werder
Deutschland
Telefon: +493327 6687-0
Telefon: +493327 6687-60
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych dwóch lat nauki w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 • jakie etapy pracy są konieczne do wykonania podczas nabywania repertuaru i praw autorskich,
 • w jaki sposób sprawdza się roszczenia umowne i prawne osób fizycznych i prawnych oraz spółek zarządzających prawami autorskimi w odniesieniu do prawa do honorariów i prawa licencyjnego,
 • na co należy zwracać uwagę podczas konserwacji i zabezpieczenia danych,
 • w jaki sposób wykorzystuje się do celów planowania informacje na temat technologii produkcji, produktów i usług branży medialnej,
 • jak w sensowny sposób wykorzystać pracę zespołową,
 • w jaki sposób stosować obowiązujące w przedsiębiorstwie reguły księgowości,
 • na co należy zwracać uwagę podczas rejestrowania dowodów księgowych i przygotowania do księgowania oraz jak wykonuje się te prace przy pomocy nowoczesnych systemów informatyczno-komunikacyjnych,
 • na co należy zwracać uwagę przy prowadzeniu kasy i kont,
 • w jaki sposób prowadzi się zaopatrzenie w materiały i wyposażenie techniczne,
 • na co należy zwracać uwagę podczas komunikowania się ze współpracownikami i klientami oraz jak prowadzić rozmowy w zależności od sytuacji.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 

 • jakie instrumenty są wykorzystywane w obserwacji i badaniu rynku,
 • na co należy zwracać uwagę podczas obliczania inwestycji i możliwości finansowania,
 • w jaki sposób wykonuje się rachunki kosztów i wyników oraz jak m.in. oblicza się przy tym, opracowuje i analizuje dane statystyczne,
 • jakie uregulowania prawne musza być uwzględniane w działaniach reklamowych i promocji,
 • w jaki sposób przygotowuje się wprowadzenie na rynek danego produktu,
 • w jaki sposób prowadzi się dystrybucję produktów i usług,
 • w jaki sposób rozlicza się honoraria i licencje,
 • w jaki sposób udzielać informacji w języku obcym,
 • w jaki sposób planuje się wykorzystanie personelu, zapotrzebowanie na środki trwałe, terminy i koszty.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu handlowiec - specjalista mediów audiowizualnych(wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Aktywne współkształtowanie własnego startu w życie zawodowe oraz poznanie zakładu szkolącego i jego produktów / usług: 80 h
 2. Współpraca przy działaniach z dziedziny planowania: 100 h
 3. Dokumentowanie wskaźników przedsiębiorstwa i ich zmian oraz obliczanie wyników: 40 h
 4. Współudział w zaopatrzeniu w sprzęt, pozyskiwaniu praw i nabywaniu usług: 100 h
 5. Współudział w decyzjach personalnych i kształtowanie własnego rozwoju zawodowego:80 h
 6. Kształtowanie procesu wytwarzania wartości w przedsiębiorstwie i kontrola jego przebiegu: 100 h
 7. Planowanie i kontrola końcowych etapów produkcji: 100 h
 8. Współudział w opracowywaniu koncepcji i realizacji działań marketingowych: 60 h
 9. Ocena możliwości sprzedaży:60 h
 10. Współudział w przygotowaniach decyzji odnośnie finansowania: 80 h
 11. Kontrola wyników przedsiębiorstwa oraz przygotowywanie i analiza danych dla sterowania działalnością przedsiębiorstwa:80 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu handlowiec – specjalista mediów audiowizualnychw systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w związku zawodowym Ver.Di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Media
 • Film, Telewizja, Video
 • Marketing, Marketing międzynarodowy – dla różnych branż
 • Public Relations (PR), Kontakty z mediami i promocja
 • Reklama, Wsparcie sprzedaży
 • Dystrybucja, Sprzedaż
 • Podstawy wiedzy handlowej / Kwalifikacje handlowe
 • Prawo medialne
 • Badanie rynków, Obserwacja rynku
 • Finanse i rachunkowość, Księgowość i bilanse, Controlling i czynności rewizyjne
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Aplikacje komputerowe w działalności handlowej i ekonomice

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista ze specjalnością media (szkoła zawodowa)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży muzycznej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Księgarstwo, Działalność wydawnicza (licencjat)
 • Marketing, Dystrybucja (licencjat)
 • Ekonomika i zarządzanie w mediach (licencjat)
 • Medioznawstwo (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Mediów Audiowizualnych (Bundesverband audiovisuelle Medien e.V.):

http://www.bvv-medien.de/

Informacje na temat możliwości kariery zawodowej w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy w mediach:

http://www.medienjobs-aktuell.de/

Oferty pracy niemieckich stacji telewizyjnych:

http://www.jobmedien.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej