Menu

Mechanik pojazdów jednośladowych, specjalność: technika rowerowa w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Mechanik pojazdów jednośladowych jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyipółletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i zakłady rzemieślnicze. Nauka zawodu odbywa się w jednej z dwóch specjalności:

 • Technika rowerowa
 • Technika motocyklowa

Tytuł zawodowy: Mechanik pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika rowerowa (niem. Zweiradmechaniker der Fachrichtung Fahrradtechnik/ Zweiradmechanikerin der Fachrichtung Fahrradtechnik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika rowerowa zajmują się utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym i przebudowami bezsilnikowych pojazdów jednośladowych, dwu- i wielokołowych, np. rowerów górskich, sportowych, turystycznych, do jazdy w pozycji leżącej i do przewożenia ładunków. W zakładach przemysłowych mechanicy z tą specjalnością zajmują się również produkcją rowerów. W rzemiośle zajmują się głównie utrzymaniem w sprawności i konserwacją wszelkich części i podzespołów tych pojazdów. Podczas pracy przy produkcji pojazdów zajmują się ręczną, a w przemyśle również maszynową obróbką metali (np. łączenie, cięcie, obróbka plastyczna). Poza tym udzielają porad klientom, prezentują towar i sprzedają produkty oraz usługi.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Der deutsche Beruf Zweiradmechaniker/-in der Fachrichtung Fahrradtechnik hat kein direktes Pendant unter den polnischen Ausbildungsberufen, ist aber teilweise vergleichbar mit folgenden polnischen Berufen:        

 • Kraftfahrzeugmechaniker (poln. mechanik pojazdów samochodowych), Ausbildungsart: Branchenschule 1. Grades (polnische Bezeichnung: szkoła branżowa I stopnia)
 • Kraftfahrzeugtechniker (poln. technik pojazdów samochodowych), Ausbildungsniveau – Branchenschule 2. Grades (polnische Bezeichnung: szkoła branżowa II stopnia)

Nützliche Informationen zu den Schwerpunkten der Ausbildung sind jeweils unter den Informationskategorien „Ausbildungsinhalte” und „Stundenpensum“ zu finden.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Alfred Flakowski
Caasmannstraße 11
14770 Brandenburg an der Havel
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3381 320930
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie uczniów legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończeniem Hauptschule.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W ramach zawodowego kształcenia podstawowego w pierwszym roku nauki uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób konserwuje się, sprawdza i dokonuje regulacji pojazdów, systemów i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu,
 • w jaki sposób montuje się, demontuje i naprawia części konstrukcyjne, podzespoły i systemy,
 • w jaki sposób dokonuje się wyboru przyrządów pomiarowych i sprawdza funkcje części elektrycznych, przewodów i bezpieczników,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przyjmowania życzeń klientów,
 • na jakie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zwracać uwagę oraz w jaki sposób korzystać z dokumentacji technicznych,
 • w jaki stosować przepisy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • w jaki sposób przebiega systematyczne wyszukiwanie błędów,
 • w jaki sposób można ustalić zapotrzebowanie czasu na wykonanie określonych prac.

W ramach zawodowego kształcenia specjalistycznego w drugim roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób przeprowadza się montaż i regulację ramy i zawieszenia kół,
 • czego należy przestrzegać podczas bieżącego utrzymania systemów hamulcowych,
 • w jaki sposób sprawdza się połączenia elektryczne, przewody i styki,
 • czego należy przestrzegać podczas łączenia ze sobą części pojazdu oraz jak łączy się ze sobą części za pomocą lutowania miękkiego,
 • w jaki sposób sprawdza się, konserwuje i naprawia systemy napędzane silnikami elektrycznymi,
 • w jaki sposób przebiega kontrola i sporządzanie dokumentacji odnośnie bezpieczeństwa ruchu i użytkowana pojazdów,
 • w jaki sposób uwzględniać system zarządzania jakością obowiązujący w zakładzie,
 • na co należy zwracać uwagę w przypadkach gwarancji producenta i postanowień odnośnie bezpłatnych napraw,
 • w jaki sposób można zlokalizować błędy i zakłócenia na podstawie informacji od klienta oraz testów i pomiarów.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób naprawia się systemy przekładni rowerowych, w szczególności przekładnie łańcuchowe i przekładnie w piaście,
 • w jaki sposób buduje się, przebudowuje i wyposaża rowery,
 • w jaki sposób buduje się pojazdy z pojedynczych komponentów,
 • w jaki sposób pozyskuje się towar i eksponuje go w pomieszczeniach przeznaczonych do sprzedaży,
 • w jaki sposób udziela się porad klientom oraz sprzedaje pojazdy i usługi,
 • w jaki sposób wykonuje się i przerabia ramy i elementy ram przy zastosowaniu lutowania twardego lub spawania autogenicznego,
 • czego należy przestrzegać podczas dokonywania zmian w ramach pojazdów,
 • w jaki sposób utrzymuje się w odpowiednim stanie technicznym systemy komfortu i bezpieczeństwa jazdy,
 • na co należy zwracać uwagę podczas prowadzenia negocjacji handlowych oraz jak wykonuje się rozliczenia.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu mechanik pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika rowerowa:

1. Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów: 100 h

2. Demontaż, naprawa i montaż podzespołów lub systemów typowych dla pojazdów: 80 h

3. Kontrola i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych: 80 h

4. Kontrola i naprawa systemów sterowania i regulacji: 60 h

5. Kontrola i naprawa ram: 60 h

6. Kontrola i naprawa systemów układu jezdnego: 80 h

7. Kontrola i naprawa układu elektrycznego: 60 h

8. Przeglądy i regulacja systemów napędowych: 80 h

Część specjalizacyjna: Technika rowerowa

9. Technika rowerowa – Montaż i dopasowywanie rowerów: 100 h

10. Technika rowerowa – Kontrola i naprawa systemów przenoszenia mocy i systemów hamulcowych: 100 h

11. Technika rowerowa – Przezbrajanie i montaż wyposażenia dodatkowego pojazdów i systemów: 80 h

12. Technika rowerowa – Naprawa i montaż kół: 40 h

13. Technika rowerowa – Prezentacja i sprzedaż rowerów: 100 h

Łącznie: 1020 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej IG Metall.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Technika pojazdów jednośladowych
 • Konserwacja, utrzymanie i naprawy w pozostałych dziedzinach
 • Kleje, techniki klejenia – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Lutowanie miękkie i twarde
 • Technologie cięcia i prostowania
 • Obróbka i przetwarzanie tworzyw sztucznych
 • Spawanie w rolnictwie, mechanice pojazdowej, lotnictwie i technice kosmicznej
 • Ochrona antykorozyjna, oczyszczanie płomieniowe
 • Obsługa uwzględniająca interesy klienta, zdobywanie stałej klienteli
 • Planowanie i sterowanie, Przygotowanie pracy
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – dla pozostałych branż

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz mechaniki pojazdów jednośladowych
 • Mistrz przemysłowy ze specjalnością przemysł metalowy
 • Mistrz techniki pojazdów mechanicznych

- Technicy:

 • Technik serwisowania pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika bezsilnikowych pojazdów jednośladowych (z egzaminem wewnętrznym)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika pojazdów mechanicznych

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Specjalista ekonomista w branży przemysłowej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)
 • Asystent w działalności rzemieślniczej

Kierunki studiów (wybrane):

 • Technika pojazdowa (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemieckie Centralne Stowarzyszenie Techniki Budowy Karoserii i Samochodów:

https://www.zkf.de/

Fora rowerowe:

http://www.radforum.de/

https://www.velomobilforum.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej