Menu

Handlowiec – specjalista branży nieruchomości w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Handlowiec – specjalista branży nieruchomości jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez przedsiębiorstwa działające w branży mieszkaniowej i handlu nieruchomości.

Tytuł zawodowy: Handlowiec – specjalista branży nieruchomości (niem. Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści branży nieruchomości wykonują liczne zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami, jak np. działkami, budynkami mieszkalnymi różnej wielkości, mieszkaniami lub budynkami biurowymi. W celu pośrednictwa lub bezpośredniej sprzedaży (wynajmu) przeprowadzają oględziny obiektu, rozmowy doradcze oraz pertraktacje handlowe. Poza tym handlowcy – specjaliści branży nieruchomości planują przedsięwzięcia związane z budową, remontami lub modernizacjami obiektów. W przypadku zatrudnienia w administracji wspólnot mieszkań własnościowych przeprowadzają np. zebrania właścicieli, wykonują rozliczenia kosztów eksploatacji lub załatwiają sprawy związane z przekazywaniem lub zdawaniem mieszkań. Zajmują się również administracją techniczną budynków – załatwiają np. zgłoszenia szkód lub udzielają zleceń na prace remontowe. Ponadto realizują również działania marketingowe lub wykonują zadania z zakresu sterowania i kontroli.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista branży nieruchomości (nazwa niemiecka: Immobilienkaufmann/-frau) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Agent nieruchomości, którego nauka jest realizowana w formie kursu kwalifikacyjnego (ok. 80 godz.).
 • Zarządca nieruchomości, którego nauka jest realizowana w formie kursu kwalifikacyjnego (ok. 60 godz.).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Werder
Altenkirch-Weg 6-8
14542 Werder
Deutschland
Telefon: +493327 6687-0
Telefon: +493327 6687-60
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • co należy uwzględnić podczas planowania i przeprowadzania rozmów z klientami i oględzin mieszkań,
 • w jaki sposób przygotowuje się do podpisu umowy najmu,
 • w jaki sposób kalkuluje się ceny wynajmu, jak planuje się i wprowadza zmiany cen wynajmu,
 • w jaki sposób rozlicza się koszty ogrzewania i koszty eksploatacyjne,
 • w jaki sposób przygotowuje się i sprawdza faktury, jak przygotowuje się i dokonuje płatności, jak kontroluje się wpływy należności i wzywa do uregulowania zaległości,
 • w jaki sposób można ustalić zmiany zachodzące w podaży i popycie, jak ocenia się ich przyczyny i skutki oraz jak można wskazać możliwości odpowiednich działań,
 • w jaki sposób realizuje się akcje reklamowe z uwzględnieniem przepisów prawa,
 • jakie etapy należy uwzględnić podczas przygotowywania i oceny expose nieruchomości,
 • czego należy przestrzegać podczas konserwacji i zabezpieczania danych,
 • dlaczego konieczne jest bieżące kontrolowanie ekonomicznych wskaźników działalności.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób dokonuje się oceny nieruchomości pod kątem lokalizacji, cech i możliwości wykorzystania,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania porównań stanu planowanego ze stanem rzeczywistym oraz podczas przygotowywania budżetów,
 • w jaki sposób ustala się prawa do działek i ich obciążenia na podstawie ksiąg wieczystych i poza nimi oraz jak sprawdza się związane z nimi ryzyka,
 • w jaki sposób ustala się ceny zakupu i ustala koszty poboczne pozyskania,
 • jakie są warunki prawne i procedury nabywania własności i własności częściowej mieszkania,
 • w jaki sposób przygotowuje się i opracowuje wyniki zebrań właścicieli mieszkań,
 • jakie techniki prowadzenia rozmów wykorzystuje się w rozmowach informacyjnych, doradczych i handlowych,
 • w jaki sposób ocenia się produkty i działania pod kątem trwałego gospodarowania oraz jak sprawdza się możliwości ich zastosowania,
 • jakie prawa i obowiązki posiadają właściciele mieszkań i administracja,
 • w jaki sposób prowadzi się księgowość obiektu.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób oblicza się podatki i odpisy amortyzacyjne,
 • w jaki sposób uwzględnia się podczas planowania wymogi z zakresu prawa budowlanego, łącznie z uzbrojeniem terenu i wymogami planu zagospodarowania,
 • w jaki sposób rozróżnia się elementy konstrukcyjne, materiały i produkty oraz obszary ich zastosowań,
 • w jaki sposób przeprowadza się rachunki opłacalności inwestycji,
 • jak przygotowuje się plany płynności finansowej i plany obciążeń,
 • jak dokonuje się oceny instrumentów finansowania i możliwości zabezpieczeń pod kątem ich znaczenia.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Indywidualizacja nauki zawodu: 60 h
 2. Reprezentowanie przedsiębiorstwa w branży nieruchomości: 60 h
 3. Zrozumienie i dokumentowanie strumieni wartości i wartości w przedsiębiorstwie: 40 h
 4. Wynajem lokali mieszkalnych: 60 h
 5. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i konserwacja zasobów: 100 h
 6. Gospodarka obiektami przeznaczonymi do działalności gospodarczej: 40 h
 7. Nabywanie i rozwój działek: 60 h
 8. Opracowywanie i nadzorowanie projektów budowlanych: 100 h
 9. Nabywanie i zarządzanie własnością mieszkaniową: 80 h
 10. Pośredniczenie w sprzedaży nieruchomości i handel nieruchomościami: 80 h
 11. Finansowanie nieruchomości: 60 h
 12. Uwzględnianie wpływu czynników ogólnogospodarczych na decyzje w dziedzinie gospodarki nieruchomościami: 60 h
 13. Wykonywanie prac związanych z rachunkowym zamknięciem roku i przygotowywanie informacji do celów sterowania przedsiębiorstwem: 80 h

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1150 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Nieruchomości – działalność maklerów
 • Prawo najmu
 • Księgowość i bilanse – dla usług finansowych, ubezpieczeń i nieruchomości
 • Controlling – dla usług finansowych, ubezpieczeń i nieruchomości
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty
 • Osobiste techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie nieruchomości (szkoła zawodowa)
 • Wykwalifikowany handlowiec w dziedzinie zarządzania własnościowymi lokalami mieszkalnymi (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista w dziedzinie nieruchomości (z egzaminem wewnętrznym)
 • Doradca – specjalista usług finansowych
 • Starszy specjalista w dziedzinie doradztwa finansowego
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie controllingu (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Gospodarka nieruchomościami (licencjat)
 • Usługi bankowe i finansowe (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Przedsiębiorstw Branży Mieszkaniowej i Nieruchomosci (GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.) poświęcona nauce zawodu:

http://www.immokaufleute.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal zatrudnienia dla branży nieruchomości:

http://www.iz-jobs.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej