Menu

Specjalista – ekonomista ds. technicznych z egzaminem wewnętrznym w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Specjalista – ekonomista ds. technicznych jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Kształcenie ustawiczne w tym zawodzie odbywa się w ośrodkach szkoleniowych izb przemysłowo-handlowych lub w prywatnych ośrodkach szkoleniowych.

Tytuł zawodowy: Specjalista – ekonomista ds. technicznych z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Technischer Betriebswirt / Geprüfte Technische Betriebswirtin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Spektrum zadań specjalistów – ekonomistów ds. technicznych z egzaminem wewnętrznym rozciąga się od przygotowywania ofert i wstępnych kalkulacji, poprzez planowanie i sterowanie, zakup i gospodarkę materiałami i maszynami, aż po organizację i nadzorowanie procesów pracy w zakładzie. Do ich zadań należą również zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, rachunkowość, udzielanie porad klientom, komunikacja w sprawach technicznych i nadzorowane technicznych warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Specjalista – ekonomista ds. technicznych z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Technischer Betriebswirt / Geprüfte Technische Betriebswirtin) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik ekonomista, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

IHK -Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Peter Wölffling
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-2000
Telefon: +49335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki podjęcia kształcenia

Zgodnie z obowiązującym we wszystkich krajach związkowych rozporządzeniem na temat egzaminu dla specjalistów – ekonomistów ds. technicznych z egzaminem wewnętrznym warunki są następujące:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin na tytuł mistrza w przemyśle lub inny porównywalny tytuł mistrzowski na kierunkach technicznych

lub

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy na tytuł technika

lub

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin na tytuł starszego specjalisty ds. technicznych z egzaminem wewnętrznym (zdanym przed izbą przemysłowo-handlową)

lub

 • dyplom studiów inżynierskich i przynajmniej dwuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Dopuszczone mogą zostać również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

W trybie wieczorowym kształcenie trwa do dwóch lat, w trybie dziennym od 2 i ½ do 18 miesięcy, zaś w ramach kształcenia na odległość do 18 miesięcy.

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Zakres programu nauczania

 • Gospodarka narodowa i działalność przedsiębiorstwa
 • Ekonomia ogólna i ekonomika przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość i controlling
 • Finansowanie, inwestycje, podatki
 • Gospodarka materiałowa, produkcja i zbyt
 • Zarządzanie i kierowanie
 • Organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem
 • Techniki informacyjne i komunikacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praca nad projektami

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin (praktyka)

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W przypadku kształcenia w IHK-Projektgesellschaft mbH we Frankfurcie nad Odrą za całość kształcenia koszty wynoszą obecnie 4.200 euro.

Źródło: IHK–Projektgesellschaft mbH

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić wg układów taryfowych od 3.327 do 4.266 euro

Źródło:

Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć np. w Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI Tarifarchiv).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 • Inżynieria przemysłowa (licencjat)
 • Zarządzanie projektami, inżynieria projektowa (licencjat)
 • Kierowanie przedsiębiorstwem, zarządzanie (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Zbiór informacji na temat kształcenia i pracy w zawodzie:

http://www.technischer-betriebswirt.info

Internetowe forum techników:

http://www.techniker-forum.de/forum/technischer-betriebswirt

Informacje na temat kształcenia w zawodach ekonomicznych:

http://www.betriebswirt.info

Leksykon wiedzy ekonomicznej:

http://wirtschaftslexikon.gabler.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy obejmująca również zawody rzemieślnicze i techniczne:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej