Menu

Mistrz rzemiosła piekarniczego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w rzemiośle – kształcenie ustawiczne

Mistrz rzemiosła piekarniczego w jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO). Egzaminy mistrzowskie w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz rzemiosła piekarniczego (niem. Bäckermeister / Bäckermeisterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie rzemiosła piekarniczego sterują przebiegiem procesów pracy w piekarniach rzemieślniczych i przemysłowych, przydzielają zadania pracownikom i w razie potrzeby udzielają im instrukcji, sterują pracami i kontrolują ich wykonanie. Dbają o to, aby prace były wykonywane terminowo i w fachowy sposób oraz z przestrzeganiem ustawowych i wewnątrzzakładowych przepisów dotyczących jakości i higieny. Są odpowiedzialni również za realizowaną w zakładzie część kształcenia zawodowego przyszłych piekarzy. Ponadto wykonują również zadania handlowe i administracyjne, np. prowadząc negocjacje z dostawcami i klientami, przygotowując kalkulacje ofert lub prowadząc korespondencję. Pracując zwłaszcza w mniejszych piekarniach wykonują także prace związane bezpośrednio z produkcją i obejmują zadania wymagające szczególnych umiejętności i długoletniego doświadczenia, np. wykonanie skomplikowanego tortu weselnego lub wypróbowanie nowej maszyny. W zakładach o charakterze przemysłowym wykonują raczej zadania związane z nadzorem i koordynacją.

Mistrzowie rzemiosła piekarniczego prowadzący własną działalność gospodarczą opracowują założenia działalności swojego zakładu, ustalają rodzaj i wysokość inwestycji, dobierają personel i kierują nim oraz kontrolują osiągane wyniki ekonomiczne.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz rzemiosła piekarniczego (nazwa niemiecka: Bäckermeister/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Mistrz piekarnictwa, dyplom mistrzowski zdobywany w rzemiośle po zdaniu egzaminu mistrzowskiego.
 • Technik technologii żywności, nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

 • egzamin czeladniczy w zawodzie piekarz lub rzemiośle pokrewnym

lub

 • egzamin końcowy w jednym z odpowiednich, oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów przemysłowych

lub

 • egzamin mistrzowski w jednym z innych rzemiosł lub działalności zbliżonej do rzemiosła

lub

 • egzamin czeladniczy bądź końcowy w innym oficjalnie uznawanym zawodzie wyuczonym i wieloletnia praca zawodowa w rzemiośle piekarniczym

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkoły zawodowej (niem. Fachschule) może zostać zaliczone w poczet wymaganego okresu pracy zawodowej. Do okresów doświadczenia zawodowego należy również zaliczyć okresy wykonywania obowiązków na stanowisku samodzielnego mistrza w zakładzie lub na zbliżonym stanowisku oraz wykonywania praktycznych czynności, które są równoważne z czynnościami czeladnika.

Ponadto na skrócenie wymaganego okresu pracy zawodowej mogą wpłynąć także umiejętności zawodowe potwierdzone podczas egzaminu czeladniczego lub zawodowego oraz w czasie wykonywania pracy zawodowej.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do wszystkich czterech części egzaminu mistrzowskiego, trwają w trybie dziennym do 6 miesięcy, a w trybie wieczorowym do 13 miesięcy.

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

W części poświęconej praktycznym umiejętnościom specjalistycznym (Część I) uczestnicy kursu zdobywają wiedzę z następujących dziedzin:

- Techniki pracy

 • Produkcja chleba (np. typowych dla regionu gatunków chleba, chleba na zakwasie naturalnym i chlebów specjalnych), bułek i innych drobnych wyrobów piekarniczych
 • Przygotowywanie skomplikowanych wyrobów piekarniczych (łącznie z tortami), deserów i wyrobów piekarniczych o podwyższonej trwałości
 • Przyrządzanie lodów i przygotowywanie wyrobów na wystawę

- Prezentacja wyrobów

 • Dekorowanie wyrobów piekarniczych
 • Prezentacja, pakowanie i sprzedaż wyrobów

W ramach specjalistycznej części teoretycznej (Część II) uczestnikom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

- Obliczenia specjalistyczne

 • Obliczenia wydajności, zwłaszcza wydajności ciasta, wydajności pieczenia i wzrostu objętości
 • Obliczenia ilości materiałów i strat
 • Obliczanie proporcji składników w mieszankach i schematów prowadzenia ciasta na zakwasie

- Technologia specjalistyczna

 • Biologia, fizyka i chemia, np. chemia artykułów spożywczych
 • Proces gotowania i pieczenia
 • Metody spulchniania fizycznego, chemicznego i biologicznego
 • Zasady funkcjonowania systemów pieców piekarniczych, urządzeń chłodniczych i maszyn
 • Sterowanie procesami chłodzenia, mrożenia, rozmrażania i przerywanie procesu gotowania
 • Przepisy na temat BHP, ochrony środowiska (np. utylizacja odpadów) i racjonalnego gospodarowania energią
 • Przepisy i uregulowania na temat produktów spożywczych oraz higieny
 • Kontrole produktów, np. kontrole jakościowe wg różnych systemów
 • Odpowiedzialność producenta za produkt i zarządzanie jakością, w szczególności systemy zarządzania jakością

- Nauka o surowcach i materiałach pomocniczych

 • Rodzaje, cechy, nazewnictwo, zastosowanie, obróbka, utrzymanie świeżości, magazynowanie i utylizacja surowców i materiałów pomocniczych

- Kalkulacje, nauka o sprzedaży, wsparcie sprzedaży

 • Ustalanie kosztów
 • Nauka o sprzedaży i wsparcie sprzedaży, np. psychologia sprzedaży i techniki sprzedaży
 • Systemy rozliczeń

W części poświęconej zagadnieniom ekonomicznym, handlowym i prawnym (Część III) uczestnikom przekazywane są podstawy wiedzy z następujących dziedzin:

 • Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Przygotowanie, realizacja i ocena działań związanych z zakładaniem i przejmowaniem przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie strategii kierowania przedsiębiorstwem

W części poświęconej kształceniu zawodowemu i pedagogice pracy (Część IV) poruszane są m.in. następujące tematy:

 • Kontrola warunków i planowanie kształcenia uczniów
 • Przygotowanie kształcenia zawodowego i zatrudnianie uczniów
 • Realizacja kształcenia zawodowego
 • Zakończenie kształcenia

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 608 godzin.

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. Koszty części ogólnej, wspólnej dla różnych zawodów w Izbie Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą kształtują się na poziomie 2.180 euro. Koszty części specjalistycznej w Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie wynoszą 2.720 euro plus 585 euro opłaty egzaminacyjnej.

Źródła:

Izba Rzemieślnicza w Poczdamie (HWK Potsdam)

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą (HWK Frankfurt (Oder))

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Krajowym Zrzeszeniu Piekarzy i Cukierników (Bäcker- und Konditoren Landesverband) Berlina i Brandenburgii.

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Nauka o żywieniu, ekotrofologia (licencjat)
 • Technologia żywności (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal czasopisma branżowego „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”:

http://www.ahgz.de/ 

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (niem. Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

http://www.dge.de/

Strona poświęcona branży hotelarskiej i gastronomicznej w Niemczech:

http://www.dehoga.org/

Informacje na temat rzemiosła cukierniczego:

http://www.konditoren.de/

Portal branży żywnościowej, informacje np. z zakresu rzemiosła cukierniczego:

http://www.lebensmittelwelt.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla mistrzów piekarnictwa i cukierników:

http://www.backjob.de/

Oferty miejsc pracy w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej na całym świecie:

http://www.job-hotel.eu

Portal z ofertami pracy w branży turystycznej:

www.hogastjob.com


Giełda miejsc pracy w hotelarstwie i gastronomii:

http://www.hogapage.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej