Menu

Ogrodnik ze specjalnością architektura ogrodów i krajobrazu w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Ogrodnik jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec równolegle w szkolącym zakładzie pracy i szkole zawodowej w jednej z siedmiu specjalności:

 • Ogrodnik ze specjalnością architektura ogrodów i krajobrazu
 • Ogrodnik ze specjalnością gospodarstwa szkółkarskie
 • Ogrodnik ze specjalnością ogrodnictwo cmentarne
 • Ogrodnik ze specjalnością uprawa warzyw
 • Ogrodnik ze specjalnością uprawa owoców
 • Ogrodnik ze specjalnością uprawa roślin wieloletnich
 • Ogrodnik ze specjalnością uprawa roślin ozdobnych

Tytuł zawodowy: Ogrodnik ze specjalnością architektura ogrodów i krajobrazu (niem. Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau / Gärtnerin der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Ogrodnicy ze specjalnością architektura ogrodów i krajobrazu zajmują się upiększaniem naszego otoczenia budując np. stawy i pergole. Aranżują w fachowy sposób wygląd ogrodów i założeń parkowych zakładając trawniki, sadząc drzewa, krzewy, byliny i kwiaty. Ponadto zajmują się wszelkimi założeniami zewnętrznymi, począwszy od ogródków przydomowych, tarasów i parków, poprzez place zabaw i boiska sportowe, aż po wysepki na drogach i ulicach oraz zieleń wzdłuż dróg kołowych i pieszych. Układają również kostkę brukową lub płyty, budują schody, mury bezspoinowe, płoty i ekrany akustyczne. Poza tym zajmują się zielenią na dachach i fasadach budynków, zakładają sztuczne biotopy i zajmują się ich pielęgnacją. Wnoszą również wkład w ochronę przyrody i środowiska naturalnego zajmując się rekultywacją składowisk odpadów i żwirowni. Poza tym zajmują się pielęgnacją historycznych założeń ogrodowych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Ogrodnik ze specjalnością architektura ogrodów i krajobrazu (nazwa niemiecka: Gärtner/-in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Ogrodnik, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.
 • Technik ogrodnik, poziom kształcenia – szkoła branżowa II stopnia.
 • Technik architektury krajobrazu, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • z jakich składników składają się ziemie i podłoża roślinne oraz jakie posiadają cechy,
 • w jaki sposób oznacza się rośliny oraz jakie mają one wymagania i cechy, jak korzystać z katalogów roślin,
 • w jaki sposób utrzymuje się w odpowiednim stanie i jak wykorzystuje się maszyny, sprzęt, narzędzia i budowle,
 • w jaki sposób stwierdza się uszkodzenia roślin oraz jakie mogą być ich przyczyny.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób pobiera się próbki gleby i jak uwzględnia się wyniki analiz,
 • jak stosuje się poszczególne gatunki i odmiany roślin z uwzględnieniem ich wymagań i opłacalności,
 • w jaki sposób stwierdza się oznaki niedoboru i nadmiaru substancji odżywczych,
 • jakich maszyn i urządzeń używa się do zbioru roślin i produktów roślinnych,
 • jak kontrolować przebieg czynności technicznych, jak stwierdzać zakłócenia w pracy maszyn i urządzeń oraz jak przeprowadzać drobne naprawy.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób przenosi się plany wykonawcze i plany nasadzeń na plac budowy, jak się go urządza i likwiduje,
 • w jaki sposób wykonuje się i zabezpiecza rowy i wykopy oraz jak układa się rury odwadniające,
 • w jaki sposób wykonuje się warstwy ochronne, zagęszczające, nośne i drenażowe w założeniach zewnętrznych i założeniach zielonych na budowlach,
 • w jaki sposób wykonuje się założenia wodne, w szczególności stawy, zbiorniki i cieki z wykorzystaniem różnych metod uszczelniania podłoża,
 • w jaki sposób przygotowuje się stanowiska do nasadzeń drzew i krzewów w założeniach zewnętrznych, na budowlach i w pomieszczeniach, w umocnieniach skarp i brzegów oraz jak przeprowadza się nasadzenia.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z zalecanym pensum godzinowym:

 1. Ocena stanowiska / Pozyskiwanie i analiza informacji: 130 h
 2. Rośliny i ich zastosowanie: 150 h
 3. Organizacja i kontrola produkcji, usług i pracy: 120 h
 4. Ekologiczne prowadzenie uprawy, pielęgnacja, zabiegi uprawowe: 220 h
 5. Wyposażenie zakładu: 130 h
 6. Organizacja zakładu, sprzedaż i wyniki ekonomiczne: 130 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. https://www.bibb.de/dav, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w ogrodnictwie i rolnictwie można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt) oraz w Federalnym Zrzeszeniu Architektury Ogrodów, Krajobrazu i Obiektów Sportowych (Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Architektura ogrodów, krajobrazu i obiektów sportowych
 • Ochrona krajobrazu
 • Budownictwo z drewna
 • Obróbka i zastosowanie kamienia naturalnego i sztucznego – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Brukarstwo
 • Historyczne techniki murarskie – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Technika geodezyjna
 • Ochrona środowiska / ekologia, technika ochrony srodowiska
 • Ochrona przyrody, ochrona krajobrazu, ochrona gatunkowa i ochrona biotopów, ochrona zwierząt
 • Aplikacje komputerowe w rolnictwie, architekturze krajobrazu i ogrodów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz ogrodnictwa ze specjalnością architektura ogrodów i krajobrazu

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności ogrodnictwo, kierunek: architektura ogrodów i krajobrazu
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności ogrodnictwo (bez podziału na kierunki)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności środowisko / krajobraz

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie rolnictwa ze specjalnością pielęgnacja boisk i pół golfowych
 • Doradca klientów ze specjalnością ogrodnictwo (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Specjalista ochrony przyrody i krajobrazu z egzaminem wewnętrznym
 • Zarządca z egzaminem państwowym – specjalność ogrodnictwo
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Architektura zieleni i krajobrazu (licencjat)
 • Architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne (licencjat)
 • Ekologia krajobrazu, ochrona przyrody (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona zawodowi ogrodnik:

http://www.beruf-gaertner.de

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Ochrony Krajobrazu (Deutscher Verband für Landschaftspflege):

http://www.lpv.de/

Niemieckie Forum Ogrodnicze (Deutsches Garten-Forum):

http://www.deutsches-garten-forum.de/

Portal ogrodniczy:

http://www.botanik.de/

Agrarny serwer edukacyjny

https://www.bildungsserveragrar.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Zielony rynek ofert pracy (Der grüne Stellenmarkt):

http://gruenejobs.de

Portal z giełdą pracy dla „zielonej“ branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej