Menu

Zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zdun – monter systemów ogrzewania powietrznegojest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego (niem. Ofen- und Luftheizungsbauer / Ofen- und Luftheizungsbauerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Osoby wykonujące zawód zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego udzielają swoim klientom, np. prywatnym gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom lub firmom budowlanym, porad na temat oferowanych przez siebie produktów i usług oraz informują ich o związanych z nimi aspektach technicznych i ekologicznych. Po zdefiniowaniu zlecenia przystępują do zaplanowania i wykonywania pieców, systemów ogrzewania lub pojedynczych podzespołów w swoich warsztatach. Do ich oferty mogą należeć np. piece kaflowe, piekarniki, kuchnie i kominki, systemy ogrzewania powietrznego, systemy wentylacji, elektryczne systemy ogrzewania akumulacyjnego, piece gazowe, olejowe lub na paliwa stałe lub systemy centralnego ogrzewania olejowego. Przygotowane elementy składowe są następnie transportowane do klienta i montowane i podłączane na miejscu. Gotowe, fabrycznie wykonane piece są po prostu ustawiane i podłączane klienta do przewodów kominowych i systemów zaopatrzenia w paliwo. Podłączane są przewody rurowe, zakładane izolacje, instalowane i sprawdzane podzespoły elektryczne oraz systemy regulacji, sterowania, zabezpieczeń i monitoringu. W końcowym etapie sprawdza się, czy piec bądź system ogrzewania działają prawidłowo, dobiera ustawienia i uruchamia urządzenia. Podczas przekazania gotowego systemu klientowi udzielane są instrukcje na temat obsługi.

Do spektrum wykonywanych usług należą także prace serwisowe, inspekcje i prace konserwacyjne.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Zdun – monter systemów ogrzewania powietrznego (niem. Ofen- und Luftheizungsbauer/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Zdun, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się niższym poziomem wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej (ukończenie Hauptschule).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych 18-tu miesięcy nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób obrabia się kafle, płytki i ceramikę budowlaną (np. przez szlifowanie, obtłukiwanie, rozwiercanie i wyłamywanie),
 • na co należy zwracać uwagę podczas obrabiania cegły szamotowej i murarskiej oraz klinkieru pod wymiar,
 • w jaki sposób nakłada się zaprawy murarskie i tynkarskie oraz jak układa się kafle, płytki, klinkier i cegły murarskie,
 • w jaki sposób wykłada się komory spalania oraz jak montuje się piece wolnostojące, ogrzewacze pomieszczeń, kominki grzewcze i kuchnie wykonane fabrycznie,
 • jakie materiały znajdują zastosowanie w robotach zduńskich oraz jak się je obrabia (np. jak tnie się, kształtuje i łączy blachy, rury i profile z metali żelaznych i nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych),
 • czego należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji przewodów powietrznych, wentylatorów, filtrów powietrza, klap zwrotnych oraz demontażu starych urządzeń,
 • w jaki sposób odczytywać szkice i dokumentacje techniczne oraz jakie normy techniczne i przepisy bezpieczeństwa należy stosować.

Podczas drugich osiemnastu miesięcy uczniom przekazuje się w zakładzie szkolącym m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób udzielać klientom porad i informacji, jak zdobywać kolejne zlecenia, np. na roboty konserwacyjne, oraz instruować klientów na temat eksploatacji urządzeń,
 • w jaki sposób wykonuje się powłoki tynkarskie, jak dopasowuje się, osadza i wypełnia kafle i kształtki ceramiczne oraz jak układa się płyty z kamienia naturalnego,
 • czego należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji elementów systemów grzewczych, np. okładzin pieców, przewodów spalinowych, wkładów kominkowych i wymienników wody ciepłej,
 • w jaki sposób dokonuje się montażu palników gazowych i olejowych wraz systemami dostarczającymi media (zbiorniki i przewody),
 • czego należy przestrzegać podczas wykonywania montażu przyłączy i elementów elektrycznych w systemach grzewczych,
 • w jaki sposób montuje się, podłącza i uruchamia systemy pomiarowe, sterowania, regulacji i bezpieczeństwa,
 • w jaki sposób tnie się i formuje blachy, rury i profile oraz jak łączy się ze sobą przewody rurowe i kanały,
 • jakie istnieją urządzenia pomiarowe i kontrolne oraz jak je stosować,
 • w jaki sposób montuje się i utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym systemy ogrzewania gorącym powietrzem.

 Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Wykonywanie obudów pieców przy pomocy narzędzi ręcznych i maszyn: 80 h
 2. Roboty wykończeniowe przy komorach spalania i wykonywanie przyłączy kominowych: 60 h
 3. Wykonywanie i montaż instalacji powietrznych: 60 h
 4. Stawianie, przyłączanie i konserwacja palenisk na paliwa stałe: 80 h
 5. Stawianie, przyłączanie i konserwacja palenisk na paliwa ciekłe i gazowe: 80 h
 6. Stawianie kominków grzewczych i kominków otwartych: 40 h
 7. Stawianie pieców akumulacyjnych: 80 h
 8. Instalowanie wkładów grzewczych z wymiennikami wody ciepłej wraz z systemami regulacji: 80 h
 9. Budowa systemów ogrzewania powierzchniowego na różne media grzewcze i podłączanie ich do systemów zaopatrujących: 60 h
 10. Stawianie pieców do pieczenia i kuchni kaflowych: 60 h
 11. Stawianie pieców do ogrzewania gorącym powietrzem na dwóch kondygnacjach: 80 h
 12. Wykonywanie systemy zaopatrzenia w paliwo dla urządzeń grzewczych: 40 h
 13. Instalacja systemów wentylacji i klimatyzacji: 40 h

Łącznie: 840 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych

(Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia. 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 550 do 690 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Budowa palenisk i kominów
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Zaopatrzenie w media, instalatorstwo
 • Elektryczne systemy sterowania i regulacji – Techniczna infrastruktura budynków i technika zaopatrzenie w media
 • Doradztwo energetyczne
 • Odnawialne źródła energii
 • Ochrona przed imisjami i emisjami
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz usług zduńskich i systemów ogrzewania powietrznego

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana (bez podziału na kierunki)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Menedżer zakładu z egzaminem państwowym ze specjalnością technika sanitarna i grzewcza
 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika zaopatrzenia w media (licencjat)
 • Facility-Management, Techniczne zarządzanie budynkiem (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Internetowy leksykon budowlany:

http://www.baunetzwissen.de

Inicjatywa na rzecz kształcenia Zawodowego

http://zeitzustarten.de

Forum ekspertów budownictwa:

http://www.bauexpertenforum.de

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej