Menu

Gospodarka leśna (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

Na kierunku studiów I stopnia „Gospodarka leśna” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu nauk leśnych, gospodarki leśnej i zarządzania zasobami.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Inżynieria leśna (niem.Forstingenieurwesen) – licencjat
 • Nauki leśne (niem.Forstwissenschaft) – licencjat
 • Gospodarka leśna i zarzadzanie ekosystemami (niem. Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement) – licencjat
 • Nauki leśne i zarzadzanie zasobami (niem.Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement) – licencjat
 • Nauki leśne i ekologia lasu (niem.Forstwissenschaft und Waldökologie) – licencjat
 • Międzynarodowe zarzadzanie ekosystemami leśnymi (ang. International Forest Ecosystem Management) – licencjat
 • Gospodarka leśna i środowisko (niem.Waldwirtschaft und Umwelt) – licencjat

W Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde nowy kierunek licencjackich studiów pierwszego stopnia „Gospodarka leśna” zastępuje kierunek studiów dyplomowych o tej samej nazwie.

Misją kierunku studiów licencjackich „Gospodarka leśna“ jest wykształcenie menedżerów leśnictwa, którzy będą mogli sprostać aktualnym ekonomicznym, ekologicznym i społecznym wymogom w dziedzinie zagospodarowania lasu.

Tytuł zawodowy: Licencjat gospodarki leśnej(niem. Bachelor of Science Forstwirtschaft)

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wraz z ukończeniem studiów absolwenci są przygotowani do samodzielnego i odpowiedzialnego kierowania zakładami leśnymi, zakładami usług leśnych oraz przedsiębiorstwami w pokrewnych gałęziach gospodarki. W ramach złożonych i zintegrowanych studiów zapewniane jest nastawione na umiejętności praktyczne kształcenie z szybką specjalizacją w dziedzinie ekonomiki leśnej, a zwłaszcza kierowania przedsiębiorstwem.

Możliwe dziedziny zatrudnienia:

 • Gospodarka leśna i łowiecka, Kształtowanie krajobrazu
 • Działalność ekspertów i rzeczoznawców
 • Praca nauczyciela w szkolnictwie zawodowym
 • Praca w dziedzinie opracowywania nowych technologii  i produktów

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat gospodarki leśnej(niem. Bachelor of Science Forstwirtschaft) jest częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Inżynier leśnictwa, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Schicklerstraße 5
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 033 34/ 657-0
Telefon: 033 34/ 657-300
E-mail: studieren@hnee.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

W Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde istnieje ograniczona ilość miejsc studiów na tym kierunku (ok. 50). Procedura naboru kandydatów jest zgodna z Rozporządzeniem na temat przyznawania miejsc studiów na kierunkach z ograniczoną ilością miejsc w szkołach wyższych Kraju Związkowego Brandenburgia (Hochschulvergabeverordnung – HVVBbg) w aktualnym brzmieniu.

Kandydat bądź kandydatka musi przed immatrykulacją spełnić jeden z poniższych warunków:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife),
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife),
 • świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife),
 • zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym kierunku zgodnie z brandenburską ustawą o szkolnictwie wyższym (Brandenburgisches Hochschulgesetz),
 • uznawane za równoważne świadectwo ukończenia szkoły zagranicznej.

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Czas trwania nauki

Studia trwają 6 semestrów, z tego 5 to semestry studiów teoretycznych (każdy po ok. 23 godzin lekcyjnych tygodniowo) a jeden to semestr przeznaczony na praktyki w kraju lub za granicą. 

Zakres programu nauczania

Podczas studiów zdobywa się następujące kwalifikacje:

 • Podstawy nauk przyrodniczych (Botanika, Zoologia, Gleboznawstwo, Ekologia siedlisk, Ekologia lasu)
 • Wiedza z dziedzin technologicznych (Elektroniczna obróbka danych, Geograficzne systemy informacyjne, Statystyka, Zajęcia politechniczne, Technika leśna, Inwentaryzacja lasu, Produkcyjność lasu, Hodowla lasu, Wykorzystanie lasu)
 • Kompetencje socjoekonomiczne (Ekonomika przedsiębiorstwa, Marketing, Planowanie i kontrola, Organizacja, Tworzenie przedsiębiorstw i kierowanie, Prawo, Polityka, Ochrona przyrody)

Ponadto studenci zdobywają inne kwalifikacje kluczowe:

 • Kompetencje z zakresu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Praca w zespołach i kompetencje społeczne
 • Kompetencje z zakresu zarzadzania procesami i projektami
 • Zdolności komunikacyjne i retoryczne
 • Umiejętności z zakresu pozyskiwania i opracowywania informacji

Źródło: www.hnee.de

Wymiar godzin (teoria)

Normalny cykl studiów wynosi 6 semestrów i dzieli się na:

 • Semestry I i II: semestry teoretyczne (poświęcone głównie nauce podstaw nauk ekologicznych i przyrodniczych oraz podstaw ekonomiczno-technicznych)
 • Semestry III i IV: semestry teoretyczne (nauka umiejętności praktycznych, przede wszystkim z nastawieniem na produkcję, usługi i zbyt w dziedzinie managementu leśnego)
 • Semestr V: semestr praktyczny (silnie powiązany z pracą zawodową)
 • Semestr VI: semestr teoretyczny (realizacja projektów z zakresu innowacyjnych strategii kierowania przedsiębiorstwem; praca naukowa (licencjacka praca dyplomowa))

Studia maja charakter modułowy i obejmują moduły obowiązkowe oraz moduły do wyboru.

Za poszczególne moduły, po ich pozytywnym zaliczeniu są przyznawane punkty (ECTS Credits) zgodnie Z Europejskim Systemem Transferu Punktów. W ciągu jednego semestru student musi zdobyć z reguły 30 punktów ze wszystkich modułów (obowiązkowych i do wyboru). Minimalna liczba punktów ECTS potrzebna do zdobycia tytułu licencjata wynosi 180.

Kompletny program studiów wraz opisem poszczególnych modułów można znaleźć pod adresem:

www.hnee.de

Wymiar godzin (praktyka)

Studia obejmują jeden semestr praktyczny, który należy zaliczyć u partnera organizującego praktyki i który ma na celu przygotowanie do pracy licencjackiej.

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło: Portal BERUFENET

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się wynagrodzenia.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło: Portal BERUFENET

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (niem. IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Różnorodne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Możliwe kierunki studiów uzupełniających:

 • Bioekonomia (studia II stopnia)
 • Nauki leśne i gospodarka leśna (studia II stopnia)
 • Gospodarka drzewna (studia II stopnia)
 • Ekologia krajobrazu, ochrona przyrody (studia II stopnia)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal dla leśników, przedsiębiorców branży leśnej i właścicieli lasów:

http://www.forstpraxis.de

Kierunek studiów licencjackich w Wyższej szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

www.hnee.de

Magazyn poświęcony technice leśnej i transportowi drzewnemu:

http://www.forstmaschinen-profi.de

Portal informacyjny Niemieckiej Rady Gospodarki Leśnej (niem. Deutscher Forstwirtschaftsrat e.V. – DFWR):

http://www.forstwirtschaft-in-deutschland.de

Portal organu prasowego gospodarki leśnej i drzewnej:

http://www.holz-zentralblatt.com

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Rynek ofert pracy w „zielonej branży”:

http://gruenejobs.de

Portal z giełdą pracy dla „zielonej” branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej