Menu

Management regionalny (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów I stopnia „Management regionalny” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu planowania regionalnego, ekonomiki, ekonomii, managementu sportowego, managementu imprez i kultury. Kierunek ten jest częściowo oferowany jako studia w systemie dualnym.

Niemal wszystkie procesy warunkujące przyszłość opierają się dzisiaj na regionach. Przedsiębiorstwa, organy administracji i organizacje podlegają odpowiedniej reorientacji. Rozwiązywanie zadań stojących w związku z tym przed nimi wymaga posiadania następujących kompetencji:

 • aktywizacja procesów endogennych,
 • zarządzanie procesami sieciowych,
 • zarządzanie punktami stycznymi
 • komunikacja i moderacja,
 • kompetencje społeczne.

Na kierunku licencjackich studiów pierwszego stopnia „Management regionalny” w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde studenci zdobywają powyższe kompetencje, które mogą wykorzystać podczas pracy w gospodarce i instytucjach regionu.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Management obszarów naturalnych i regionalny – licencjat
 • Management regionalny – licencjat
 • Management miejski i regionalny – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie managementu regionalnego(niem. Bachelor of Arts Regionalmanagement)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.hnee.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Podstawowe obszary działania:

 • Koordynacja i administrowanie określonym obszarem
 • Doradztwo dla przedstawicieli gospodarki oparte na fachowej wiedzy
 • Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy przedstawicielami gospodarki
 • Analiza środowiska i własnego regionu
 • Opracowywanie wytycznych i koncepcji rozwoju
 • Opieka przy realizacji przedsięwzięć w określonych ramach czasowych
 • Koordynacja procesów

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.hnee.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie managementu regionalnego(niem. Bachelor of Arts Regionalmanagement) jest częściowo porównywalny np. z następującymi tytułami polskimi:

 • Licencjat w dziedzinie zarządzania, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).
 • Licencjat w dziedzinie studiów regionalnych, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Schicklerstraße 5
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 033 34/ 657-0
Telefon: 033 34/ 657-300
E-mail: studieren@hnee.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

W poszczególnych szkołach wyższych mogą być ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

W Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde istnieje ograniczona ilość miejsc studiów na tym kierunku (30 na każdym roku). Zapisy kandydatów prowadzone są wyłącznie z początkiem semestru zimowego. Okres składania dokumentów trwa od 1 czerwca do 15 lipca każdego roku.

Warunki przyjęcia do Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife),
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife),
 • świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife) lub ukończenie nauki odpowiedniego zawodu i dwa lata doświadczenia zawodowego,
 • praktyka zawodowa jest mile widziana, ale nie niezbędna,
 • bardzo dobra lub dobra znajomość języka angielskiego.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

www.hnee.de

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów (180 punktów ECTS) i dzieli się na:

 • Semestry I - III: studia podstawowe
 • Semestry IV - V: studia specjalistyczne łącznie z licencjacką pracą dyplomową w VI semestrze

Semestr VI jest poświęcony na praktyki i pracę dyplomową

Przeciętny, rzeczywisty czas trwania studiów wynosi wg Federalnego Urzedu Statystycznego 7,0 semestrów.

Żródło:

www.hnee.de 

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Moduły (przykładowe):

 • Zarządzanie
 • Elektroniczna obróbka danych lub Zarządzanie danymi
 • Finansowanie, controlling i rachunek inwestycyjny
 • Podstawy ekologiczne
 • Zarządzanie projektami
 • Metody ilościowe
 • Regionalny rozwój gospodarczy
 • Planowanie i marketing regionalny
 • Podatki
 • Ekonomia
 • Informatyka gospodarcza

Więcej na temat programu i planu studiów na tym kierunku w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde można znaleźć tutaj.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.hnee.de

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, praktyk i projektów.

Semestry od I do III poświęcone są podstawom. Należą do nich:

 • Podstawy z zakresu ekonomiki gospodarczej i regionalnej: ekonomika, ekonomia, prawo gospodarcze, rachunkowość, podatki, rachunek kosztów i wyników, matematyka,  statystyka i informatyka gospodarcza
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju regionalnego, alternatywnych (społecznych, ekologicznych) celów rozwoju gospodarki oraz wprowadzenie do managementu środowiska

Studenci od samego początku, kiedy tylko jest to możliwe, stosują zdobytą podczas studiów wiedzę podczas praktycznej pracy w regionach.

W IV i V semestrze następuje specjalizacja, w której skład wchodzą:

Management i marketing regionalny, gospodarka komunalna i finansowanie, regionalne zarządzanie jakością (z dodatkowym egzaminem wg zasad TÜV Süd) i całościowy management demograficzny.

Ponadto Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde oferuje możliwość specjalizacji w następujących kierunkach:

Zarządzanie kadrami, Systemy geoinformacyjne GIS+, Planowanie krajobrazu i planowanie przestrzenne, Komunikacja, Moderacja i mediacja dla menedżerów regionalnych, Regionalne zarządzanie projektami, Uzupełniające kształcenie w zakresie statystyki i języków obcych.

Podczas specjalizacji zajęcia praktyczne w regionach przybierają na intensywności. Równolegle do procesu nauczania realizowane są wycieczki tematyczne do różnych regionów w kraju i za granicą.

Źródło:

www.hnee.de

Wymiar godzin (praktyka)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, praktyk i projektów.

Pomimo tego, że w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde od samego początku studiów realizuje się wiele zajęć praktycznych, to semestrem praktycznym jest semestr VI, który jest jednocześnie poświęcony pracy dyplomowej.

Zespół wykładowców kierunku „Management regionalny” odpowiada za koordynację praktyk na Wydziale Zrównoważonej Gospodarki, toteż przyszli menedżerowie regionalni korzystają z bardzo fachowego wsparcia w przygotowaniu i realizacji praktyk.

Realizację prac dyplomowych szkoła również wspiera w bardzo zaangażowany sposób i bardzo chętnie włącza je w różnorodne projekty badawcze realizowane na uczelni.

Źródlo:

www.hnee.de

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.hnee.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło: http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Perspektywy zatrudnienia:

 • Organizacje wspierające gospodarkę
 • Stowarzyszenia regionalne
 • Regiony LEADER +
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje
 • Organizacje turystyczne
 • Instytucje związane z ochrona przyrody
 • Zrzeszenia, izby i organizacje pozarządowe
 • Agencje marketingowe i PR
 • Regionalne podmioty doradcze
 • Administracja komunalna
 • Instytucje badawcze (np. zajmujące się tematyka rozwoju regionalnego) i media
 • Ośrodki wellness i uzdrowiska

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Źródła: 

Tarifregister Berlin/ Brandenburg

www.hnee.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w ogrodnictwie i rolnictwie można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (niem. IG Bauen-Agrar-Umwelt) oraz w Rejestrze Taryf Berlina i Brandenburgii (Tarifregister Berlin/ Brandenburg).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji kształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science lub Master of Arts. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry.

Studia licencjackie na kierunku „Management regionalny“ dają przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia na następujących kierunkach:

 • Gospodarka komunalna (Master of Arts, zaoczne)
 • Zrównoważone kierowanie przedsiębiorstwem (Master of Arts)
 • Zrównoważone zarządzanie turystyką (Master of Arts)
 • Rozwój regionalny i ochrona przyrody (Master of Science)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Ulotka poświęcona kierunkowi studiów licencjackich „Management regionalny” w Wyższej szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

http://hnee.de/_obj/6961FFB9-2AE3-47F2-8E5F-90981E920947/inline/Flyer-RM-2014-final.pdf

Film poświęcony kierunkowi studiów licencjackich „Management regionalny” w Wyższej szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OSrSqvUMuFk

Magazyn gospodarczy D'fakto:

http://www.dfakto.de

Czasopismo internetowe poswięcone polityce rolnej i rolnictwu wydawane przez Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (Online-Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft; hrsg. v. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft):

http://buel.bmel.de//index.php/buel/issue/current

Serwer edukacyjny poświęcony zawodom rolniczym (Bildungsserver Agrar):

https://www.bildungsserveragrar.de

Niemiecki Magazyn Ekonomiki Rolnictwa (German Journal of Agricultural Economics, GJAE):

http://www.gjae-online.de

Strona internetowa Federalnego Stowarzyszenia Marketingu Miejskiego w Niemczech (Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., BCSD):

http://www.bcsd.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Rynek ofert pracy w „zielonej branży”:

http://gruenejobs.de

Portal z giełdą pracy dla „zielonej” branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Mnogość ofert daje się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej