Menu

Elektronik, specjalność: urządzenia i systemy w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu elektronik ze specjalnością urządzenia i systemy stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu odbywa się bez podziału na specjalizacje w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Kształcenie w tym zawodzie jest pogłębiane w jednym z następujących obszarów zastosowań:

- urządzenia informatyczne i komunikacyjne,

- urządzenia medyczne,

- systemy motoryzacyjne,

- komponenty systemowe, sensory, aktory, mikrosystemy,

- usługi produkcyjne w branży elektronicznej (EMS),

- technika pomiarowa i kontrolna.

Osoby niepełnosprawne mają ponadto możliwość odbycia nauki tego zawodu w jednym z zakładów kształcenia zawodowego [Berufsbildungswerk] lub w innej jednostce rehabilitacji zawodowej. Informacje na ten temat można uzyskać w zespole doradczym dla osób niepełnosprawnych odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy. Bliższe informacje na temat nauki tego zawodu w ramach systemu rehabilitacji zawodowej znajdziesz tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy zajmują się sterowaniem i nadzorowaniem procesów produkcyjnych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych oraz sprzętu medycznego. Przygotowują dokumentacje produkcyjną, ustawiają maszyny produkcyjne i urządzenia kontrolne oraz współuczestniczą w procesie zapewnienia jakości. Ponadto zajmują się zaopatrzeniem w elementy konstrukcyjne i środki pracy oraz wspierają techników i inżynierów w realizacji zleceń. Instalują i konfigurują programy lub systemy operacyjne, sprawdzają komponenty, opracowują dokumentacje urządzeń lub tworzą schematy. Do zakresu ich zadań należą również naprawy. Pracując w obsłudze klienta lub przy naprawach urządzeń elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy lokalizują źródła usterek i wymieniają uszkodzone części. Ponadto doradzają klientom i udzielają instrukcji użytkownikom.

Co to za zawód?

Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy zajmują się wytwarzaniem komponentów i kompletnych urządzeń, np. dla techniki informatycznej i komunikacyjnej, techniki medycznej lub techniki pomiarowej i kontrolnej. Uruchamiają urządzenia i systemy oraz utrzymują je w stanie sprawności.

Projekty i dokumentacje konstrukcyjne

Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy wspierają techników i inżynierów w analizowaniu wymagań stawianych nowym urządzeniom oraz opracowywaniu systemów i rozwiązań programowych. W tym celu analizują najpierw projekty obwodów drukowanych i inne dokumenty konstrukcyjne. Następnie przeprowadzają obliczenia i ustalają parametry elementów konstrukcyjnych danego urządzenia, np. sensorów, aktorów, diod, tranzystorów i członów łączeniowych.

Coraz częściej elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy są zatrudniani w dziedzinie produkcji pojazdów z napędem elektrycznym. Zajmują się tutaj przykładowo projektowaniem systemów sterowania lub regulacji napędu dla silników elektrycznych.

Komponenty hardware i software

Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy wykonują samodzielnie również prototypy i produkty jednostkowe. Umieszczają przy tym na płytkach z obwodami drukowanymi tranzystory i inne elementy konstrukcyjne, montują i sprawdzają komponenty sprzętowe, sensory i aktory. Małe części montują za pomocą specjalnych szczypców, pincet i innych narzędzi. Poza tym wykonują prace lutownicze. Następnie dokonują ostatecznego montażu elementów mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych. Instalują i konfigurują techniczne komponenty informatyczne oraz systemy operacyjne lub połączenia sieciowe oraz tworzą panele obsługi lub pola dialogowe. Dodatkowo dostosowują oprogramowanie, uruchamiają je i rozwiązują w razie potrzeby problemy z kompatybilnością. Komponenty hardware i software dopasowują do siebie w optymalny sposób. Przy pomocy specjalistycznych urządzeń wykonują pomiary kontrolne i regulacyjne. Wyniki swojej pracy dokumentują w staranny sposób.

Analiza wyników pomiarów i usuwanie przyczyn usterek

Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy sprawdzają części elektryczne i gwarantują tym samym ich funkcjonowanie. W różnych technicznych warunkach zewnętrznych przeprowadzają testy komponentów i podsystemów, a następnie integrują je z istniejącymi systemami całościowymi. Przy pomocy programów sprawdzających i testujących ustalają i analizują wartości pomiarów. Uzyskane wyniki zapisują w protokołach kontrolnych. Współpracują ściśle z działem produkcyjnym i nadzorują przebieg produkcji na hali, w przypadku wystąpienia błędów natychmiast interweniują. Do ich zadań należy na przykład również urządzanie stanowisk do testowania gotowych komponentów sprzętowych i wyposażanie ich w potrzebne oprogramowanie testujące. Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy są zatrudniani również w działach obsługi klienta i najczęściej pracują przy tym w zespołach poza siedzibą firmy. Zdarza się, że pracują pod presją czasu, na przykład wtedy, gdy terminy są napięte. Od czasu do czasu, kiedy na przykład trzeba usunąć jakąś usterkę, a diagnoza na odległość przy pomocy komputera i telefonu nie jest skuteczna, konieczna jest praca w nadgodzinach lub w czasie weekendu. Pracując u klienta analizują występujące zakłócenia, lokalizują ich przyczyny i usuwają błędy, korzystając z pomocy oprogramowania diagnostycznego. Instalując u klientów nowe urządzenia i systemy udzielają użytkownikom szczegółowych porad i szkolą ich.

Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy mają następujące zadania:

- współuczestniczenie w realizacji zleceń na urządzenia i systemy,

     · analizowanie technicznych warunków otoczenia oraz wymaganych oraz wymaganych funkcji

     · opracowywanie połączeń elektronicznych

- wykonywanie wzorców i produktów jednostkowych

     · wybór, dopasowanie pojedynczych części i podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz ich montaż w gotowe urządzenia i systemy

     · montaż i konfiguracja hardware i komponentów informatycznych, sensorów i aktorów

     · instalacja i dostosowywanie programów

     · sprawdzanie komponentów, urządzeń i systemów, sporządzanie dokumentacji technicznych

- sporządzanie dokumentacji wykonawczej, np. schematów połączeń, schematów instalacyjnych, schematów obwodowych, rysunków poszczególnych części lub podzespołów

- udzielanie i koordynacja zleceń na zaopatrzenie w części konstrukcyjne, materiały pomocnicze i środki pracy, potrzebne do realizacji zleceń klientów

- planowanie, sterowanie i nadzór nad przebiegiem produkcji

     · organizacja pracy grupowej

     · zestawianie, programowanie, optymalizacja i konserwacja urządzeń produkcyjnych i systemów kontrolnych

     · analizowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych

- instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i połączeń sieciowych, tworzenie i dostosowywanie komponentów programowych, programowanie portów, integracja komponentów sprzętowych i programowych oraz rejestrowanie, analizowanie i rozwiązywanie występujących problemów

- kontrola i utrzymanie w sprawności komponentów i urządzeń

     · udzielanie wsparcia technicznego w przypadkach zakłóceń

     · rejestrowanie i analiza wyników pomiarów

     · systematyczne lokalizowanie i usuwanie błędów i zakłóceń

     · wykonywanie prac naprawczych i serwisowych, np. w siedzibie klienta w ramach umów serwisowych

     · udzielanie klientom porad na temat możliwości technicznych

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód  Elektronik, specjalność: urządzenia i systemy    (nazwa niemiecka: Elektroniker/in - Geräte und Systeme (DE)) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

- Elektronik, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia

- Technik - Elektronik, poziom kształcenia – dwuletnia szkoła branżowa II stopnia

Ponadto, te zawody są oferowane w technikum zawodowym.

W przeciwieństwie do Polski, w niemieckim systemie szkolnictwa zawodowego występuje podział na specjalności w obrębie zawodów elektronicznych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Dla kształcenia i późniejszego wykonywania pracy w tym zawodzie ważne i pomocne jest posiadanie poniższych zainteresowań, wymienionych w kolejności ich znaczenia. W celu zobrazowania przydatności tych zainteresowań wymieniono również czynności, przy wykonywaniu których są one przydatne.

- Zainteresowanie wykonywaniem konkretnych, praktycznych czynności

- np. dopasowywanie i montaż podzespołów w obudowach

- np. montaż i podłączanie komponentów hardware podczas rozruchu urządzeń i systemów

- np. wykonywanie i uzbrajanie płytek z obwodami drukowanymi

- Zainteresowanie wykonywaniem czynności opartych na wiedzy teoretycznej i abstrakcyjnym sposobie myślenia

- np. analizowanie czynności i procedur typowych dla procesów produkcyjnych i kontrolnych oraz wykorzystywanie wyników analiz do optymalizacji przebiegu procesów

- np. systematyczne analizowanie przyczyn zakłóceń i usuwanie błędów w ramach wsparcia produktu

-Zainteresowanie wykonywaniem czynności organizacyjnych i sprawdzających

- np. kontrolowanie wielkości i sygnałów elektrycznych podczas uruchamiania, nadzorowania i konserwacji urządzeń produkcyjnych i kontrolnych oraz protokołowanie wyników

- np. oceniana stopnia sprawności urządzeń technicznych

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Zakres programu nauczania

Nauka zawodu podzielona jest na zdobywanie kwalifikacji podstawowych, wspólnych dla wszystkich zawodów związanych z przemysłem elektrotechnicznym, oraz odpowiednich kwalifikacji fachowych. Kwalifikacje podstawowe zdobywane są przez cały okres nauki równolegle z kwalifikacjami fachowymi, specyficznymi dla danego zawodu.

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji podstawowych uczniowie uczą się przykładowo:

- planować procesy robocze i zadania cząstkowe z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych oraz terminu wykonania oraz ustalania priorytetów w przypadkach odstępstw od planu,

- dokonywać montażu i demontażu podzespołów oraz dopasowywania poszczególnych części przy pomocy obróbki mechanicznej,

- kontrolować i oceniać funkcjonowanie systemów sterowania i regulacji,

- oceniać zagrożenia wynikające z eksploatacji elektrycznych środków pracy, urządzeń i systemów oraz zapewniać ich bezpieczne użytkowanie przez stosowanie systemów zabezpieczających,

- dobierać komponenty hard- i software, włączać systemy informatyczne do istniejących sieci,

- wykonywać kalkulacje zgodnie z obowiązującymi w zakładzie zasadami,

- ustalać oczekiwania i potrzeby klientów, opracowywać koncepcje rozwiązań i przedstawiać możliwe do zrealizowania warianty.

Podczas zdobywania specyficznych dla danego zawodu kwalifikacji fachowych uczniowie uczą się na przykład:

- współuczestniczyć w opracowywaniu koncepcji połączeń i mechanicznej konstrukcji urządzeń oraz planować etapy procesu z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych i wymogów bezpieczeństwa,

- dopasowywać, montować i sprawdzać komponenty hardware, urządzenia i systemy oraz instalować i konfigurować specyficzne dla danego systemu oprogramowanie,

- wybierać odpowiednie procedury pomiarowe i kontrolne oraz systemy diagnostyczne, jak również mierzyć, kontrolować i protokołować wielkości i sygnały elektryczne,

- przeprowadzać konserwację i naprawy urządzeń i systemów,

- konfekcjonować przewody i łączyć ze sobą poszczególne komponenty.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w co najmniej jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- urządzenia informatyczne i komunikacyjne,

- urządzenia medyczne,

- systemy motoryzacyjne,

- komponenty systemowe, sensory, aktory, mikrosystemy,

- usługi produkcyjne w branży elektronicznej (EMS),

- technika pomiarowa i kontrolna.

Wybór konkretnego obszaru zastosowań należy do zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska, w jaki sposób unikać powstawania odpadów oraz jak prowadzić przyjazną dla środowiska utylizację materiałów.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (z zalecanym wymiarem godzin):

W pierwszym roku nauki:

- Analiza i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych (80)

- Planowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych (80)

- Analiza i dostosowywanie systemów sterowania (80)

- Udostępnianie technicznych systemów informatycznych (80)

W drugim roku nauki:

- Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i bezpieczeństwa urządzeń i sytemów (80)

- Projektowanie, wykonywanie i sprawdzanie elektronicznych podzespołów urządzeń (60)

- Konfiguracja podzespołów pod kątem sprzętowym i programowym (80)

- Wykonywanie i sprawdzanie urządzeń (60)

W trzecim roku nauki:

- Naprawy urządzeń i systemów (100)

- Instalowanie urządzeń produkcyjnych (80)

- Instalowanie i korzystanie z systemów kontrolnych (100)

W czwartym roku nauki:

- Planowanie i wykonawstwo urządzeń i systemów (60)

- Naprawy systemów produkcyjnych i kontrolnych (80)

Kształcenie teoretyczne obejmuje łącznie 1020 godzin.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu elektronik ze specjalnością urządzenia i systemy w systemie dualnym kształcenie odbywa się równolegle w kształcącymzakładzie pracy i w szkole zawodowej. Zajęcia są przy tym prowadzone z reguły na zmianę: tydzień zajęć w szkole zawodowej i dwa tygodnie zajęć praktycznych w zakładzie pracy realizującym kształcenie. Uczniowie odbywają naukę zawodu przeważnie w zakładach przemysłu metalowego i elektrotechnicznego, częściowo w specjalnych warsztatach szkoleniowych. Najczęściej pracują w warsztatach i halach produkcyjnych zakładu. Ze względu na to, że niektóre zakłady nie są w stanie przekazać wszystkich wymaganych treści programowych, praktykowane jest przenoszenie części nauki do innych zakładów lub do międzyzakładowych ośrodków nauki zawodu.

Przy zalecanej ilości 105 tygodni roboczych, można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych podczas nauki zawodu wynosi 3885 godzin.

Poszczególne etapy nauki zawodu w zakładzie pracy uczniowie dokumentują w zeszycie praktyk, który jest regularnie kontrolowany przez ich nauczyciela zawodu. Musi on być prowadzony w staranny sposób i jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 950 do 1200 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

W zależności od regionu i branży występują duże różnice w dochodach.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla elektroników mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Decyduje o tym branża, w której pracują. W grę mogą wchodzić przykładowo układy taryfowe dla przemysłu gumowego lub dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne możliwości adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od elektrycznej techniki pomiarów, sterowania i regulacji, poprzez elektrotechnikę, aż po technikę źródeł światła i technikę oświetleniową. Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy, którzy chcieliby się wyspecjalizować, również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach, jak np. remonty, montaż i obsługa klienta.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety ofert kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł elektrotechniczny. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku technik w specjalności elektrotechnika.

Studia wyższe

Elektronicy ze specjalnością urządzenia i systemy, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku infrastruktura techniczna budynków.

Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Wskazówka

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium. Wsparciem mogą zostać objęte formy kształcenia ustawicznego lub pierwsze studia wyższe.

Formy kształcenia ustawicznego w ramach adaptacji zawodowej:

Kursy kwalifikacyjne (wybór): 

- Elektrotechnika

- Elektronika, mechatronika

- Elektryczna technika pomiarów, sterowania i regulacji

- Elektrotechnika energetyczna, technika źródeł światła i technika oświetleniowa

- Technika elektroinstalacyjna, przepisy Zrzeszenia Elektrotechniki Elektroniki i Techniki Informatycznej oraz technika zabezpieczeń w elektrotechnice

- Technika informacyjna, technika komunikacyjna

- Technika sterowania hybrydowego

- Technika programowalnych sterowników logicznych (PLC)

- Technika automatyzacyjna – technika domowa i technika zaopatrzenia w media

- Normy w eksploatacji urządzeń elektrycznych

- Elektroniczne przetwarzanie danych w elektrotechnice i elektronice

- Planowanie, sterowanie i organizacja pracy

- Formy kształcenia zawodowego i ustawicznego organizacji REFA

- Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością i kontrola jakości

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w elektrotechnice i elektronice


Formy kształcenia ustawicznego umożliwiającego awans zawodowy i studia wyższe:

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiającego awans zawodowy (wybór): 

- Kursy dla mistrzów

- Kursy dla techników

- Kursy dla specjalistów, ekonomistów i handlowców różnych dziedzin

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy

Kierunki studiów (wybór):

- Infrastruktura techniczna budynków, Infrastruktura energetyczna budynków (licencjat)

- Facility-Management, zarządzanie techniczną infrastrukturą budynków (licencjat)

- Technika automatyzacyjna (licencjat)

- Elektrotechnika (licencjat)

- Technika energetyczna (licencjat)

- Mechatronika (licencjat)

Przegląd ofert kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy można znaleźć w bazie danych KURSNET.

Informacje na temat ofert kształcenia ustawicznego można znaleźć również pod adresem: www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Aktualna giełda miejsc nauki zawodu w regionie:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Portal informacyjny na temat zawodów z branży przemysłu metalowego i elektrotechnicznego wydawany przez Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.meberufe.info

Strona internetowa poświęcona elektronice, technice komputerowej, technice informatycznej i sieciowej, przeznaczona dla uczniów i studentów:

www.elektronik-kompendium.de

Strona Centralnego Zrzeszenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego [ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.] – Dział Automatyka:
www.zvei.org

Strona Stowarzyszenia Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych [VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.]:

www.vde.com

Strona Zrzeszenia Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.gesamtmetall.de

Specjalistyczny portal z licznymi informacjami z branży budowy maszyn

www.maschinenbau.de 

Informacje o nauce zawodów z branży metalowej i elektrotechnicznej:

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Specjalistyczny portal branży budowy maszyn z obszerną giełdą pracy:

www.maschinenbau.de/maschinenbau-jobs-kategorien.aspx

Giełda pracy dla zawodów branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują zawody od technika serwisanta, po programistów zajmujących się oprogramowaniem pojedynczych urządzeń i całych systemów:

Elektronikbranche.de

We współpracy z serwisem Jobware czasopismo „Fachmagazin für Elektronik“ prowadzi na swojej stronie internetowej giełdę pracy dla fachowców z branży elektronicznej i informatycznej:

channel-e

Szeroka oferta, zwłaszcza jeśli chodzi o zawody techniczne:

http://www.icjobs.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej