Menu

Wykwalifikowany pracownik gospodarki ściekowej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy gospodarki ściekowej znajdują zatrudnienie w dziedzinie sieci kanalizacyjnych oraz technologii ścieków i osadów pościekowych w komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Do zadań wykwalifikowanych pracowników gospodarki ściekowej należy:

 • planowanie, nadzorowanie, sterowanie i dokumentowanie przebiegu procesów,
 • rozpoznawanie zakłóceń w przebiegu procesu i podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
 • rozpoznawanie zagrożeń w przebiegu pracy i przeprowadzanie działań zabezpieczających,
 • wykonywanie pomiarów i oznaczeń analitycznych w celu kontroli przebiegu procesów i kontroli jakości,
 • obsługiwanie systemów i urządzeń,
 • dokonywanie przeglądów maszyn, urządzeń, instalacji rurowych i obiektów budowlanych oraz ich bieżące utrzymanie,
 • znajomość zagrożeń wynikających z obchodzenia się z prądem elektrycznym, ocena zakłóceń i wykonywanie prac elektrotechnicznych,
 • zbieranie danych, ich analiza oraz wykorzystanie w celu optymalizacji procesów,
 • nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji przestrzegania wymogów prawnych,
 • praca z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i higienicznych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód "Wykwalifikowany pracownik gospodarki ściekowej"nie posiada bezpośredniego odpowiednika w niemieckim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami polskimi:

 • technik inżynierii środowiska i melioracji - nauka zawodu na poziomie technikum (5 lat).
 • monter systemów rurociągowych - nauka zawodu na poziomie branżowej szkoły I stopnia (3 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

 

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu wykwalifikowany pracownik gospodarki ściekowej legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata. Na wspólny wniosek ucznia i zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od uzyskanego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego nauki [Teilzeitberufsausbildung]. 

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu uczniom przekazywane są następujące obszary tematyczne:

 • Szkolnictwo zawodowe, prawo pracy i prawo układów zbiorowych
 • Struktura i organizacja szkolącego zakładu pracy 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ochrona środowiska
 • Procesy ekonomiczne, organizacja pracy
 • Informacja i dokumentacja, działania zapewniające utrzymanie jakości
 • Technika ochrony środowiska, obiegi ekologiczne i higiena
 • Podstawy techniki maszynowej i procesowej, technika pomiarowa, sterowania i regulacji
 • Postępowanie wobec zagrożeń wynikających z obchodzenia się z prądem elektrycznym
 • Stosowanie podstaw nauk przyrodniczych
 • Surowce, materiały pomocnicze, substancje niebezpieczne, niebezpieczne materiały robocze, obróbka materiałów
 • Gospodarka magazynowa – sprzęt i wyposażenie
 • Przepisy bezpieczeństwa i instrukcje obsługi
 • Eksploatacja i utrzymanie systemów odprowadzania wód
 • Nadzorowanie zrzutów pośrednich
 • Eksploatacja i utrzymanie systemów uzdatniania ścieków 
 • Uzdatnianie osadów pościekowych i wykorzystanie odpadów z oczyszczalni ścieków
 • Pobieranie i badanie próbek ścieków i osadów
 • Dokumentacja, zarządzanie jakością i menedżment ekologiczny 
 • Urządzenia elektryczne w technologii ścieków
 • Przepisy prawne i normy techniczne
 • Faza pogłębiania wiedzy

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

W pierwszym roku nauki:

- Planowanie koncepcji środowiskowej (80)

- Obchodzenie się z mikroorganizmami (40)

- Stosowanie substancji chemicznych (80)

- Eksploatacja instalacji rurowych (80)

W drugim roku nauki:

 

- Badanie składu chemicznego wody i odpadów (60)

- Obsługa i bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń (80)

- Eksploatacja i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych (40)

- Eksploatacja systemów odprowadzania wód (60)

- Mechaniczne oczyszczanie ścieków (40)

W trzecim roku nauki:

 

- Badanie ścieków i osadów (60)

- Biologiczne i chemiczne uzdatnianie ścieków i osadów (80)

- Podłączanie urządzeń elektrycznych (40)

- Bieżące utrzymanie systemów odprowadzania wód i nadzorowanie zrzutów pośrednich (60)

- Sterowanie i regulacja urządzeń do uzdatniania ścieków (40)

Łącznie: 840 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu wykwalifikowany pracownik gospodarki ściekowej w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej. Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

(verlinken: https://www.bibb.de/dav)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Wykwalifikowani pracownicy gospodarki ściekowej znajdują zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, jak i w administracji publicznej, na przykład w organach odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Wysokość zarobków u różnych pracodawców może się zmieniać w zależności od profilu danej instytucji lub przedsiębiorstwa oraz od zakresu obowiązków, jakie wykonuje dany pracownik.

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 1.400 do 2.000 euro. 

Patrz również: www.LohnSpiegel.de

Układy taryfowe

W zależności od branży bądź profilu pracodawcy zarobki mogą być uzależnione od układów taryfowych (zbiorowych) obowiązujących dla administracji publicznej przemysłu lub handlu.

Możliwości dalszego kształcenia

Ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym i podjęcie pracy zawodowej jest dopiero początkiem. Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco z wiedzą fachową i ciągłe jej uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów np. przy pomocy różnych form kształcenia ustawicznego. Inną drogą rozwoju zawodowego może być wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie, kontynuowanie kształcenia na poziomie zapewniającym awans zawodowy lub podjęcie działalności gospodarczej.


Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębienia znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.

Wskazówka odnośnie możliwości uzyskania stypendium

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na temat tego stypendium znajdziesz tutaj.

Przegląd możliwości kształcenia ustawicznego:

 • Mistrz w specjalności gospodarka wodociągowa [Geprüfte(r) Wassermeister/-in] z egzaminem zawodowym (egzaminy przeprowadzają np. izby przemysłowo-handlowe)
 • Specjalista d.s. technicznych [Technische(r) Fachwirt/-in]
 • Specjalista ekonomista w działalności technicznej [Technische(r) Betriebswirt/-in] z egzaminem zawodowym (egzaminy przeprowadzają np. izby przemysłowo-handlowe)

Przegląd możliwości kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy oferuje bank danych KURSNET.

Wybór ofert kształcenia ustawicznego można znaleźć również pod adresem www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Wszelkiego rodzaju informacje fachowe na temat oczyszczania ścieków:

http://www.klaerwerk.info/

Portal Planet-Beruf.de – informacje dla osób rozpoczynających naukę zawodu z poradami dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

http://www.planet-beruf.de

Krótkie opisy i informacje o wszystkich zawodach:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Aktualne oferty miejsc nauki zawodu na terenie Brandenburgii Wschodniej:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i usług:
http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej