Menu

Opiekun osób starszych (Specjalista opiekun) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Specjalista opiekun (nazwa niemiecka: Pflegefachmann/-frau), poziom kształcenia – jednolicie uregulowana we wszystkich krajach związkowych Niemiec trzyletnia nauka zawodu w systemie szkolnym i dualnym w szkołach zawodowych dla opiekunów (niem.Berufsfachschulen / Pflegeschulen) kończąca się egzaminem państwowym. To szkolenie zawodowe zostało wprowadzone w 2020 roku, z uwagi na połączenie trzech szkoleń z zakresu geriatrii, pielęgniarstwa i opieki pediatrycznej.

Ukończenie szkoły z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się chronionym prawnie tytułem zawodowym

Specjalista opiekun  (niem. "Pflegefachmann/-frau")

albo po specjalizacji "Opiekun osób starszych" (niem. "Altenpfleger / Altenpflegerin“).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Opiekunki osób starszychznajdują zatrudnienie przede wszystkim

 • w szpitalach, w lekarskich gabinetach specjalistycznych lub ośrodkach zdrowia
 • w przypadku usług ambulatoryjnych• w domach spokojnej starości i domach opieki
 • w zakładach opieki krótkoterminowej• w hospicjach
 • w domach dla osób niepełnosprawnych

Oprocy tego znajdują także zatrudnienie• na oddziałach szpitalnych lub w szpitalach okrętowych Specjaliści opiekunowie zajmują się osobami w każdym wieku w zakresie pielęgniarstwa, opieki pediatrycznej oraz opieki geriatrycznej. U podstaw opieki leży pomoc pacjentom przy układaniu na łóżku, spożywaniu posiłków i pielęgnacji ciała. W opiece ambulatoryjnej specjaliści opiekunowie pracują również z krewnymi pacjenta i instruują ich, np. w technikach opieki nad chorymi. W porozumieniu z lekarzami zmieniają opatrunki, podają infuzje, pobierają krew i nakłuwają ciało. Oprócz tego asystują przy badaniach lekarskich, podają pacjentom przepisane leki lub dają zastrzyki i przygotowują pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Ponadto podejmują się zadań organizacyjnych i administracyjnych, takich jak określanie zapotrzebowania na opiekę, planowanie, koordynowanie i dokumentowanie działań pielęgnacyjnych. Są również zaangażowani w przyjmowanie pacjentów, w zapewnianie jakości i zarządzanie wykazem produktów farmaceutycznych. 

Źródło: BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Opiekun osób starszych(nazwa niemiecka: Altenpfleger / Altenpflegerin) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Opiekun osoby starszej, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.
 • Opiekun w domu pomocy społecznej, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Szkolenie teoretyczne odbywa się w tak zwanej „szkole pielęgniarskiej”.

Medizinische Schule der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
Thiemstraße 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: (0355) 46-26 14
Telefon: +49355 46-2644
E-mail: Med.Schule@ctk.de
do strony głównej

Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e.V. Eisenhüttenstadt
Poststraße 41
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +493364 - 77280
Telefon: +493364 - 77281
E-mail: info@gesundheitsberufe-ehst.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie Realschule lub uznawanego za równoważny poziomu wykształcenia, lub ukończenie innego, dziesięcioletniego poziomu wykształcenia, rozszerzającego program Hauptschule.

Alternatywnie przyjmowane mogą być również osoby z wykształceniem na poziomie Hauptschule pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających ukończenie z wynikiem pozytywnym przynajmniej dwuletniej nauki zawodu lub potwierdzających prawo do wykonywania zawodu pracownika personelu pomocniczego opieki nad osobami starszymi (niem. Altenpflegehelfer/-in) lub pracownika pomocniczego personelu pielęgniarskiego (niem. Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/-in).

Ponadto warunkiem wykonywania tego zawodu jest udokumentowanie odpowiedniego stanu zdrowia.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa w pełnym wymiarze trzy lata. Może być ona prowadzona także w systemie zaocznym i trwać w takim przypadku do pięciu lat.

Zakres programu nauczania

Kształcenie w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, osobami chorymi i dziećmi chorymi zostało częściowo zintegrowane. Uczniowie otrzymują teraz przez pierwsze dwa lata wykształcenie wspólne, nakierowane na wszystkie dziedziny opieki. W trzecim roku nauki mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu wykształcenia obejmującego wszystkie dziedziny opieki i uzyskać tytuł zawodowy specjalisty opiekuna (niem. Pflegefachmann/-frau). Alternatywą jest wybranie specjalizacji w dziedzinie opieki nad osobami starszymi lub dziećmi i uzyskanie tytułu zawodowego opiekuna osób starszych (niem. Altenpfleger/-in) lub pielęgniarki / pielęgniarza pediatrycznego (niem. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in).

Podczas kształcenia na specjalistę opiekuna uczy się:  

 • jak wesprzeć ludzi pod opieką do ruchu i samodzielności
 • jak promować zdrowie i działać zapobiegawczo 
 • jak komunikować się z osobą pod opieką, ewentualnie z uwzględnieniem jej środowiska społecznego i sytuacji
 • jakie są techniki opieki i jak je zastosować 
 • jak odpowiednio działać w pilnych przypadkach i np. jak udzielać pierwszej pomocy
 • jak wspierać ludzi w procesach leczniczych i np. opatrywać przewlekłe rany
 • jak wspomagać osoby w każdym wieku z wrodzonymi lub nabytymi niepełnosprawnościami w przywracaniu, kompensowaniu i dostosowywaniu się do ograniczonych umiejętności
 • jak towarzyszyć ludziom w krytycznych sytuacjach życiowych i na ostatnim etapie życia
 • w jaki sposób są organizowane, tworzone i kierowane procesy i diagnostyka opieki 
 • jak uczestniczyć w zapewnianiu jakości i doskonaleniu usług pielęgniarskich
 • jakie ramy prawne muszą być przestrzegane przy opiece

Podczas praktycznej nauki zawodu w placówkach zajmujących się opieką nad osobami starszymi umiejętności zdobyte podczas zajęć w szkole są pogłębiane i wykorzystywane podczas pracy w różnych stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach opieki nad osobami starszymi. Uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenia np. w następujących dziedzinach:

 • opieka nad osobami starszymi w ich środowisku domowym,
 • opieka nad osobami starszymi w stacjonarnych placówkach opieki,
 • doradzanie i wspieranie podopiecznych oraz osób z ich najbliższego otoczenia,
 • udzielanie wsparcia i sprawowanie opieki w przypadkach związanych z wiekiem zmian psychicznych i schorzeń,
 • opieka nad osobami umierającymi,
 • planowanie i dokumentowanie procesu opieki oraz elektroniczne przetwarzanie danych,
 • zapobieganie stresowi i unikanie obciążeń,
 • rozplanowanie dnia i kształtowanie życia codziennego.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole zawodowej obejmują 2.100 godzin, w tym:

Pierwszy i drugi rok szkolenia Praktyczne szkolenie w placówkach opiekuńczych (szpitale, domy opieki, usługi ambulatoryjne):

• Orientacyjna ilość godzin do przepracowania w ośrodku szkolenia praktycznego: 400 godzin• Obowiązkowe odbycie stażu w trzech głównych obszarach: stacjonarnej opieki w nagłych przypadkach, stacjonarnej opieki długoterminowej i ambulatoryjnej opieki naglej/długoterminowej (każda po 400 godzin): 1200 godzin• Obowiązkowe odbycie stażu w opiece pediatrycznej: 120 godzin Zajecia teoretyczne i praktyczne w szkole pielęgniarskiej:

• odpowiedzialne planowanie, organizacja, przeprowadzanie, kierowanie i ocena procesów pielęgniarskich i diagnostyki pielęgniarskiej w nagłych i długoterminowych sytuacjach: 680 godzin• organizacja przebiegu komunikacji oraz porad z uwzględnieniem sytuacji i osób: 200 godzin• odpowiedzialne kształtowanie działań międzywydziałowych w różnych kontekstach systemowych: 200 godzin• umiejętność dopasowania własnych działań do przepisów ustawowych, wykonawczych i etycznych: 80 godzin• umiejętność działania w oparciu o wiedzę naukową oraz wartości i postawy etyczne: 100 godzin• godziny do wolnego rozplanowania: 140 godzin

Egzamin cząstkowy na koniec drugiego roku nauki

 

Końcowy trzeci rok nauki

Praktyczna nauka zawodu wplacówkach opieki (patrz praktyka godzinowa)

Zajecia teoretyczne i praktyczne w szkole pielęgniarskiej:

 • Dogłębna znajomość pięciu obszarów kompetencji z pierwsyzch dwóch lat nauki: 700 godzin

Egzamin państwowy odbywa się na koniec ostatniego trzeciego roku nauki zawodu

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyki zawodowe trwają 2.500 godzin i obejmują następujące działy:

 • Praktyczne szkolenie w zakładach opieki (szpitale, domy opieki, ambulatoryjne usługi pielęgniarskie) ogólna opieka geriatryczna, pediatryczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży: 120 godzin
 • specjalizacja w jednym z obszarów - nagłej opieki szpitalnej, długoterminowej opieki szpitalnej, nagłej / długoterminowej opieki ambulatoryjnej, opieki pediatrycznej lub psychiatrycznej: 500 godzin
 • dalsze obszary zajęć (np. porady pielęgniarskie, rehabilitacja, opieka paliatywna): 80 godzin
 • godziny do wolnego rozplanowania: 80 godzin

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia

Nauka zawodu w szkołach pielęgniarskich jest dla uczących się bezpłatna, mogą jednak powstać koszty związane z dojazdami lub zakwaterowaniem. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Od jednostki prowadzącej praktyczną część nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około ca. 1000 do 1200 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:  BERUFENET

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziomem wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

W przypadku osób zatrudnionych w zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych bądź federalnych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Po spełnieniu określonych warunków istnieją różnorodne możliwości kontynuowania nauki w formie kształcenia ustawicznego i studiów.

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiające awans zawodowy:

 • Specjalista w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej
 • Specjalista w dziedzinie organizacji i kierowania, kierunek pedagogika socjalna (z egzaminem państwowym)
 • Specjalista opieki zdrowotnej i socjalnej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Ekonomista w dziedzinie opieki socjalnej (szkoły zawodowe typu Fachschule)
 • Ekonomista w dziedzinie zarządzania w opiece zdrowotnej (szkoły zawodowe typu Fachschule)

Pozostałe:

 • Opiekun pediatryczny – specjalista pediatrii klinicznej - higiena /nefrologia itd.
 • Specjalista opiekun/ specjalista opiekun pacjentów z problemami psychiatrycznymi
 • Opiekun osób starszych – specjalista onkologii
 • Opiekun osób starszych – specjalista opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Kierownik oddziału w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, pielęgniarstwa i pielęgniarstwa pediatrycznego (z egzaminem państwowym)
 • Kierownik służb opiekuńczych i pielęgniarski (szkoły zawodowe typu Fachschule)
 • Mentor w zawodach opiekuńczych
 • Nauczyciel w szkołach kształcących w zawodach medycznych (szkoły zawodowe typu Fachschule)

Kierunki studiów:

 • Gerontologia (licencjat)
 • Pedagogika medyczna, pedagogika opiekuńcza (licencjat)
 • Zarządzanie w dziedzinie opieki, pielęgniarstwo (licencjat)
 • Promocja zdrowia, pedagogika zdrowotna (licencjat)
 • Praca socjalna (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal dla ekspertów w dziedzinie opieki i pielęgniarstwa:

http://www.pflegemarkt.com

Portal poświęcony opiece nad osobami starszymi „Altenpflege – Vorsprung durch Wissen”:

http://www.altenpflege-online.net/

Portal poświęcony zawodom opiekuńczym i pielęgniarskim „PRO Pflege Management – Pflege braucht Wissen“:

http://www.ppm-online.org

Specjalistyczny portal informacyjny i forum internetowe „Pflegeboard”:

http://www.pflegeboard.de/

Portal poświęcony kształceniu w zawodach opiekuńczych „Altenpflegeberufe – Ausbildung in Berufen mit Zukunft“:

http://forum-altenpflege-lb.de

Portal Federalnego Urzędu ds. Rodziny i Zadań Społecznych (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) poświęcony zawodowi opiekun osób starszych:

http://www.altenpflegeausbildung.net/

Portal „Berufenet“ Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit):

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona agencji Stegmed zajmującej się pośrednictwem pracy i wynajmem specjalistów służby zdrowia i opieki:

http://www.stegmed.de

Oferty pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe Bundesverband
Bundesgeschäftsstelle
Salzufer 6
D-10587 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 219157-0
Telefon: +49 (0)30 219157-77
E-mail: dbfk@dbfk.de
do strony głównej

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej