Menu

Medyczny asystent techniczny, specjalność technika radiologiczna w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie szkolnym

Nauka tego zawodu jest regulowana Ustawą o asystentach technicznych w medycynie (niem. Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, w skrócie MTA-Gesetz lub MTAG).

Ukończenie szkoły z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się tytułem zawodowym Medyczny asystent techniczny z egzaminem państwowym, specjalność technika radiologiczna (niem. staatlich geprüfter Medizinisch-technische/-r Radiologieassistent/-in, w skrócie MTRA).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Asystenci techniczni ze specjalnością technika radiologiczna wykonują na zlecenie lekarza zdjęcia rentgenowskie, przeprowadzają badania tomograficzne i przeprowadzają badania z zakresu medycyny nuklearnej przy pomocy substancji radioaktywnych, w celu rozpoznania zmian chorobowych lub uszkodzeń ciała.

Pracują głównie w szpitalach i praktykach lekarskich lekarzy radiologów. Ponadto są zatrudniani w placówkach badawczych i u producentów obrazowego sprzętu diagnostycznego.

Medyczni asystencji techniczni ze specjalnością technika radiologiczna mają głównie następujące zadania:

 

 • Opieka nad pacjentami podczas całego przebiegu badań i terapii:
  • przeprowadzanie wywiadów i przygotowywanie pacjentów do badania,
  • układanie pacjentów do badania i ich obserwacja, podawanie środków kontrastowych.
 • Realizacja diagnostyki radiologicznej i innych metod obrazowania:
  • samodzielne wykonywanie zdjęć rentgenowskich na żądanie lekarza,
  • dokładne ustawianie urządzeń, przestrzeganie zasad ochrony przed promieniowaniem,
  • zapewnianie jakości zdjęć rentgenowskich w celu umożliwienia prawidłowej diagnozy,
  • dokumentowanie badań.
 • Realizacja radioterapii:
  • współpraca przy ustalaniu położenia i wielkości guzów z wykorzystaniem rentgenowskich metod diagnostycznych,
  • prawidłowe układanie pacjentów,
  • ustawianie urządzenia do naświetlań,
  • przeprowadzanie naświetlań pacjentów wg zaleconego przez lekarza planu naświetlań,
  • obserwowanie pacjentów, rozpoznawanie nietypowych reakcji, przekazywanie informacji lekarzowi.
 • Realizacja badań z zakresu medycyny nuklearnej:
  • obliczanie i zapewnianie niezbędnych do badania dawek promieniowania,
  • wprowadzanie koniecznych ustawień na urządzeniu rejestrującym,
  • dokumentowanie wyników badań,
  • przeprowadzanie uzupełniających specjalistycznych badań laboratoryjnych przy pomocy metod z zakresu chemii klinicznej; wykorzystywanie indykatorów radioaktywnych.
 • Realizacja badań elektrodiagnostycznych:
  • rejestrowanie sygnałów bioelektrycznych przy pomocy fizycznych metod pomiarowych (np. elektrokardiografia, elektroencefalografia).

Ponadto wykonują również następujące zadania:

 • Obsługa, nadzorowanie i konserwacja skomplikowanej aparatury technicznej.
 • Czynności administracyjne:
  • planowanie przebiegu badań na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • prowadzenie akt pacjentów,
  • wystawianie kart obiegowych ustalających kolejność szeregu następujących po sobie badań,
  • administrowanie zdjęciami rentgenowskimi, zapisami obrazu promieniowania, danymi standardowymi i danymi zmiennymi,
  • zapisywanie i ocena wyników badań przy pomocy metod elektronicznego przetwarzania danych,
  • prowadzenie kartoteki rodzajów i ilości wykonanych badań i zabiegów,
  • odczytywanie i zapisywanie wartości dawek promieniowania u pacjentów,
  • załatwianie korespondencji.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód medyczny asystent techniczny w specjalności technika radiologiczna (nazwa niemiecka: Medizinisch-technische/-r Radiologieassistent/-in, w skrócie MTRA) jest porównywalny z polskim zawodem:

- Technik elektroradiolog, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej (2 lata) z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje lub studia I stopnia (licencjat z zakresu elektroradiologii, 3 lata)

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Medizinische Schule der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
Thiemstraße 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: (0355) 46-26 14
Telefon: +49355 46-2644
E-mail: Med.Schule@ctk.de
do strony głównej

Akademie der Gesundheit
https://euro-job.seiweb.de/management/profile.php
Schicklerstrase 14 - 20
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 0 33 34 - 2 31 52
E-mail: eberswalde@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończenie innego, dziesięcioletniego poziomu wykształcenia, rozszerzającego program Hauptschule. Przyjmowane mogą być również osoby z wykształceniem na poziomie Hauptschule pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających ukończenie przynajmniej dwuletniej nauki zawodu.

Przed rozpoczęciem nauki wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu w okres nauki może zostać wliczona rozpoczęta lub ukończona wcześniej nauka zawodu medyczny asystent techniczny w specjalności diagnostyka czynnościowa (niem. Medizinisch-technische/-r Assistent/-in für Funktionsdiagnostik), medyczny asystent techniczny w specjalności technika laboratoryjna (niem. Medizinisch-technische/-r Laboratoriumsassistent/-in) lub weterynaryjny asystent techniczny (niem. Veterinärmedizinisch-technische/-r Assistent/-in) lub nauka innego zawodu w zakresie uznanym za równoważny, o ile realizacja kształcenia i osiągnięcie jego celów nie zostaną w ten sposób zagrożone.

Okres, o który nauka zawodu może zostać skrócona, jest różny i zależy od ukończonego wcześniej wykształcenia.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole zawodowej zdobywane są umiejętności z następujących dziedzin:

 • w jaki sposób działa radioterapia (np. podstawy biologiczne, fizyczne, sprzętowe, metody naświetlań, techniki ustawień i urządzenia do odpowiedniego układania pacjentów),
 • czego należy przestrzegać w dziedzinie medycyny nuklearnej (m.in. podstawy fizyczne, podstawy technik pomiarowych, podstawy sprzętowe, pozyskiwanie radioaktywnych nuklidów, techniki znacznikowe, kontrola jakości radiofarmaceutyków),
 • jakimi właściwościami fizycznymi charakteryzuje się rentgenowska technika zdjęciowa, w jaki sposób one oddziaływują oraz czego należy przestrzegać podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich (np. w jaki sposób pacjenci powinni zostać ułożeni i jak się nimi opiekować),
 • jakie istnieją specjalne urządzenia do zapisu obrazu i specjalne techniki diagnostyczne oraz czego należy przestrzegać pod kątem radiofizyki, wymagań dozymetrii i ochrony przed promieniowaniem (np. promieniowanie jonizujące, pojęcia dawek, interakcje promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma),
 • w jaki sposób działa tomografia komputerowa, sonografia, tomografia rezonansem magnetycznym, elektrodiagnostyka, elektrokardiografia i pomiar ciśnienia krwi,
 • czego należy przestrzegać podczas obróbki obrazu w radiologii (np. wpływ procesu naświetlania i wywoływania, obróbka filmów, dokumentacja fotograficzno-medyczna),
 • w jaki sposób stawia się diagnozy radiologiczne i przy wykorzystaniu innych metod obrazowania,
 • jakie środki kontrastujące są stosowane w diagnostyce obrazowej,
 • o czym mówią rozporządzenia nt. sprzętu medycznego, ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim i promieniowaniem radioaktywnym
 • jakie podstawy fizyki mają znaczenie w pracy asystentów medycznych (np. wielkości i jednostki, zjawiska elektromagnetyczne),
 • w jaki sposób należy posługiwać się równaniami, tabelami i wykresami graficznymi, jakimi metodami można oceniać wyniki badań pod kątem statystycznym,
 • czego należy przestrzegać podczas sterylizacji i dezynfekcji,
 • w jaki sposób za pomocą metod elektronicznego przetwarzania danych opracowuje się i dokumentuje się dane pacjentów i wyniki badań,
 • w jaki sposób przebiegają reakcje chemiczne,
 • jakie stosuje się medyczne pojęcia specjalistyczne oraz określenia pozycji i ułożenia pacjenta,
 • jakie są interakcje człowieka i środowiska, w jaki sposób dziedziczone są cechy genetyczne oraz do jakich sytuacji szczególnych lub zakłóceń może dojść w procesie dziedziczenia, jakie możliwości stwarza technologia genetyczna i jakie ryzyka ze sobą niesie,
 • jak zbudowane jest i jak funkcjonuje ciało człowieka (anatomia i fizjologia),
 • jakie rozróżnia się choroby, w jaki sposób one powstają,
 • w jaki sposób funkcjonuje układ odpornościowy organizmu (immunologia).

Podczas praktycznej nauki w szpitalu:

 

 • wiedza zdobyta podczas zajęć szkolnych jest pogłębiana i stosowana w praktyce na różnych oddziałach szpitala,

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji:

W zależności od oferty danej szkoły zawodowej uczniom przekazywana jest dodatkowa wiedza, która umożliwia zdobycie tzw. małej matury zawodowej (niem. Fachhochschulreife).

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole zawodowej

 1. Nauka o zawodzie, prawie i państwie(40 h)
 2. Matematyka (40 h)
 3. Biologia i ekologia (40 h)
 4. Higiena(40 h)
 5. Fizyka (140 h)
 6. Statystyka (20 h)
 7. Elektroniczne przetwarzanie danych i dokumentacja (80 h)
 8. Chemia / biochemia (100 h)
 9. Anatomia (80 h)
 10. Fizjologia (50 h)
 11. Patologia (60 h)
 12. Pierwsza pomoc (20 h)
 13. Psychologia (40 h)
 14. Jęz. angielski fachowy (40 h)
 15. Immunologia (30 h)
 16. Obróbka obrazu w radiologii (120 h)
 17. Diagnostyka radiologiczna i inne metody obrazowania (600 h)
 18. Radioterapia (340 h)
 19. Medyzyna nuklearna (340 h)
 20. Radiofizyka, dozymetria i ochrona przed promieniowaniem (240 h)
 21. Elektrodiagnostyka (20 h)
 22. Do dowolnego podziału na inne przedmioty (320 h)

Suma: 2.800 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Kształcenie praktyczne w szpitalu

 1. Diagnostyka radiologiczna i inne metody obrazowania (600 h)
 2. Radioterapia (300 h)
 3. Medycyna nuklearna (300 h)
 4. Praktyka w szpitalu (230 h)
 5. Do dowolnego podziału na inne dziedziny (170 h)

Suma: 1.600 godzin

Koszt kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Podczas nauki zawodu w systemie szkolnym uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

 

Uczniowie kształcący się w szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium zgodnie z Federalną Ustawą o Wspieraniu Kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla medycznych asystentów technicznych ze specjalnością technika radiologiczna zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym i rozpoczęcie pracy zawodowej jest dopiero początkiem! Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco i ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów własnej wiedzy fachowej dzięki kształceniu ustawicznemu. Innymi możliwościami są wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie, kontynuowanie kształcenia zapewniające awans zawodowy lub podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębiania znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.

 

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Nowe technologie w dziedzinie urządzeń i aparatury medycznej lub zmiany metod stosowanych w badaniach stawiają przed medycznymi asystentami technicznymi ze specjalnością technika radiologiczna coraz to nowe wyzwania.

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od planowania i organizacji pracy poprzez ochronę przed promieniowaniem radioaktywnym, aż po technikę medyczną. Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika radiologiczna, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak np. medycyna nuklearna.

Awans zawodowy i studia wyższe

 

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia w jednej z form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na tytuł asystenta medycznego specjalisty diagnostyki radiologicznej lub radioonkologii lub medycyny nuklearnej.

Kursy przygotowujące do egzaminów kończących formy kształcenia ustawicznego są oferowane częściowo w oparciu o metody E-Learning/Blended Learning. Ich uczestnicy nie uczą się jednak wyłącznie sami przy komputerach. Podczas kursu pozostają z reguły w kontakcie z wykładowcą, który jest do ich dyspozycji w sprawach merytorycznych i technicznych.

Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika radiologiczna, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać przykładowo dyplom licencjata w dziedzinie techniki medycznej lub fizyki medycznej. Poza tym, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, różnych w poszczególnych krajach związkowych.

Więcej informacji na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych Niemiec znajdziesz tutaj.

Wskazówka odnośnie możliwości otrzymania wsparcia finansowego:

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Kształcenie ustawiczne umożliwiająceawans zawodowy:

 

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności kardiotechnika
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności biotechnika

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej (egzamin w izbach przemysłowo-handlowych)
 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent medyczny specjalista diagnostyki radiologicznej
 • Asystent medyczny specjalista radioonkologii
 • Asystent medyczny specjalista medycyny nuklearnej
 • Asystent medyczny specjalista chemii klinicznej
 • Asystent medyczny specjalista mikrobiologii
 • Asystent medyczny specjalista hematologii
 • Asystent medyczny specjalista immunohematologii / transfuzji
 • Asystent medyczny specjalista wirusologii
 • Asystent medyczny specjalista histologii
 • Asystent medyczny specjalista biologii molekularnej

Kierunki studiów wyższych:

 • Inżynieria techniki medycznej
 • Fizyka medyczna
 • Medycyna (wydziały lekarskie)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona informacyjna Niemieckiego Zrzeszenia Asystentów Technicznych w Medycynie (Deutscher Verband der technischen Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V.):

www.dvta.de

Strona internetowa Niemieckiego Instytutu Kształcenia Ustawicznego Asystentów Technicznych w Medycynie (Dt. Institut zur Weiterbildung Technischer Assistentinnen und Assistenten In der Medizin e.V.):

www.diw-mta.de

Magazyn Techniki Laboratoryjnej i Nauk Medycznych (Magazin für Labortechnik und Life Sciences):

http://www.labo.de

Strona internetowa Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Służbą Zdrowia (European Health Management Association):

www.ehma.org

Artykuł na temat zawodu medycznego asystenta technicznego:

www.sueddeutsche.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w organizacji Caritas, największej charytatywnej organizacji w Niemczech:

www.caritas-soziale-berufe.de

Pośrednictwo pracy dla specjalistów w służbie zdrowia:

http://www.medizinjob-agentur.de/


Prywatny portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji ds. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla wykwalifikowanych fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V.
DVTA
Spaldingstraße 110 B
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49402351170
Telefon: +4940233373
E-mail: info@dvta.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej