Menu

Handlowiec – specjalista turystyki w dz. wyjazdów prywatnych i służbowych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Handlowiec – specjalista turystyki w dziedzinie wyjazdów prywatnych i służbowych” [niem. Tourismuskaufmann (Kaufmann für Privat- und Geschäftsreisen) / Tourismuskauffrau (Kauffrau für Privat- und Geschäftsreisen)].

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Dziedziny zatrudnienia:

Handlowcy – specjaliści turystyki w dziedzinie wyjazdów prywatnych i służbowych znajdują pracę głównie w przedsiębiorstwach branży turystycznej, np. w biurach podróży, u organizatorów turystyki oraz w dziedzinie zarządzania wyjazdami służbowymi. Poza tym osoby z tym zawodem są zatrudniane w firmach świadczących usługi w branży turystycznej.

Główne czynności:

 • Udzielanie porad, pośredniczenie w sprzedaży lub sprzedaż wyjazdów zorganizowanych, wyjazdów indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem wiedzy na temat miejsc przeznaczenia oraz firm oferujących usługi turystyczne
 • Planowanie i realizacja wyjazdów zorganizowanych, wyjazdów indywidualnych i grupowych lub organizowanie i zarządzanie wyjazdami służbowymi
 • Ustalanie i kalkulowanie cen
 • Wykonywanie czynności związanych z płatnościami i rozliczeniami
 • Wprowadzanie na rynek i sprzedaż produktów, usług i świadczeń dodatkowych
 • Kooperacja z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Komunikowanie się z partnerami i klientami – również w języku obcym
 • Koordynowanie współpracy w ramach łańcucha tworzenia wartości w turystyce
 • Opracowywanie, planowanie i realizacja działań marketingowych
 • Ustalanie, ocena i wykorzystywanie wskaźników ekonomicznych
 • Korzystanie z systemów informacyjnych, komunikacyjnych i rezerwacyjnych
 • Uwzględnianie ramowych warunków prawnych i aspektów ochrony środowiska

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista turystyki w dziedzinie wyjazdów prywatnych i służbowych [nazwa niemiecka: Tourismuskaufmann (Kaufmann für Privat- und Geschäftsreisen) / Tourismuskauffrau (Kauffrau für Privat- und Geschäftsreisen)] jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- technik obsługi turystycznej, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec – specjalista turystyki w dziedzinie wyjazdów prywatnych i służbowych legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • jak odróżnia się od siebie wyjazdy indywidualne, zorganizowane i służbowe,
 • w jaki sposób korzysta się z wykorzystywanych w branży systemów informacyjnych, produkcyjnych i rezerwacyjnych oraz jak dokonuje się rezerwacji,
 • w jaki sposób podczas organizowania wyjazdu uwzględnia się możliwości ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska wykorzystania zasobów,
 • jak planować i przeprowadzać z klientami rozmowy informacyjne, doradcze i handlowe oraz jak opracowywać ich wyniki,
 • w jaki sposób stosuje się ogólne przepisy dotyczące zawierania umów,
 • w jaki sposób przestrzegać przepisy na temat transportu i zakwaterowania osób,
 • w jaki sposób sporządza się rachunki oraz jak przygotowuje się dokumenty dla księgowości.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są między innymi następujące umiejętności:

 • w jaki sposób sprawdza się i wybiera destynacje turystyczne pod kątem grup docelowych klientów,
 • w jaki sposób przygotowuje się wyjazdy indywidualne oraz jak organizuje się ich przebieg,
 • w jaki sposób dobiera się odpowiednie działania marketingowe, jak stosuje się instrumenty marketingowe oraz jak uwzględnia się założenia budżetowe,
 • w jaki sposób przygotowuje sie i analizuje różnorodne dane służące do określania poziomu jakości usług oraz jak się je w efektywny sposób wykorzystuje,
 • w jaki sposób przyjmuje się i opracowuje skargi i reklamacje,
 • w jaki sposób ustala się, dokumentuje i ocenia koszty wykonanych usług.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób planuje się, kalkuluje i realizuje akcje reklamowe oraz jak wykorzystuje się media typowe dla określonych grup docelowych,
 • w jaki sposób bada się i porównuje kanały dystrybucji i sprzedaży oraz jak się je dostosowuje do potrzeb konkretnej grupy docelowej,
 • jak współuczestniczyć w działaniach promocyjnych szkolącego zakładu pracy,
 • w jaki sposób wykorzystuje się zakładowe instrumenty planowania, sterowania i kontroli,
 • jak ustalać założenia i warunki ramowe oraz szanse i ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Obszary kwalifikacji do wyboru:

 • w jaki sposób odróżnia się od siebie poszczególne typu klientów oraz jak uwzględnia się specyficzne życzenia klientów,
 • w jaki sposób odróżnia się od siebie systemy produkcyjne i systemy rezerwacji oraz jak się stosuje,
 • jak objaśnia się cele regulaminu wyjazdów służbowych, w jaki sposób się go uwzględnia podczas planowania podróży oraz w jaki sposób udziela się klientom firmowym wsparcia podczas tworzenia i wprowadzania zmian w regulaminach wyjazdów służbowych.

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych podczas nauki zawodu „Handlowiec – specjalista turystyki w dziedzinie wyjazdów prywatnych i służbowych“:

 1. Świadome współokreślanie własnej roli w przedsiębiorstwie (80 h)
 2. Przygotowanie stanowiska pracy i organizacja procesów pracy (40 h)
 3. Analizowanie ramowych warunków świadczenia usług turystycznych (100 h)
 4. Efektywne prowadzenie rozmów handlowych (60 h)
 5. Zapoznanie się z procesami biznesowymi i ich analizowanie (40 h)
 6. Efektywne sterowanie procesami biznesowymi (40 h)
 7. Pośredniczenie w sprzedaży wyjazdów oferowanych przez organizatorów turystyki (80 h)
 8. Pośredniczenie i organizacja wyjazdów dla osób podróżujących w celach prywatnych i służbowych (80 h)
 9. Opracowywanie imprez własnych (80 h)
 10. Sprzedaż i ocena imprez własnych (80 h)
 11. Przygotowywanie ocena rachunkowego zamknięcia roku (40 h)
 12. Współuczestniczenie w optymalizacji i rozwoju przedsiębiorstwa (80 h)
 13. Planowanie, realizacja i ocena projektów (80 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

W pierwszym i drugim roku nauki:

- Obowiązkowe obszary kwalifikacji:

 • Opracowywanie produktów i usług
 • Marketing turystyczny
 • Obsługa i jakość
 • Komunikacja, doradztwo i sprzedaż
 • Podstawy prawne turystyki
 • Sterowanie i kontrola w pracy handlowca

W trzecim roku nauki:

- Obowiązkowe obszary kwalifikacji: Pogłębianie umiejętności zdobytych w pierwszym i drugim roku nauki

- Obszary kwalifikacji do wyboru: jeden z obszarów kwalifikacji podanych w ramowym planie nauczania

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 535 euro,
 • w drugim roku nauki – 635 euro,
 • w trzecim roku nauki –766 euro.

Źródło:

Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu (niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB). Stan z października 2012.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 1.540 (dla najniższej grupy) do 3.139euro (dla grupy najwyższej).

Źródło: Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Dla handlowców – specjalistów turystyki w dziedzinie wyjazdów prywatnych i służbowych zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników branży turystycznej (niem. DRV-T-Tarifvertrag).

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od zagadnień związanych ze znajomością produktów i sprzedaży w branży turystycznej poprzez języki obce, aż po rachunkowość. Handlowcy – specjaliści turystyki w dziedzinie wyjazdów prywatnych i służbowych, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty np. w takich dziedzinach jak organizacja wyjazdów, pośrednictwo w sprzedaży wyjazdów, zarządzanie w biznesie lub marketing.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Turystyka
 • Towaroznawstwo, znajomość produktów i sprzedaż – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Marketing, marketing międzynarodowy – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Aplikacje komputerowe w branży turystycznej
 • Zarządzanie, planowanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Jęz. angielski zawodowy – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Jęz. francuski zawodowy
 • Prawo umów handlowych i Prawo ogólnych warunków handlowych

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista branży turystycznej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w branży turystycznej (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w branży transportowej (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodu

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportowych (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Opis dnia pracy handlowca – specjalisty turystyki w dziedzinie wyjazdów prywatnych i służbowych:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Tourismu.14997.0.html

Turystyka na stronach Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/tourismus.html

Strona internetowa dla uczniów w zawodach z branży turystycznej:

http://www.tourismus-azubi.de/

Ofensywa edukacyjna branży turystycznej:

http://www.zukunft-buchen.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Turystycznego (Deutscher Toruismusverband e.V.):

http://www.deutschertourismusverband.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Biur Podróży (Deutscher Reiseverband):

http://www.drv.de/

Strona internetowa Krajowego Zrzeszenia Turystycznego Brandenburgii (Landestourismusverband Brandenburg):

http://www.ltv-brandenburg.de/

Brandenburgia jako destynacja turystyczna:

http://www.reiseland-brandenburg.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w turystyce:

http://www.touristikcareer.de/

Giełda miejsc pracy Niemieckiego Zrzeszenia Turystycznego (Deutscher Toruismusverband e.V.):

http://www.deutschertourismusverband.de/service/dtvservicegmbh00.html

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy dla zawodów z wielu branż:

http://www.joborama.de/

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów z różnych branż. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze "Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej