Menu

Handlowiec – specjalista organizacji imprez w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Handlowiec – specjalista organizacji imprez” (niem. Veranstaltungskaufmann / Veranstaltungskauffrau).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści organizacji imprez opracowują koncepcje i organizują różnego rodzaju imprezy oraz troszczą się o ich bezproblemowy przebieg. Kalkulują koszty oraz zajmują się wykonaniem wszystkich zadań związanych z planowaniem, realizacją i rozliczaniem imprez.

Handlowcy – specjaliści organizacji imprez pracują przede wszystkim w placówkach i przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją imprez, np. w spółkach organizujących targi, centrach kongresowych, agencjach organizujących imprezy i firmach zajmujących się ich techniczną obsługą, firmach cateringowych i hotelach lub restauracjach prowadzących własne działy organizacji imprez. Mogą pracować również u organizatorów imprez teatralnych i koncertów, w stacjach radiowych i telewizyjnych lub agencjach organizujących imprezy sportowe. Zatrudnienie mogą znaleźć również w instytucjach podlegających administracji publicznej, np. w wydziałach kultury lub wydziałach ds. młodzieży. Odpowiednie możliwości zatrudnienia mogą ponadto oferować przedsiębiorstwa różnych gałęzi gospodarki, w których imprezy i targi są wykorzystywane jako instrumenty marketingowe.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista organizacji imprez (nazwa niemiecka: Veranstaltungskaufmann/-frau) jest w zakresie imprez organizowanych w branży turystycznej częściowo porównywalny z polskim zawodem:

Technik obsługi turystycznej, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 00
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 01
E-mail: osz2.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Firmy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec – specjalista organizacji imprez legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • jak współuczestniczyć w prowadzeniu obserwacji rynku oraz jakie są grupy docelowe,
 • jak opracowuje się plany imprezy, a w szczególności jej harmonogram i scenariusz,
 • w jaki sposób oblicza się, ewidencjonuje i monitoruje koszty oraz jak składa się zamówienia,
 • jak korzystać z instrumentów planowania projektu oraz jak zespołowo planować i opracowywać zadania,
 • w jaki sposób zorganizowana jest praca w przedsiębiorstwie, jak korzystać z systemów informacyjnych i komunikacyjnych oraz jak stosować uniwersalne i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

W trakcie drugiegorokunaukiuczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

 • w jaki sposób przygotowuje się przetargi, zbiera się oferty i interpretuje informacje, przeprowadza kalkulacje i przygotowuje dokumentację dla rachunkowości,
 • jakie czynniki mają znaczenie podczas przygotowywania i realizacji koncepcji marketingowych imprez,
 • w jaki sposób koordynuje się wykonanie zadań w ramach danego projektu oraz pracę osób z przedsiębiorstwa i spoza przedsiębiorstwa, które w nim uczestniczą,
 • w jaki sposób dokonuje się oceny lokalizacji imprezy i uzyskuje odpowiednie zezwolenia,
 • co należy wiedzieć na temat planowania, pozyskiwania i wykorzystania personelu,
 • w jaki sposób, również w języku obcym, udzielać informacji i je uzyskiwać,
 • w jaki sposób można pozyskać podstawowe dane ekonomiczne segmentu rynku oraz jak je można wykorzystać przy tworzeniu koncepcji imprez.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • jak przeprowadzać rozmowy informacyjne, doradcze i handlowe z klientami oraz co należy wiedzieć o postępowaniu w wypadkach skarg,
 • w jaki sposób zapewnić dotrzymanie harmonogramu imprezy oraz jak podejmować odpowiednie kroki w przypadku zmian,
 • jakie czynności należy przeprowadzić po zakończeniu imprezy, np. wykonanie rozliczenia końcowego, ocena sukcesu imprezy,
 • jak stosuje się instrumenty planowania, sterowania i kontroli stosowane w przedsiębiorstwie,
 • jakich przepisów i uregulowań, np. z zakresu odpowiedzialności cywilnej i prawa ubezpieczeniowego, należy przestrzegać.

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych:

 1. Zapoznanie się ze szkolącym zakładem pracy i jego opis (80 h)
 2. Świadomy współudział w kształtowaniu procesu nauki zawodu (60 h)
 3. Zrozumienie i analizowanie procesów biznesowych (80 h)
 4. Analizowanie rynku i stosowanie instrumentów marketingowych (100 h)
 5. Zaopatrzenie w usługi i towary oraz administrowanie nimi (80 h)
 6. Pozyskiwanie źródeł finansowania i wykorzystanie środków finansowych (80 h)
 7. Planowanie realizacja i rozliczanie imprez (120 h)
 8. Opracowywanie koncepcji imprez w ramach zintegrowanej komunikacji w obrębie przedsiębiorstwa (40 h)
 9. Oferowanie usług (80 h)
 10. Zorientowane na sukces sterowanie procesami biznesowymi (80 h)
 11. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki zasobami personalnymi (80 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym przyswajają sobie praktyczne umiejętności związane ze zdobywanym zawodem.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – od 687 do 703 euro,
 • w drugim roku nauki – od 736 do 753 euro,
 • w trzecim roku nauki – od 781 do 799 euro.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (niem. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – Stan ze stycznia 2013

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 5, na poziomach od 3 do 6 osoby zatrudnione w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.299 do 2.544 euro.

Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Obszar taryfowy „Prywatne stacje radiowe i telewizyjne”

Zatrudnieni z ukończonym wykształceniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości od 2.504 do 2.804 euro.

Źródła:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD)

Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Dla handlowców – specjalistów organizacji imprez zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników branży turystycznej (niem. DRV-T-Tarifvertrag).

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od turystyki, poprzez marketing, aż po towaroznawstwo, znajomość produktów i sprzedaż w branży turystycznej. Handlowcy – specjaliści organizacji imprez, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty np. w takich dziedzinach jak doradztwo handlowe w sprzedaży.

Kursy kwalifikacyjne (wybrane):

- Zarządzanie targami i imprezami masowymi:

 • Marketing, marketing międzynarodowy, public relations (PR), praca z mediami i promocja – dla różnych branż
 • Reklama, wsparcie sprzedaży
 • Dystrybucja, sprzedaż

- Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania imprezami (szkoła zawodowa)
 • Specjalista organizacji imprez
 • Specjalista działalności muzycznej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym

Kierunki studiów:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Organizacja imprez, Event Management (licencjat)

Odpowiednie oferty można znaleźć w Kalendarzu imprez IHK-Projektgeselleschaft mbH Ostbrandenburg.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Opis dnia pracy handlowca – specjalisty organizacji imprez:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Veransta.9623.0.html?&type=8

Turystyka na stronach Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/tourismus.html

Strona internetowa Krajowego Zrzeszenia Turystycznego Brandenburgii (Landestourismusverband Brandenburg):

http://www.ltv-brandenburg.de/

Brandenburgia jako destynacja turystyczna:

http://www.reiseland-brandenburg.de/

Destynacje turystyczne w Brandenburgii:

http://www.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.388832.de

Informacje na temat oferty edukacyjnej IHK Ostbrandenburg:

http://www.ihk-ostbrandenburg.de/content/artikel/750.html

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w turystyce:

http://www.touristikcareer.de/

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy dla zawodów z wielu branż:

http://www.joborama.de/

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów z różnych branż. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej