Menu

Asystent w branży logistycznej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie szkolnym

Nauka zawodu asystent w branży logistycznej odbywa się w szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschule) i jest regulowana prawem poszczególnych krajów związkowych.

Tytuł zawodowy: Asystent w branży logistycznej (niem. Assistent/-in Logistik)

Tytuły zawodowe w poszczególnych krajach związkowych mogą mieć różne brzmienie.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Asystenci i asystentki w branży logistycznej wykonują cały szereg czynności związanych z procesami transportu, przeładunku i magazynowania towarów. Dokumentują procesy logistyczne oraz gromadzą i interpretują związane z nimi istotne informacje. Dobierają również odpowiednie środki do realizacji procesów logistycznych i tym samym sterują np. procesami logistycznymi w dziedzinie zakupu. Poza tym biorą udział w procesach komisjonowania towarów oraz w nadzorowaniu systemów zabezpieczania i składowania towarów. Dodatkowo mogą realizować również zadania z zakresu rachunkowości, księgowości i marketingu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód asystent w branży logistycznej(nazwa niemiecka: Logistikassistent/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, jest jednak częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik logistyk, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wymagany poziom wykształcenia

Warunki rozpoczęcia nauki zawodu są regulowane prawem poszczególnych krajów związkowych. Od kandydatów wymagany jest średni poziom wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Dla tego zawodu nie są znane możliwości skrócenia okresu nauki.

Przedłużenie okresu nauki:

Uczniowie, którzy ze względu na słabe wyniki w nauce nie osiągną promocji do kolejnej klasy, mogą jeden raz powtarzać dany rok szkolny, o ile ich podejście do nauki i wyniki w drugim półroczu pozwalają oczekiwać zaliczenia powtarzanej klasy z wynikiem pozytywnym.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywa się przykładowo umiejętności z następujących dziedzin:

Technologia transportu

 • Oferta usług przedsiębiorstw przewozowych
 • Wykorzystanie pojazdów / Zarządzanie taborem transportowym
 • Dane wskaźnikowe procesu transportowego
 • Kombinowane, multimodalne łańcuchy transportowe
 • Centra transportu towarowego
 • Spedycja i logistyka jako oferta usług
 • Zabezpieczanie ładunków

Technika transportu

 

 • Pojazdy drogowe, szynowe, statki, samoloty
 • Technika przeładunkowa, logistyczne środki pomocnicze
 • Urządzenia do transportu ciągłego i okresowego
 • Technika magazynowa, magazynowanie towarów drobnicowych, magazynowanie towarów sypkich
 • Magazynowanie materiałów płynnych i lotnych
 • Technika komisjonowania

Systemy logistyczne

 

 • Definicje, struktura i rozwój logistyki
 • Cele, zadania i funkcje
 • Analiza i planowanie punktów styczności
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Stopnie systemowe i łańcuch tworzenia wartości
 • Cykl życia produktu
 • Logistyka marketingowa jako forma optymalnej dystrybucji towarów
 • Logistyka transportowo-przeładukowo-magazynowa
 • Organizacja łańcuchów logistycznych (SCM/Collaboration)
 • Zapewnienie jakości w procesie logistycznym

Marketing / Kierowanie przedsiębiorstwem

 • Badanie rynku, polityka prowadzenia produktu
 • Prorynkowa dystrybucja towaru
 • Reklama, public relations, wsparcie sprzedaży, sponsoring
 • Planowanie marketingowe
 • Instrumenty i style kierowania
 • Prorynkowe kierowanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie jakością

Prawo / Prawo transportowe

 • Podstawy prawa
 • Prawo handlowe i prawo działalności gospodarczej
 • Prawo administracyjne i prawo pracy
 • Prawo przewozowe
 • Warunki przewozu
 • Międzynarodowe prawo transportowe
 • Przepisy dotyczące ładunków niebezpiecznych, prawo spedycyjne
 • Odpowiedzialność i ubezpieczenia

Ekonomika transportu

 • Transport
 • Gospodarka narodowa
 • Polityka transportowa
 • Struktury organizacyjne w transporcie
 • Wytwarzanie wartości w przedsiębiorstwie transportowym
 • Zaopatrzenie i inwestycje
 • Gospodarka materiałowa i magazynowa
 • Marketing w przedsiębiorstwach transportowych
 • Controlling

Podczas nauki zawodu odbywają się również zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, np.:

 • Komunikacja
 • Matematyka
 • Jęz. angielski
 • Ekonomia i ekonomika

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Do informacji na temat wymiaru godzin oraz wzorcowego plan nauczania prowadzi następujący link.

Wymiar godzin (praktyka)

Treści programowe zajęć teoretycznych z przedmiotów „Technologia transportu“ i „Systemy logistyczne“ są realizowane w praktyce i stosowane w przedsiębiorstwach transportowych lub firmach oferujących usługi logistyczne. Uczniowie i uczennice mają możliwość wglądu w codzienną pracę przedsiębiorstwa, zbierają doświadczenia z zakresu typowej dla zawodu metodyki pracy i zapoznają się ze strukturą i organizacją pracy przedsiębiorstwa.

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia

Kształcenie w szkołach publicznych jest z reguły nieodpłatne. Wymagane mogą być jednakże opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania. Ponadto w szkołach prywatnych pobierane jest z reguły czesne.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki

W przypadku nauki w systemie szkolnym uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić przykładowo od 1.530,18 do 2.393,39 euro.

Źródło: Rejestr taryfowy dla Berlina i Brandeburgii (niem. Tarifregister Berlin-Brandenburg)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć we Wspólnym rejestrze taryfowym dla Berlina i Brandenburgii (niem. gemeinsames Tarifregister Berlin und Brandenburg).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, dążeniu do awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Transport, Komunikacja, Spedycja – ogólnie
 • Logistyka
 • Gospodarka magazynowa, Logistyka magazynowa, Wysyłka
 • Gospodarka materiałowa i towarowa
 • Postępowanie z ładunkami niebezpiecznymi, Zabezpieczanie ładunku
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, Księgowość i bilanse, Controlling i czynności rewizyjne
 • Kwalifikacje handlowe – dla różnych branż
 • Organizacja przedsiębiorstwa – ogólnie
 • Marketing, Marketing międzynarodowy – dla różnych branż
 • Obsługa rynków i klientów, Pozyskiwanie nowych klientów
 • Zakupy i zaopatrzenie
 • Aplikacje komputerowe w gospodarce magazynowej

 

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie transportu towarowego i logistyki (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista w dziedzinie komunikacji (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie komunikacji (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie logistyki (szkoła zawodowa)
 • Wykwalifikowany handlowiec w dziedzinie systemów logistycznych (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 • Logistyka, Supply-Chain-Management (licencjat)
 • Ekonomika transportu (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje także IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg (www.ihk-projekt.de).

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Leksykon terminów fachowych z dziedziny logistyki:

http://www.logistiklexikon.de/

Strona internetowa organizacji LogistikNetz Berlin-Brandenburg:

http://www.logistiknetz-bb.de/startseite.html

Logistyczna baza danych regionu Berlina i Brandenburgii w internecie:

http://www.berlinbrandenburglogistik.de/

Portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej w logistyce:

http://berufswelt-logistik.de

Strona internetowa Zrzeszenia Transportu i Logistyki Berlina i Brandenburgii (Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg e.V.):

http://www.vsbberlin.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla branży logistycznej:

http://www.logistik-jobs.de/

Strona poświęcona mozliwościom kariery zawodowej w Kolejach Niemieckich (Deutsche Baon AG):

www.deutschebahn.com/karriere

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w branży logistycznej:

Logistik- Karriere

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych dziedzin zawodowych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej