Menu

Technolog mediów, specjalność: procesy introligatorskie w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Technolog mediów jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe. Nauka zawodu odbywa się w jednej z trzech specjalności:

 • Technolog mediów ze specjalnością druk
 • Technolog mediów ze specjalnością procesy introligatorskie
 • Technolog mediów ze specjalnością sitodruk

Tytuł zawodowy: Technolog mediów ze specjalnością procesy introligatorskie (niem. Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technolodzy mediów ze specjalnością procesy introligatorskie zajmują się końcowymi etapami wytwarzania mediów drukowanych w zintegrowanych procesach produkcji poligraficznej. Kontrolują wychodzące z drukarni, zadrukowane arkusze i dobierają odpowiednie technologie procesów introligatorskich kierując się aspektami ekonomicznymi, technicznymi i ekologicznymi. Dobierają ustawienia lub konfiguracje urządzeń produkcyjnych i systemów kontroli procesowej i dbają o to, aby dostępne były niezbędne środki produkcji.

W produkcji gazet nadzorują np. działanie systemów insertowania, podziału i odbioru. W produkcji książek zajmują się obróbką zadrukowanych arkuszy drukarskich na agregatach tnących, zbierających i zszywających. W drukarniach akcydensowych mogą np. zajmować się końcowymi etapami produkcji prospektów reklamowych przy użyciu technik falcowania i uszlachetniania. Na podstawie przebiegów próbnych ustalają, czy wymagania dla danego zlecenia zostają spełnione. Następnie uruchamiają właściwy proces produkcji i na bieżąco sterują i nadzorują jego przebieg. Do ich zadań należy również interweniowanie w przypadkach zakłóceń w procesie produkcyjnym oraz troska o regularną konserwację i utrzymanie urządzeń.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Technolog mediów ze specjalnocią procesy introligatorskie (nazwa niemiecka: Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Drukarz fleksograficzny, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
 • Drukarz offsetowy - trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
 • Technik procesów drukowania, poziom kształcenia – szkoła branżowa II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Ernst-Litfaß-Schule
OSZ Druck- und Medientechnik
Cyclopstraße 1-5
13437 Berlin
Deutschland
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 0
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 21
E-mail: litfass@ernst-litfass-schule.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób kontroluje się półprodukty pod kątem ich kompletności i przydatności do poddania procesom introligatorskim oraz jak sprawdza się kolejność stron i użytków z uwzględnieniem wymagań odnośnie obróbki końcowej mediów drukowanych i zasad odrzucania braków bądź w jaki sposób sprawdza się elementy kontrolujące proces obróbki końcowej,
 • w jaki sposób przenosi się dane zlecenia na systemy sterowania maszynami oraz jak ustawia się maszyny odpowiednio do danego produktu i procesu produkcji,
 • jak przeprowadza się kontrole przebiegu procesu, jak usuwa się zakłócenia w przebiegu procesu i pracy maszyn oraz w jaki sposób zapewnić nieprzerwany przepływ materiału,
 • w jaki sposób dobiera się stosowane w procesie obróbki techniki pod kątem wymaganej jakości produktu oraz jak uwzględniać przy tym aspekt kosztowy i racjonalne wykorzystanie zasobów,
 • jak sprawdza się funkcjonowanie poszczególnych części maszyn (np. sensorów, elementów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych lub elektronicznych).

Ponadto, w zależności od wybranej specjalności („Produkcja gazet”, „Produkcja druków akcydensowych”, „Produkcja książek”) uczniowie uczą się np.:

 • na co należy zwracać uwagę, aby zaplanować wykorzystanie zasobów personelu w sposób odpowiedni do wymogów produkcyjnych,
 • w jaki sposób dokonuje się montażu i demontażu części mechanicznych, jak dokonuje się ich naprawy oraz jak wprowadza się ustawienia podstawowe maszyn wg odpowiednich zaleceń,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przygotowywania półproduktów (np. sfalcowanych arkuszy drukarskich lub zblokowanych książek) oraz materiałów do dalszej obróbki,
 • jak dobierać i przygotowywać materiały w sposób odpowiedni dla danego produktu.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

1. Zapoznanie się i porównanie ze sobą struktur organizacyjnych i procesów pracy w zakładzie: 40 h

2. Ocena i wykorzystanie półproduktów i informacji o nich: 80 h

3. Rozróżnianie i stosowanie surowców: 80 h

4. Wybór i zastosowanie odpowiednich dla danego zlecenia technologii procesowych: 120 h

5. Cięcie arkuszy i pasm: 80 h

6. Falcowanie arkuszy: 80 h

7. Łączenie produktów: 80 h

8. Utrzymanie środków produkcji: 40 h

9. Planowanie i sterowanie procesami produkcji: 80 h

10. a) Wykonywanie produkcji jednostkowej i specjalnej:100 h

10. b) Produkcja na skalę przemysłową: 100 h

11. Planowanie produktów i ich realizacja: 100 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu technolog mediów w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 920 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać w związku zawodowym Ver.di (Gewerkschaft Ver.di) oraz w Federalnym Zrzeszeniu Druku i Mediów (niem. Bundesverband Druck und Medien).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Obróbka końcowa wyrobów drukarskich, oprawa książek
 • Druk, technika drukarska, technologie druku
 • Przygotowanie do druku
 • Konserwacja, utrzymanie, naprawy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz przemysłowy w specjalności oprawa książek
 • Mistrz introligatorstwa
 • Mistrz przemysłowy w specjalności media drukowane
 • Mistrz przemysłowy w specjalności obróbka papieru i tworzyw sztucznych

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika drukarska i medialna
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika papiernicza

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych
 • Asystent handlowy – w branży drukarskiej i obróbki papieru

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika drukarska i medialna (licencjat)
 • Produkcja mediów (licencjat)
 • Technika papiernicza (licencjat)
 • Księgarstwo, działalność wydawnicza (licencjat)
 • Inżynieria przemysłowa (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Strona internetowa Centralnej Komisji Specjalistycznej ds. Kształcenia Zawodowego w Branży Drukarskiej i Medialnej (Zentralfachausschuss Berufsbildung Druck und Medien):

http://www.zfamedien.de/

Forum poświęcone drukowi offsetowemu:

http://offsetdrucker.net/

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Strona internetowa dla technologów mediów:

http://www.die-medientechnologen.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla projektantów, grafików, fotografów oraz w dziedzinie multimediów i reklamy:

http://www.dasauge.de/jobs/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej