Menu

Wykw. sprzedawca rzemiosła spożywczego, specjalność: piekarnictwo w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

 

Podczas nauki zawodu w systemie dualnym wykwalifikowani sprzedawcy rzemiosła spożywczego kształceni są równolegle w zakładzie rzemieślniczym i szkole zawodowej. W zależności od wybranej specjalności uzyskuje się następujące tytuły zawodowe:

 • Wykwalifikowany sprzedawca rzemiosła spożywczego ze specjalnością masarnictwo
 • Wykwalifikowany sprzedawca rzemiosła spożywczego ze specjalnością piekarnictwo
 • Wykwalifikowany sprzedawca rzemiosła spożywczego ze specjalnością cukiernictwo

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Zakres czynności dla wykwalifikowanych sprzedawców rzemiosła spożywczego ze specjalnością piekarnictwo:

Wykwalifikowani sprzedawcy rzemiosła spożywczego z tą specjalnością zajmują się nie tylko podawaniem towaru przez ladę sklepową i przyjmowaniem należności od klientów – doradzają również swoim klientom oraz informują ich na temat składników sprzedawanych wyrobów piekarniczych, zajmują się prezentacją i pakowaniem wyrobów oraz dekorowaniem wystaw i pomieszczeń sklepu. Ponadto kroją chleb i ciasta oraz przygotowują kanapki z bułek i małe przekąski. Troszczą się również o czystość i porządek w pomieszczeniach sklepowych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowanysprzedawca rzemiosła spożywczego ze specjalnością piekarnictwo (nazwa niemiecka: Fachverkäufer/-in Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Sprzedawca, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.
 • Piekarz, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się podstawowym poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej odpowiadającym ukończeniu Hauptschule).

Kandydaci muszą spełniać regulowane ustawą wymogi sanitarno-epidemiologiczne wobec personelu mającego kontakt z żywnością.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych 18-tu miesięcy nauki zawodu w szkolącym zakładzie rzemieślniczym uczniowie uczą się przykładowo:

 • jak nawiązywać kontakty z klientami,
 • jak przygotowywać kasę uwzględniając przy tym odpowiednie instrukcje,
 • jak kalkulować ceny,
 • w jaki sposób przybiera się, dekoruje i wystawia wyroby na sprzedaż,
 • jak kroić i pakować produkty,
 • jak udzielać wyjaśnień na temat składu i metody produkcji wyrobów,
 • w jaki sposób stosować zasady higieny osobistej i pracy oraz bezpieczeństwa sanitarnego produktów spożywczych,
 • jak uwzględniać cechy produktów spożywczych, a zwłaszcza zmiany zachodzące w nich podczas przechowywania.

W drugiej połowie nauki zawodu w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się m.in.:

 

 • w jaki sposób przyjmuje się i opracowuje zlecenia i zamówienia,
 • jak zaplanować i zrealizować akcje promocyjne, w szczególności  poświęcone tematyce regionalnej lub porom roku,
 • w jaki sposób rozpoznać zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń, maszyn i sprzętu oraz jak podejmować działania w celu ich usunięcia.

Ponadto uczniowie w specjalności „Piekarnictwo“ realizują następujące cele nauczania:

 

 • w jaki sposób dzieli się i kroi ciasta, torty i desery,
 • w jaki sposób komponuje się i dekoruje tzw. „kolorowe półmiski“ uwzględniając przy tym życzenia klienta,
 • jak nadzorować i regulować procesy obróbki termicznej
 • czego należy przestrzegać podczas przygotowywania potraw słodkich.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

 1. Udzielanie instruktażu nowym pracownikom: 60 h
 2. Przygotowywanie prostych ciast i mas: 100 h
 3. Projektowanie, reklama, doradztwo i sprzedaż: 80 h
 4. Przygotowywanie wypieków z ciast o zwiększonej zawartości tłuszczu lub cukru: 80 h
 5. Aktywne prowadzenie sprzedaży: 80 h
 6. Sprzedaż towarów z uwzględnieniem interesów klienta: 100 h
 7. Przygotowywanie i układanie produktów: 40 h
 8. Prezentacja produktów z uwzględnieniem wsparcia sprzedaży: 60 h
 9. Postępowanie w szczególnych sytuacjach podczas sprzedaży: 40 h
 10. Przygotowanie, prezentacja i sprzedaż produktów: 100 h
 11. Przygotowywanie i układanie potraw: 40 h
 12. Prezentacja i serwowanie potraw i napojów: 40 h
 13. Poprawa obrotów i więzi z klientami poprzez akcje promocyjne: 60 h

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym przyswajają sobie praktyczne umiejętności związane ze zdobywanym zawodem.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 600 do 850 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć we Wspólnym Rejestrze Taryfowym dla Berlina i Brandeburgii (niem. Gemeinsames Tarifregister Berlin und Brandenburg).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – produkcja żywności i używek
 • Handel (hurtowy i detaliczny)
 • Dystrybucja, Sprzedaż
 • Piekarnictwo
 • Kwalifikacje handlowe – dla branży handlowej
 • Doskonalenie zawodowe z ekonomiki przedsiębiorstwa – dla branży handlowej
 • Zakup, Gospodarka materiałowa i magazynowa, Logistyka, Wysyłka
 • Aplikacje komputerowe w handlu
 • Marketing, Marketing międzynarodowy – dla branży handlowej
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, koszty i kalkulacje – dla branży handlowej
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w branży handlowej (szkoła zawodowa)
 • Kierownik sprzedaży w rzemiośle spożywczym
 • Starszy specjalista ds. handlowych (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności handlowej – handel detaliczny
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

 

Kierunki studiów:

 • Ekonomika handlu (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Informacje na temat rzemiosła cukierniczego:

http://www.konditoren.de/

Strona internetowa Krajowego Zrzeszenia Piekarzy i Cukierników Brandenburgii (Bäcker und Konditoren Landesverband Brandenburg):

http://www.baecker-brandenburg.de/

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (niem. Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

http://www.dge.de/

Portal branży żywnościowej, informacje np. z zakresu rzemiosła cukierniczego:

http://www.lebensmittelwelt.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy w branży spożywczej:

http://www.lebensmitteljob.de

Oferty miejsc pracy dla mistrzów piekarnictwa i cukierników:

http://www.backjob.de/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Niemieckiego Rzemiosła Piekarniczego (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V.):

http://www.baeckerhandwerk.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej