Menu

Introligator w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Introligator jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Dzięki systemowi jednostek kwalifikacyjnych do wyboru nauka tego zawodu posiada elastyczną strukturę. Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w szkolącym zakładzie rzemieślniczym i szkole zawodowej wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Introligator (niem. Buchbinder / Buchbinderin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Introligatorzy zajmują się wykonywaniem prac związanych z oprawą mediów drukowanych w produkcji jednostkowej, specjalnej i zmechanizowanej. Naprawiają książki, wykonują prace specjalne z indywidualnym wykończeniem, np. złoceniami, lamówkami lub aplikacjami. Podklejają i laminują plany, mapy, fotografie i obrazy, oprawiają je w ramy i wykonują do nich passe-partout.

Przed przyjęciem zlecenia dokonują wyboru techniki odpowiedniej ze względu na oczekiwaną jakość produktu, koszty i zużycie materiałów, obliczają zapotrzebowanie i składają zamówienie na materiały oraz ustalają etapy pracy wg kryteriów organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych i kreatywnych. Przygotowują stanowiska pracy, dbają o gotowość maszyn i urządzeń i dobierają ich ustawienia. W procesie wytwarzania wyrobów introligatorskich obsługują maszyny i urządzenia, sterują etapami pracy i produkcji oraz prowadzą dokumentację efektów pracy. W przypadku produkcji jednostkowej i specjalnej wykonują produkty z użyciem ręcznych technik szycia i oprawy lub bindowania listwami z tworzyw sztucznych, spiralami lub drutem. Uszlachetniają też produkty stosując elementy wykończenia specjalnego lub zajmują się ich naprawą. W produkcji zmechanizowanej wytwarzają produkty zgodnie z wymaganiami częściowo skomputeryzowanych procesów technologicznych. Wszystkie zlecenia wykonują biorąc pod uwagę koszty, wymaganą jakość, życzenia klienta i panujące trendy.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód introligator (nazwa niemiecka: Buchbinder/ Buchbinderin) jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami polskimi:

 • Introligator, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.
 • Technik procesów introligatorskich, poziom kształcenia – Szkoła Branżowa II Stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Ernst-Litfaß-Schule
OSZ Druck- und Medientechnik
Cyclopstraße 1-5
13437 Berlin
Deutschland
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 0
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 21
E-mail: litfass@ernst-litfass-schule.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie uczniów legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 

 • w jaki sposób ustala się przebieg etapów pracy wg kryteriów organizacyjnych, technologicznych i ekonomicznych uwzględniając przy tym aspekty kreatywne,
 • w jaki sposób wykonuje się produkty próbne, kontroluje ich zgodność z wymaganiami i w razie odstępstw optymalizuje ustawienia maszyn,
 • w jaki sposób, ręcznie i maszynowo, obrabia się materiały, w szczególności w procesach cięcia, falcowania, kompletowania, zszywania, klejenia, szycia i tłoczenia,
 • jak dobierać techniki obróbki odpowiednio do wymaganej jakości produktu uwzględniając przy tym aspekt kosztowy oraz oszczędność materiałów i energii,
 • na co należy zwracać uwagę oceniając zachowanie materiałów oraz ich wzajemne oddziaływania w procesie produkcji pod kątem wymaganej jakości,
 • w jaki sposób kontroluje się funkcje maszyn i urządzeń oraz jak utrzymuje się w stanie sprawności, czyści i konserwuje narzędzia, maszyny i urządzenia.

Ponadto, w zależności od wybranej specjalności („Produkcja jednostkowa i specjalna” lub „Produkcja zmechanizowana”) uczniowie uczą się np.:

 • jak przygotowuje się instrukcje i dokumentację wykonawczą do zlecenia,
 • w jaki sposób przygotowuje się oferty z uwzględnieniem zasad obowiązujących w zakładzie oraz nakładu kosztów, czasu i personelu,
 • w jaki sposób, z uwzględnieniem stylu lub epoki oraz odpowiednich norm, dobiera się materiały, kształt, kolorystykę oraz elementy graficzne wg kryteriów funkcjonalnych i estetycznych,
 • w jaki sposób okleja się, wykleja i wykańcza poszczególne materiały i produkty.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

1. Zapoznanie się i porównanie ze sobą struktur organizacyjnych i procesów pracy w zakładzie: 40 h

2. Ocena i wykorzystanie półproduktów i informacji o nich: 80 h

3. Rozróżnianie i stosowanie surowców: 80 h

4. Wybór i zastosowanie odpowiednich dla danego zlecenia technologii procesowych: 120 h

5. Cięcie arkuszy i pasm: 80 h

6. Falcowanie arkuszy: 80 h

7. Łączenie produktów: 80 h

8. Utrzymanie środków produkcji: 40 h

9. Planowanie i sterowanie procesami produkcji: 80 h

10. a) Wykonywanie produkcji jednostkowej i specjalnej: 100 h

10. b) Produkcja na skalę przemysłową: 100 h

11. Planowanie produktów i ich realizacja: 100 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu introligator w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

https://www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Na temat uregulowań taryfowych można uzyskać informacje w Zrzeszeniu Niemieckich Cechów Introligatorskich (niem. Bund Deutscher Buchbinder-Innungen e.V., w skrócie BIV) oraz w Zjednoczonym Związku Zawodowym Rzemiosła (niem. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V., w skrócie ver.di).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Obróbka końcowa wyrobów drukarskich, oprawa książek
 • Materiałoznawstwo historyczne i prace restauratorskie w rzemiośle introligatorskim
 • Druk, technika drukarska, technologie druku
 • Produkcja i przetwarzanie papieru, Technika opakowaniowa
 • Kształcenie i doskonalenie zawodowe wg standardów kształcenia organizacji REFA
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz introligatorstwa
 • Mistrz przemysłowy w specjalności oprawa książek
 • Mistrz przemysłowy w specjalności obróbka papieru i tworzyw sztucznych
 • Mistrz przemysłowy w specjalności media drukowane

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika drukarska i medialna
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika papiernicza

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Asystent handlowy – w branży drukarskiej i obróbki papieru
 • Wykwalifikowany handlowiec, specjalista działalności rzemieślniczej
 • Wykwalifikowany pracownik rzemiosła ds. technicznych i handlowych
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Introligator, specjalista prac restauratorskich
 • Asystent kierownictwa w branży rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika drukarska i medialna (licencjat)
 • Konserwacja, restaurowanie (licencjat)
 • Księgarstwo, działalność wydawnicza (licencjat)
 • Technika papiernicza (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Zrzeszenia Introligatorów Niemieckich (Bund Deutscher Buchbinder e.V.):

http://www.bdbi.de/

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Druku i Mediów (Bundesverband Druck und Medien):

http://www.bvdm-online.de

Forum poświęcone drukowi offsetowemu:

http://offsetdrucker.net/

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej