Menu

Wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych, specjaln.: agencja fotograficzna w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Praktyczną naukę zawodu oferują instytucje służb publicznych oraz przedsiębiorstwa prywatne w specjalnościach:

 Agencja fotograficzna

lub:

 • Archiwum
 • Biblioteka
 • Informacja i dokumentacja
 • Dokumentacja medyczna

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością agencja fotograficzna (niem. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Bildagentur/ Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Bildagentur)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością „Agencja fotograficzna” zajmują się pozyskiwaniem fotografii (obrazów) oraz systematyzowaniem bądź archiwizowaniem zasobów zdjęciowych. W tym celu skanują obrazy i obrabiają je na komputerze za pomocą specjalnych programów do obróbki obrazu lub zapisują pozyskane zdjęcia cyfrowe w bazach danych agencji. Poza tym zajmują się również sprzedażą i wypożyczaniem materiału zdjęciowego, pozyskują nowych klientów oraz udzielają im porad przy wyborze fotografii. Negocjują także prawa do wykorzystania materiału, obliczają honoraria oraz wykonują zadania związane z wypożyczaniem. Współuczestniczą także w tworzeniu katalogów zdjęć i materiałów reklamowych.

Quelle: BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością „Agencja fotograficzna” (niem. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Bildagentur / Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Bildagentur) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lata).
 • Technik archiwista, nauka zawodu na poziomie szkoła policealna.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Louise-Schroeder-Schule
Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung
Lippstädter Straße 9 -11
12207 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 90172-511
Telefon: +4930 90172-519
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife) lub ze średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Źródło: BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu przyszli wykwalifikowani pracownicy służb medialnych i informacyjnych wszystkich specjalności uczą się:

 • w jaki sposób prowadzi się poszukiwania w bazach i sieciach danych,
 • w jaki sposób pozyskuje się, kupuje, rejestruje i włącza do zasobów media, informacje i dane,
 • jak zabezpiecza się zasoby mediów i innych nośników informacji,
 • w jaki sposób wykorzystuje się systemy informatyczne i komunikacyjne,
 • jak udzielać informacji i porad oraz jak opiekować się klientami i użytkownikami,
 • jak współuczestniczyć w działaniach promocyjnych i marketingowych.

Uczniowie, którzy wybrali specjalność „Agencja fotograficzna“, uczą się ponadto:

 • jak pozyskuje się, włącza do zasobów, archiwizuje i udostępnia zdjęcia,
 • w jaki sposób identyfikuje się i kataloguje zawartość zdjęć,
 • w jaki sposób wykorzystuje się i aktualizuje informacje o zdjęciach oraz jak się nimi zarządza,
 • w jaki sposób stosuje się metody archiwizowania zdjęć,
 • w jaki sposób współuczestniczyć w tworzeniu katalogów zdjęć i materiałów reklamowych oraz w pozyskiwaniu klientów,
 • czego należy przestrzegać przy obróbce technicznej i przechowywaniu zdjęć,
 • w jaki sposób tworzy się w pamięci komputera katalogi zdjęć oraz jak wykorzystuje się konwencjonalne i elektroniczne systemy dostarczania,
 • jak przyjmuje się zlecenia oraz jak się opracowuje,
 • w jaki sposób zestawia oferty zdjęciowe,
 • w jaki sposób uzgadnia się prawa do wykorzystania oraz jak stosować schemat kalkulacyjny do ustalania honorariów,
 • w jaki sposób nadzoruje terminy wypożyczeń,
 • w jaki sposób opracowuje się dokumentacyjnie rachunki i ponaglenia.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych dla zawodu wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością „Agencja fotograficzna”(wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Aktywny udział w indywidualizacji nauki zawodu: 80 h
 2. Przyswajanie kompetencji medialnych: 40 h
 3. Pozyskiwanie mediów i informacji: 60 h
 4. Rejestrowanie i włączanie do zasobów mediów i informacji: 60 h
 5. Udzielanie informacji i instrukcji klientom / użytkownikom: 40 h
 6. Opracowywanie zasobów: 60 h
 7. Włączanie mediów i informacji do zasobów z podziałem na specjalności: 80 h
 8. Poszukiwanie, przygotowanie i udostępnianie informacji i mediów: 80 h
 9. Tworzenie i organizacja usług informacyjnych: 60 h
 10. Włączanie do zasobów i badanie specjalnych mediów i informacji z podziałem na specjalności: 80 h
 11. Udzielanie porad i opieka na klientami / użytkownikami: 60 h
 12. Współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi: 60 h
 13. Stosowanie strategii i instrumentów marketingowych: 80 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością „Agencja fotograficzna”w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

https://www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Zjednoczonym Związku Zawodowym Rzemiosła (niem. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V., w skrócie Ver.Di).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

 • Cyfrowa obróbka obrazu
 • Archiwistyka
 • Informacja i dokumentacja
 • Prawo o konkurencji i prawo autorskie
 • Bibliotekoznawstwo
 • Prawo medialne
 • Dokumentacja techniczna, Redakcja techniczna
 • Dokumentacja medyczna
 • Literatura, Działalność wydawnicza, Księgarstwo
 • Zarządzanie informacjami
 • Zarządzanie informacjami i wiedzą
 • Wykorzystanie Internetu

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (wybrane):

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie służb informacyjnych (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media drukowane (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 

 • Bibliotekoznawstwo i nauki o informacji (licencjat)
 • Archiwistyka (licencjat)

 

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, umożliwiającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

FaMI-Portal.de – Portal poświęcony pracy w różnych specjalnościach zawodu:

http://www.fami-portal.de/

Portal informacyjny dla archiwistów:

http://www.augias.net/

Informacje na temat możliwości podjęcia pracy w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami zatrudnienia w służbach publicznych:

http://www.interamt.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej