Menu

Handlowiec – specjalista bankowości w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Handlowiec – specjalista bankowości jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez podmioty branży finansowej.

Tytuł zawodowy: Handlowiec – specjalista bankowości (niem. Bankkaufmann/ Bankkauffrau)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Pracując przy obsłudze klientów handlowcy – specjaliści bankowości udzielają im porad na wszystkie tematy związane z pieniędzmi. Otwierają rachunki bankowe, informują o zasadach prowadzenia rachunku i bankowości online i załatwiają zlecenia klientów w krajowym i międzynarodowym obrocie pieniężnym. Udzielają klientom wskazówek odnośnie różnorodnych możliwości lokat pieniężnych i kapitałowych, np. certyfikatów oszczędnościowych lub akcji. Handlowcy – specjaliści bankowości zajmują się również formalnościami związanymi z kredytami prywatnymi i firmowymi, oceniając przy tym i sprawdzając zdolność kredytową klientów. Zawierają z klientami umowy oszczędnościowo-budowlane, ubezpieczeniowe i inne oraz załatwiają zlecenia wpłat i wypłat gotówkowych. W działalności wewnętrznej instytucji finansowej zajmują się również planowaniem i sterowaniem pracami. Poza tym przeprowadzają kontrole w zakresie rachunkowości i nadzorują przestrzeganie przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych firmy. Do zakresu ich zadań mogą również należeć czynności związane ze sprawami kadrowymi.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista bankowości (nazwa niemiecka: Bankkaufmann/-frau) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik usług pocztowych i finansowych, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).
 • Technik rachunkowości, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem poziomu wykształcenia uprawniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki uczniowie uczą się przykładowo w zakładzie szkolącym:

 • udzielać klientom porad w zakresie wyboru rodzaju konta i udzielania upoważnień i pełnomocnictw oraz otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych klientów,
 • planować i przeprowadzać rozmowy doradcze i handlowe z klientami oraz opracowywać wyniki tych rozmów,
 • odpowiadać na zapytania klientów i opracowywać zlecenia,
 • zestawiać ze sobą koszty i przychody z kontaktu z danym klientem,
 • udzielać klientom porad w zakresie wyboru rodzaju płatności w krajowym obrocie pieniężnym oraz stosować przy załatwianiu obrotu pieniężnego przepisy prawne i postanowienia umów,
 • udzielać klientom informacji o odsetkowych notach uznaniowych i ich skutkach podatkowych.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane sa m.in. następujące umiejętności:

 • jak udzielać klientom porad na temat lokat w papiery wartościowe oraz jakie szanse i ryzyka niosą ze sobą takie lokaty,
 • w jaki sposób przygotowuje się i interpretuje dane statystyczne,
 • w jaki sposób informować klientów o możliwych rodzajach ryzyka w związku z korzystaniem z usług bankowych,
 • jakie zadania niosą ze sobą wewnętrzne działania rewizyjne kontrole zewnętrzne,
 • w jaki sposób udzielać klientom informacji na temat możliwości lokaty kapitału i zabezpieczenia przed ryzykiem poprzez zawarcie ubezpieczenia na życie,
 • w jaki sposób sprawdzać prawne i ekonomiczne warunki udzielania kredytów oraz jak z uwzględnieniem ryzyka przygotowywać odpowiednie decyzje.

 

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • sprawdzać prawne i ekonomiczne warunki przyznawania finansowania na cele budowlane oraz współuczestniczyć w opracowywaniu takich transakcji,
 • opracowywać kredyty dla klientów instytucjonalnych uwzględniając przy tym rodzaj i wartość zabezpieczeń,
 • współuczestniczyć w działaniach marketingowych oraz porównywać produkty oferowane przez przedsiębiorstwo szkolący z produktami konkurencyjnymi,
 • współuczestniczyć w działaniach kontrolnych w zakresie rachunkowości,
 • opracowywać transakcje w międzynarodowym obrocie płatności i udzielać klientom porad na temat środków płatniczych potrzebnych w podróżach,
 • współuczestniczyć w rozmowach na temat kredytów.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Orientacja działań prywatnych i zawodowych wg ramowych warunków prawnych: 80 h
 2. Prowadzenie rachunków bankowych: 80 h
 3. Zapoznanie się z usługami świadczonymi przez przedsiębiorstwo oraz ich opisywanie: 60 h
 4. Oferowanie lokat pieniężnych i majątkowych: 100 h
 5. Oferowanie szczególnych instrumentów finansowych i informowanie o podatkach: 60 h
 6. Wykorzystanie modeli w podejmowaniu decyzji rynkowych: 60 h
 7. Opracowywanie kredytów prywatnych: 80 h
 8. Ustalanie oraz wywieranie wpływu na koszty i przychody: 80 h
 9. Ocena udokumentowanych wyników przedsiębiorstwa: 40 h
 10. Załatwianie transakcji międzynarodowych: 40 h
 11. Opracowywanie form finansowania budownictwa i kredytów firmowych: 80 h
 12. Ocena wpływu polityki gospodarczej: 120 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1150 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Niemiecki Związek Pracowników Banku.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Banki i usługi finansowe
 • Towaroznawstwo, nauka o produktach i sprzedaży – Usługi finansowe, ubezpieczenia, nieruchomości
 • Marketing, marketing międzynarodowy – Usługi finansowe, ubezpieczenia, nieruchomości
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Ubezpieczenia
 • Doskonalenie zawodowe z ekonomiki przedsiębiorstwa dla kadr handlowych i kierowniczych
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe – bez podziału na branże
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty
 • Prawo umów handlowych i Prawo ogólnych warunków handlowych
 • Kompetencje komunikacyjne

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (wybrane):

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany doradca d.s. usług finansowych
 • Starszy specjalista bankowości z egzaminem wewnętrznym
 • Starszy specjalista d.s. doradztwa finansowego
 • Starszy specjalista d.s. inwestycji z egzaminem wewnętrznym
 • Specjalista – ekonomista z specjalnością finanse i inwestycje (szkoła zawodowa)
 • Księgowy bilansowy z egzaminem wewnętrznym
 • Specjalista d.s. finansowania i leasingu
 • Księgowy finansowy

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Usługi bankowe i finansowe (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Matematyka finansowa i gospodarcza (licencjat)
 • Podatki, działalność kontrolna (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Portal wiedzy dla bankowców:

http://www.bankazubi.de/

Portal dla uczniów, studentów i bankowców:

http://www.bankkaufmann.com/

Wszystko o finansach:

http://www.finanzen.net/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Miejsca pracy w bankowości:

http://www.bankjob.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Fran Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej