Menu

Wykwalifikowany pracownik kancelarii adwokackich w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik kancelarii adwokackich jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) z zakładem pracy.

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik kancelarii adwokackich (niem. Rechtsanwaltfachangestellter / Rechtsanwaltfachangestellte)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy kancelarii adwokackich pomagają adwokatom w ich kancelariach w załatwianiu zleceń polegających na udzielaniu porad i reprezentowaniu klientów. Ustalają np. terminy spotkań z klientami oraz prowadzą akta, rejestry i terminarze. Ponadto przygotowują pisma procesowe dla procesów cywilnych i karnych lub sporów z zakresu prawa lokalowego lub prawa pracy. Poza tym zajmują się obliczaniem należności i przygotowują pisma w postępowaniu upominawczym i egzekucyjnym. Zajmują się również obsługą płatności i opracowaniem całości korespondencji.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik kancelarii adwokackich (nazwa niemiecka: Rechtsanwaltfachangestellte/-r) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata).
 • Technik rachunkowości, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Die Ausbildungsstätte ist im dualen System in erster Linie der Betrieb. Zusätzlich gibt es Berufsschulen (in Brandenburg heißen sie "Oberstufenzentren"). Das Ausbildungsunternehmen informiert, welche die entsprechende Schule für diesen Beruf in der Region ist.

Oberstufenzentrum 2 des Landkreises Spree-Neiße
Makarenkostr. 8/9
03050 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 86694-0
Telefon: +49355 86694-34090
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób zorganizowana jest kancelaria adwokacka,
 • jakie zadania mają np. adwokaci i sędziowie,
 • jak wygląda struktura organizacyjna sądów,
 • jakie można wyróżnić rodzaje sądownictwa,
 • w jaki sposób kontroluje się terminy i nadzoruje ich dotrzymywanie,
 • w jaki sposób należy prowadzić korespondencję,
 • w jaki sposób opisuje się, rozróżnia i przyporządkowuje przepisy prawne, literaturę i czasopisma fachowe.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywana jest m.in. następująca wiedza:

 • uregulowania Kodeksu Cywilnego (niem. Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie BGB) i Kodeksu Handlowego (niem. Handelsgesetzbuch, w skrócie HGB) oraz uregulowania innych przepisów prawnych, które występują w działalności adwokatów,
 • uregulowania Kodeksu Postępowania Cywilnego (niem. Zivilprozessordnung, w skrócie ZPO) i Kodeksu Postępowania Karnego (niem. Strafprozessordnung, w skrócie StPO),
 • w jaki sposób formułuje się proste pozwy, wnioski, protesty i zażalenia,
 • czego należy przestrzegać podczas sporządzania rachunków na honoraria i koszty adwokackie,
 • jakie czynności wykonuje się w związku z postępowaniami egzekucyjnymi lub upadłościowymi,
 • jakie czynności wykonuje się w związku z postępowaniami upominawczymi.

Podczas trzeciego roku nauki uczniowie pogłębiają zdobyte umiejętności i pracują w coraz większym stopniu samodzielnie.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Wymiar sprawiedliwości: 20 h
 2. Prawo cywilne: 140 h
 3. Prawo karne, prawo karne procesowe, prawo wykroczeń porządkowych: 20 h
 4. Ekonomia i prawo gospodarcze: 160 h
 5. Rachunkowość: 120 h
 6. Przetwarzanie informacji w zawodzie: 160 h
 7. Prawo procesowe i egzekucyjne: 180 h
 8. Koszty i opłaty adwokackie: 160 h

Łącznie: 960 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla tego zawodu nie ma jednolitego układu zbiorowego pracy. Wynagrodzenie na poziomie przynajmniej płacy minimalnej.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Prawo – ogólnie
 • Obszary prawa
 • Inne kursy z zakresu prawa
  • Specjalistyczne kursy z zakresu prawa dla prawników, notariuszy, wykwalifikowanych pracowników kancelarii adwokackich i notarialnych
  • Pozostałe kursy z zakresu prawa – z podziałem na branże i pełnione funkcje
 • Zarządzanie dokumentami PDF
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty
 • Osobiste techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji
 • Kompetencje personalne w biurze, sekretariacie i administracji
 • Komunikacja, prowadzenie rozmów w działalności prawniczej, adwokackiej i notarialnej

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (wybrane):

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w branży prawnej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w branży prawnej (szkoła zawodowa)
 • Wykwalifikowany handlowiec ds. organizacji biura i projektów (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista ds. biurowych
 • Sekretarz / sekretarka (z egzaminem wewnętrznym)

Kierunki studiów:

 • Prawoznawstwo (licencjat)
 • Prawoznawstwo (egzamin prawniczy pierwszego stopnia)
 • Prawo gospodarcze (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Izba Adwokacka Brandenburgii (Rechtsanwaltskammer Brandenburg):

http://www.rak-brb.de/

Forum internetowe i portal dla wykwalifikowanych pracowników kancelarii adwokackich i notarialnych:

http://www.foreno.de

Wirtualna biblioteka prawnicza:

http://www.vifa-recht.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Największy portal zatrudnienia dla profesjonalistów z branży podatkowej i księgowości:

http://www.nwb-jobboerse.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej