Menu

Mistrz w przemyśle, specjalność: mechatronika w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w przemyśle – kształcenie ustawiczne

Mistrz w przemyśle ze specjalnością mechatronika jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie dla mistrzów przemysłowych są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz w przemyśle ze specjalnością mechatronika (niem. Industriemeister der Fachrichtung Mechatronik/ Industriemeisterin der Fachrichtung Mechatronik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie przemysłowi ze specjalnością mechatronika znajdują zatrudnienie na styku mechaniki, elektroniki i informatyki głównie w takich dziedzinach, jak budowa i eksploatacja maszyn i systemów, montaż i oddawanie do użytku oraz utrzymanie w ruchu i serwis. W ramach swojego zakresu odpowiedzialności dbają o to, aby osiągnięte zostały wyznaczone cele produkcyjne w zakresie ilości, jakości, terminowości i opłacalności. Koordynują i nadzorują procesy pracy oraz planują racjonalne wykorzystanie środków produkcji i personelu. Uwzględniają przy tym współzależności ekonomiczne – zwracają np. uwagę, aby nie został przekroczony przyznany budżet, zestawiają plany kosztów i zdolności produkcyjnych lub wykonują rozliczenia i dokonują ich oceny. W celu podniesienia produktywności swojego zakładu mistrzowie dokonują oceny procesów pracy i podejmują działania optymalizujące.

Poza tym zajmują się również projektowaniem, instalacją i konfigurowaniem systemów mechatronicznych, jak np. urządzeń sterowania procesowego, elektronicznych programów stabilizujących w pojazdach lub zautomatyzowanych przekładni. Testują te systemy, rozwiązują problemy z połączeniami oraz doradzają i instruują klientów na temat obchodzenia się z systemami mechtronicznymi. Ponadto przeprowadzają regularne prace związane z konserwacja i utrzymaniem lub organizują wykonanie tych prac. Dbają też o to, aby w zakładzie były przestrzegane przepisy i uregulowania, np. z zakresu BHP, ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Prowadzą również dokumentację z kontroli procesów produkcyjnych i bezpieczeństwa. Poza tym współuczestniczą w kształceniu i kształceniu ustawicznym oraz we wprowadzaniu nowych pracowników w ich zadania.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Mistrz w przemyśle, specjalność: mechatronika (nazwa niemiecka: Industriemeister/-in der Fachrichtung Mechatronik

nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik - Mechatroniker, poziom kształcenia – dwuletnia szkoła branżowa II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • egzamin końcowy w zawodzie mechatronik (niem. Mechatroniker/-in) lub ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do grupy zawodów metalowych, elektrotechnicznych, motoryzacyjnych lub informatycznych

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym

oraz

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy

lub

 • co najmniej czteroletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Potwierdzone musi zostać również uzyskanie kwalifikacji z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy zgodnych z Rozporządzeniem o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania funkcji nauczyciela zawodu wg Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) lub na podstawie innych uregulowań prawnych, jeżeli udokumentowane umiejętności są równoważne z umiejętnościami opisanymi w § 3 ust. 1 Rozporządzenia o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania funkcji nauczyciela zawodu

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin w części obejmującej kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności, od którego nie upłynęło więcej niż pięć lat

oraz

 • poza wymienionymi powyżej okresami doświadczenia zawodowego, dodatkowo co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Różnie, zależnie od oferty szkoły oraz formy prowadzenia zajęć (pełnowymiarowe/ półetatowe/kształcenie na odległość)

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Świadomość prawna
 • Świadomość ekonomiczna
 • Stosowanie metod informacji, komunikacji i planowania
 • Współpraca w zakładzie pracy
 • Uwzględnianie podstaw z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych

Kwalifikacje specjalistyczne:

 • Systemy infrastruktury i instalacje technologiczne
 • System kosztów w przedsiębiorstwie
 • Systemy planowania, sterowania i komunikacji
 • BHP, ochrona środowiska i ochrona zdrowia
 • Kierowanie personelem, rozwój zawodowy personelu i zarządzanie jakością

Zdatność do zawodu i edukacja pracy

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu

 • Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności: ok. 400 h
 • Kwalifikacje specjalistyczne: ok. 800 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy (wg zasad AEVO): ok. 120 h

Łączna ilość godzin: ok. 1.320

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne: oscylują pomiędzy 3000 a 5000 euro.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej (IG Metall).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 • Mechatronika (licencjat)
 • Technika automatyzacyjna (licencjat)
 • Technika energetyczna (licencjat)
 • Ekonomika przemysłu (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Projektowanie, produkcja, automatyzacja:

http://www.all-electronics.de

Portal mechatroniczny:

http://www.mechatronik-portal.de

Portal wiedzy fachowej z zakresu elektrotechniki:

http://www.elektrotechnik-fachwissen.de

Szkoły mistrzów na terenie Niemiec:

http://www.meisterschulen.de

Kompendium wiedzy elektrotechnicznej:

http://www.elektronik-kompendium.de

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla różnych branż. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej