Menu

Księgowy bilansowy z egzaminem wewnętrznym w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Księgowy bilansowy z egzaminem wewnętrznym jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Kształcenie ustawiczne w tym zawodzie odbywa się w ośrodkach szkoleniowych izb przemysłowo-handlowych lub w prywatnych ośrodkach szkoleniowych.

Tytuł zawodowy: Księgowy bilansowy z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Bilanzbuchhalter / Geprüfte Bilanzbuchhalterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Księgowi bilansowi przejmują odpowiedzialność organizacyjną za księgowość i bilanse przedsiębiorstwa, organizację pracy w tej dziedzinie oraz ustalają system i strukturę prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie. Opracowuję również zakładowy plan kosztów. Na podstawie wskaźników ekonomicznych udzielają innym działom przedsiębiorstwa porad i wsparcia w sprawach o charakterze ekonomicznym. Zajmują się trudniejszymi przypadkami kontowania, sporządzają bilanse oraz miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne zamknięcia rachunkowe dla odpowiednich okresów uwzględniając przy tym podatki dochodowe, obrotowe i od działalności gospodarczej. W ramach działalności finansowej sporządzają krótkoterminowe plany finansowe i gwarantują płynność finansową przedsiębiorstwa nadzorując rozwój sytuacji w dziedzinie wpływów i wydatków. Sprawdzają pytania związane z problematyką podatkową i z uwzględnieniem zdobytej wiedzy sporządzają deklaracje podatkowe. Dodatkowo zajmują się załatwianiem spraw związanych z płatnościami oraz wezwaniami do zapłaty i egzekucją płatności. W ramach rachunku kosztów księgowi bilansowi zajmują się sporządzaniem kalkulacji różnych typów i pozycji kosztów oraz prowadzą rachunki nośników kosztów. Ponadto porównują dane z założeń planów z rozwojem kosztów i wydajności przedsiębiorstwa.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Księgowy bilansowy z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Bilanzbuchhalter / Geprüfte Bilanzbuchhalterin) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik rachunkowości, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).
 • Technik ekonomista, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

IHK -Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Peter Wölffling
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-2000
Telefon: +49335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki podjęcia kształcenia

Do egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne na tytuł księgowego bilansowego / księgowej bilansowej dopuszczane są osoby, które przedłożą dokumenty potwierdzające:

 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego naukę jednego z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z dziedziny handlowej lub administracyjnej i zdobyte po zdaniu tego egzaminu co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie handlowym

lub

 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego wyższe studia na na jednym z kierunków ekonomicznych i zdobyte po zdaniu tego egzaminu co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

W trybie wieczorowym kształcenie trwa do dwóch lat, w trybie dziennym od 2 i ½ do 18 miesięcy, zaś w ramach kształcenia na odległość do 18 miesięcy.

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Zakres programu nauczania

Moduł I: Przygotowanie do części A egzaminu

 

 • Sporządzanie rachunku kosztów i wyników i jego celowe stosowanie
 • Menedżment finansowo-ekonomiczny

 

Moduł II: Przygotowanie do części B egzaminu

 

 • Sporządzanie bilansów międzyokresowych i rocznych oraz sprawozdania o sytuacji ekonomicznej wg przepisów prawa krajowego 
 • Prawo podatkowe i podatki w przedsiębiorstwie
 • Sporządzanie bilansów wg standardów międzynarodowych
 • Część podstawowa
 • Składanie sprawozdań, ocena i interpretacja liczb na potrzeby decyzji menedżerskich

 

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Wymiar godzin (teoria)

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W przypadku kształcenia w IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą koszty te wynoszą obecnie 4.400,00 euro.

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić wg układów taryfowych od 3.014 do 4.284 euro

Źródło:

Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć np. w Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 • Finanse i rachunkowość, Controlling (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Podatki, działalność rewizyjna (licencjat)
 • Ekonomika przemysłu (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Inicjatywa wspierająca przyszłych i początkujących księgowych bilansowych:

www.bilanzbuchhalter.de

Portal wiedzy dla księgowych:

www.buchhalterseite.de

Forum internetowe dla księgowych bilansowych:

http://www.bilanzbuchhalter-forum.de

Wszystko o księgowości podatkach:

http://www.rechnungswesen-portal.de

Strona internetowa IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg:

www.ihk-projekt.de

Federalne Stowarzyszenie Samodzielnych Księgowych i Księgowych Bilansowych (Bundesverband selbstständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter):

http://www.bbh.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy w specjalnościach prawa, ekonomiki i podatków:

http://www.betriebs-berater-jobs.de

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy obejmująca również zawody rzemieślnicze i techniczne:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych zawodów. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej