Menu

Pedagog – specj. kształcenia zawodowego i ustawicznego z egz. wewnętrznym w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Pedagog – specjalista kształcenia zawodowego i ustawicznego z egzaminem wewnętrznym jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Pedagog – specjalista kształcenia zawodowego i ustawicznego z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Aus- und Weiterbildungspädagoge / Geprüfte Aus- und Weiterbildungspädagogin) 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Pedagodzy – specjaliści kształcenia zawodowego i ustawicznego z egzaminem wewnętrznym posiadają kwalifikacje do całościowego planowania i realizacji procesów kształcenia w ramach kształcenia zawodowego oraz realizowanych w zakładach pracy form kształcenia ustawicznego. Obejmuje to:

 • Realizacja rozporządzeń o nauce zawodu i planowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwie
 • Pozyskiwanie uczniów do nauki zawodu, dokonywanie ich wyboru, udzielanie im porad i wsparcia
 • Prowadzenie doradztwa dla pracowników w zakresie spraw związanych z edukacją i uczeniem się
 • Realizacja działań edukacyjnych o charakterze organizacyjnym i pedagogicznym przy współudziale osób trzecich
 • Sprawowanie opieki w zakresie pedagogiki zawodowej nad pracownikami odbywającymi naukę zawodu lub kształcenie ustawiczne
 • Zapewnienie i optymalizacja jakości procesów nauczania i uczenia się

Źródło: www.ihk-projekt.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód pedagog – specjalista kształcenia zawodowego i ustawicznego z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Aus- und Weiterbildungspädagoge / Geprüfte Aus- und Weiterbildungspädagogin) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego.

W Polsce dla instruktorów praktycznej nauki zawodu są realizowane pedagogiczne kursy kwalifikacyjne (80 h) zgodnie z wymaganiami MEN, które kończą się egzaminem wewnętrznym.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa co najmniej trzy lata, oraz dające się udokumentować, co najmniej roczne, odpowiednie doświadczenie zawodowe związane z kształceniem zawodowym i ustawicznym w zakładzie pracy

lub

 • zdany egzamin końcowy w innym oficjalnie uznawanym zawodzie wyuczonym oraz dające się udokumentować, co najmniej dwuletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe związane z kształceniem zawodowym i ustawicznym w zakładzie pracy.

Dopuszczone mogą zostać również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Wskazówka:

W celu uzyskania dopuszczenia do egzaminu przedłożyć potwierdzenie uprzedniego zdobycia kwalifikacji z zakresu „Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy”.

Źródła:

Portal BERUFENET

www.ihk-projekt.de

Czas trwania nauki

W trybie wieczorowym kształcenie trwa ok. dwóch lat.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Zakres programu nauczania

Kształcenie ustawiczne w tym zawodzie jest podzielone na następujące moduły:

1. Procesy uczenia się i opieka nad uczącymi się

 • Formy procesów uczenia się i opieki nad uczniami
 • Dostosowanie opieki nad uczącymi się pod kątem psychologicznym i pedagogicznym do potrzeb poszczególnych grup docelowych
 • Celowy dobór i stosowanie pomocy naukowych
 • Doradztwo w różnych procesach i fazach nauki i rozwoju

2.Procesy planowania w kształceniu zawodowym

 • Planowanie i organizacja procesów edukacji zawodowej
 • Pozyskiwanie i wybór uczniów
 • Rozpoznawanie i ocena wyników nauki
 • Koncepcja i forma egzaminów
 • Sprawowanie opieki w zakresie pedagogiki zawodowej nad pracownikami odbywającymi naukę zawodu lub kształcenie ustawiczne
 • Definicja standardów jakościowych procesów edukacji zawodowej oraz nadzorowanie ich przestrzegania

3.Działania z zakresu pedagogiki zawodowej

 • Opracowywanie i planowanie działań z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • Planowanie i zastosowanie metod
 • Odpowiednie dla poszczególnych grup docelowych techniki moderacji i prezentacji

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin obejmuje ok. 600 godzin zajęć teoretycznych.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W przypadku kształcenia w IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą koszty wynoszą obecnie 3.950,00 euro.

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych krajów związkowych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (Tarifvertrag der Länder, w skrócie TV-L). Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziomem wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, naile skomplikowane sa jego zadania zawodowe, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 9, na poziomach od 1 do 6 osoby, których zarobki ustalane są na podstawie Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych krajów związkowych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.484,57 do 3.561,24 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TVL)

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Menedżment personalny i usługi personalne (licencjat)
 • Nauki gospodarcze (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Strona internetowa czasopisma „The Economist”:

http://www.economist.com

Portal poświęcony organizacji i zarządzaniu:

http://org-portal.org

Portal wiedzy o polityce personalnej:

http://www.personal-wissen.de

Strona internetowa Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., w skrócie DIHK) na temat możliwości kształcenia ustawicznego:

http://www.dihk.de

IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg:

www.ihk-projekt.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy w służbach publicznych:

http://www.bund.de/DE/Stellenangebote/Festeinstellung/festeinstellung_node.html

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy obejmująca również zawody rzemieślnicze i techniczne:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej