Menu

Wykwalifikowany handlowiec ds. organizacji biura i projektów w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Wykwalifikowany handlowiec ds. organizacji biura i projektów jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego wg ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisów wydanych na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany handlowiec ds. organizacji biura i projektów z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Fachkaufmann für Büro- und Projektorganisation / Geprüfte Fachkauffrau für Büro- und Projektorganisation)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani handlowcy ds. organizacji biura i projektów zajmują się koordynowaniem procesów pracy w biurach, np. poszczególnych pionów lub wydziałów danego przedsiębiorstwa lub instytucji. Wykonują wymagające zadania z zakresu opracowania konkretnych spraw, dbają o załatwienie prac biurowych i rutynowych, np. poczty wchodzącej i wychodzącej, korespondencji służbowej, telefonów, organizacji spotkań i podróży służbowych lub zaopatrzenia w materiały biurowe. Poza tym wykonują poważniejsze zadania z zakresu asystentury i koordynacji, sporządzają np. pisma i raporty zgodnie z ogólnymi wymogami, obliczają, interpretują i analizują wskaźniki. Biorą udział w optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie lub sporządzaniu analiz rynkowych, przygotowują imprezy, np. konferencje, opracowują ich wyniki, a w ramach projektów realizowanych w obrębie zakładu lub związanych z wyjściem naprzeciw interesom klientów samodzielnie realizują powierzony im zakres zadań. W razie potrzeby obejmują przy tym funkcje kierownicze na swoim odcinku prac, biorą udział w kształceniu zawodowym oraz w planowaniu, pozyskiwaniu personelu i opiece nad pracownikami.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany handlowiec ds. organizacji biura i projektów z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfte/-r Fachkaufmann/-frau für Büro- und Projektorganisation) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata) lub szkoły policealnej (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

IHK -Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Peter Wölffling
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-2000
Telefon: +49335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne jest:

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów handlowych, którego nauka trwa trzy lata,

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów administracyjnych, którego nauka trwa trzy lata,

i

 • co najmniej roczne odpowiednie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z innych oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych

i

 • co najmniej dwuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe

Dopuszczone mogą zostać również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy przygotowujące do egzaminu końcowego trwają w trybie wieczorowym ok. 2 lat.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Zakres programu nauczania

Koordynacja procesów decyzyjnych

 

 • Ocena i przetwarzanie informacji
 • Optymalizacja procesów i zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie czasem i samozarządzanie

 

Kształtowanie i pielęgnowanie kontaktów z klientami

 

 • Organizacja i dokumentacja projektu
 • Analizy grup docelowych i rynków
 • Planowanie i koordynacja wykorzystania środków reklamowych
 • Planowanie i realizacja imprez
 • Komunikacja z klientami i zarządzanie skargami

 

Kierowanie, opieka nad personelem, zarządzanie i kształcenie w pracy biurowej i polityce kadrowej

 

 • Planowanie i pozyskiwanie personelu, opieka nad personelem i jego rozwój
 • Planowanie i realizacja kształcenia
 • Analizowanie i przezwyciężanie konfliktów
 • Moderacja, komunikacja i prezentacja

 

Sterowanie procesami biznesowymi w pracy biurowej

 

 • Przygotowanie wskaźników
 • Zakupy i zaopatrzenie
 • Zastosowanie systemów baz danych
 • Zarządzanie wiedzą

 

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 600 godzin.

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W przypadku kształcenia w IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą koszty te wynoszą obecnie 3.950 euro.

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych krajów związkowych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (Tarifvertrag der Länder, w skrócie TV-L). Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 9, na poziomach od 1 do 6 osoby, których zarobki ustalane są na podstawie Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych krajów związkowych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.484,57 do 3.561,24 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TVL)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Zarządzanie personelem, usługi personalne (licencjat)
 • Nauki gospodarcze (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Internetowy przewodnik po pracy w biurze:

http://www.office-work.net/

Bezpłatne wskazówki dla menedżerów projektów:

http://www.pm-handbuch.com/

Informacje Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., w skrócie DIHK) na temat kształcenia ustawicznego na poziomie „starszego specjalisty”:

http://www.dihk.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej