Menu

Starszy specjalista ds. usług personalnych z egz. wewnętrznym w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Starszy specjalista ds. usług personalnych jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) według przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Starszy specjalista ds. usług personalnych z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Personaldienstleistungsfachwirt / Geprüfte Personaldienstleistungsfachwirtin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Starsi specjaliści ds. usług personalnych działają przede wszystkim w dziedzinie akwizycji klientów, budowania więzi z klientami i doradztwa dla klientów. Oferują dostosowane do potrzeb klientów usługi z dziedziny logistyki personalnej, np. przy pozyskiwaniu personelu, i dbają o to, aby do dyspozycji klienta stała wystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników. We współpracy z klientami starsi specjaliści ds. usług personalnych opracowują specyficzne profile wymagań wobec kandydatów, u których następnie analizują kompetencje i potencjał. Po przeprowadzeniu porównania profili wymagań z profilami kandydatów składają klientom propozycje personelu, a kandydatom oferty pośrednictwa w zatrudnieniu. Do ich zadań należy również formułowanie ofert i umów oraz współpraca w utrzymaniu odpowiedniej jakości realizacji zleceń.

W działach personalnych przedsiębiorstw starsi specjaliści ds. usług personalnych biorą udział w planowaniu wykorzystania personelu oraz rozwoju personelu. Przeprowadzają np. analizy potencjału pracowników i opracowują oferty dotyczące podwyższania kwalifikacji i kształcenia ustawicznego. Biorą także udział w działaniach związanych z planowaniem i pozyskiwaniem personelu, np. umieszczają oferty zatrudnienia w mediach drukowanych i elektronicznych, prowadzą poszukiwania odpowiednich kandydatów na portalach społecznościowych, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne oraz biorą udział w wyborze kandydatów.

Aby pozostawać na bieżąco z sytuacją w swojej dziedzinie starsi specjaliści ds. usług personalnych obserwują rozwój rynku pracy i przeprowadzają analizy sytuacji w gospodarce i na rynku pracy. Obserwują również działania firm konkurencyjnych i biorą udział w opracowywaniu koncepcji usług personalnych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód starszy specjalista ds. usług personalnych z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Personaldienstleistungsfachwirt / Geprüfte Personaldienstleistungsfachwirtin) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

IHK -Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Peter Wölffling
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-2000
Telefon: +49335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne jest:

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych związanych z dziedziną usług personalnych oraz co najmniej roczne, odpowiednie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w innym oficjalnie uznawanym zawodózie wyuczonym oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

Do egzaminu dopuszczone mogą zostać również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Okres nauki trwa w trybie wieczorowym ok. 2 lat.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Zakres programu nauczania

Obszary działalności:

- Analizowanie rynków i szans

 • Obserwowanie i analizowanie rynków i firm konkurencyjnych
 • Analizowanie przedsiębiorstw świadczących usługi personalne i określanie pozycji rynkowej
 • Rozpoznawanie i ocena szans rynkowych i ryzyk

- Wybór i dalszy rozwój usług personalnych

 • Rozróżnianie i objaśnianie poszczególnych rodzajów usług personalnych
 • Rozpoznawanie trendów i innowacji
 • Opracowywanie koncepcji usług personalnych

- Kontakty z klientami

 • Prowadzenie akwizycji na różnych ścieżkach dystrybucji
 • Tworzenie profili ofert i uwzględnianie cech wyróżniających
 • Nawiązywanie i umacnianie kontaktów z klientami oraz stosowanie instrumentów marketingowych
 • Rozbudowa i optymalizacja współpracy

- Wyszukiwanie i nawiązywanie trwałych relacji z personelem

 • Pozyskiwanie personelu różnymi ścieżkami rekrutacji
 • Analizowanie kompetencji osobistych i zawodowych oraz potencjału
 • Ustalanie potrzeb, składanie ofert
 • Formułowanie umów o pracę i umów związanych z realizacją projektów

- Obsada zlecenia, opieka nad zleceniem i opracowanie wyników zlecenia

 • Zapewnienie przygotowania do realizacji zlecenia według szczegółowego profilu wymagań
 • Zapewnienie zgodnej z profilem realizacji zlecenia
 • Formułowanie umów i ustalanie warunków
 • Ustalanie warunków ramowych działań kwalifikacyjnych prowadzonych w ramach danego zlecenia
 • Zapewnienie towarzyszących zleceniu działań z zakresu kontroli jakości
 • Opracowanie dokumentacji zakończonego zlecenia i obsługa reklamacji

- Kierowanie personelem i jego rozwój

 • Planowanie, organizacja, realizacja i kontrola kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • Indywidualne wspieranie pracowników i ich rozwój
 • Analiza własnego stylu kierowania
 • Motywowanie, stosowanie stylów i technik kierowania
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Kierowanie grupami
 • Stosowanie metod zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 • Znajomość i stosowanie przepisów prawa pracy

- Kierowanie przedsiębiorstwem, nadzorowanie procesów pracy, kontrola efektów

 • Współudział w opracowywaniu i kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa, tworzeniu jego wartości i kultury oraz uwzględnianie ich we własnym postępowaniu
 • Nadzorowanie administracji i przejmowanie odpowiedzialności za wyniki
 • Realizacja procesów planowania, wprowadzanie zmian w budżetach i nadzorowanie ich realizacji
 • Podejmowanie działań korekcyjnych
 • Współpraca z przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, urzędami pracy i jednostkami edukacyjnymi
 • Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa i jego prezentacja na zewnątrz

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 560 godzin.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą koszty te wynoszą obecnie 3.950 euro.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych krajów związkowych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (Tarifvertrag der Länder, w skrócie TV-L). Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziomem wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, naile skomplikowane sa jego zadania zawodowe, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 9, na poziomach od 1 do 6 osoby, których zarobki ustalane są na podstawie Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych krajów związkowych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.484,57 do 3.561,24 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TV-L)

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów (wybrane):

 

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Menedżment personalny i usługi personalne (licencjat)
 • Nauki gospodarcze (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Internetowy przewodnik po pracy w biurze:

http://www.office-work.net/

Strona czasopisma “The Economist”:

http://www.economist.com/

Portal poświęcony organizacji i zarządzaniu:

http://org-portal.org/

Wszystko o sprawach personalnych:

http://www.personal-wissen.de/

Informacje Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., w skrócie DIHK) na temat kształcenia ustawicznego na poziomie „starszego specjalisty”:

http://www.dihk.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy w służbach publicznych:

http://www.bund.de/DE/Stellenangebote/Festeinstellung/festeinstellung_node.html

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy obejmująca również zawody rzemieślnicze i techniczne:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej