Menu

Mechanik obróbki drewna w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Mechanik obróbki drewna jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady przemysłowe zajmujące się przetwórstwem drewna. Dzięki możliwości wyboru jednostek kwalifikacyjnych zawód ten charakteryzuje się elastyczną strukturą programu nauczania.

Tytuł zawodowy: Mechanik obróbki drewna (niem. Holzbearbeitungsmechaniker/ Holzbearbeitungsmechanikerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy obróbki drewna zajmują się produkcją tarcicy, drewna heblowanego, desek, płyt okleinowych i wiórowych oraz innych materiałów drewnopochodnych. Obsługują przy tym odpowiednie maszyny i urządzenia, które sami również regulują i utrzymują w odpowiednim stanie.

Planują i koordynują własną pracę, dobierają wymagane materiały oraz strują, nadzorują i optymalizują procesy produkcyjne. Poza tym kontrolują, czy obrobione drewno jest wolne od wad i wprowadzają działania zapewniające utrzymanie jakości produkcji. W końcowym etapie przygotowują gotowe produkty do składowania lub wysyłki.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mechanik obróbki drewna (niem. Holzbearbeitungsmechaniker/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, poziom kształcenia - Szkoła branżowa I stopnia
 • Technik technologii drewna, poziom kształcenia - Szkoła branżowa II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się niższym (ukończenie Hauptschule) lub średnim poziomem wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych 18-tu miesięcy nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób należy sortować, mierzyć, sprawdzać i rozdzielać drewno i materiały surowe,
 • jak suszy się drewno,
 • w jaki sposób dzieli się, przecina, obrzyna i sortuje tarcicę,
 • w jaki sposób należy transportować, magazynować i pielęgnować drewno, surowce i wyroby gotowe,
 • w jaki sposób ustawia się, obsługuje i utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym narzędzia, maszyny i urządzenia,
 • w jaki sposób przeprowadza się działania mające na celu zapewnienie jakości oraz jak pracować w sposób zorientowany na potrzeby klienta,
 • w jaki sposób dokonuje się ustawień narzędzi roboczych maszyn oraz jak się je utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym,
 • jakiego rodzaju prace przygotowawcze i wykończeniowe występują w procesie wytwarzania wyrobów,
 • w jaki sposób dokonuje się wysyłki wyrobów,
 • w jaki sposób obchodzić się technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi,
 • jak przygotowuje się procesy robocze, jak analizuje się informacje oraz jak pracować w zespołach,
 • w jaki sposób przygotowuje się i wykorzystuje dokumentacje techniczne oraz jak dokonywać pomiarów,
 • w jaki sposób przygotowuje się, urządza i zabezpiecza stanowiska pracy.

Podczas pozostałego okresu nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób aktualizuje się i archiwizuje dane,
 • w jaki sposób przeprowadza się obliczenia wydajności materiału,
 • w jaki sposób przeprowadza się kontrole wejścia materiału na zakład i jak dokumentuje się ich wyniki,
 • w jaki sposób ustawia się pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne systemy sterowania i regulacji,
 • jak należy nadzorować procesy produkcyjne,
 • w jaki sposób przeprowadza się zabiegi mające na celu ochronę drewna,
 •  w jaki sposób komisjonuje się i pakuje wyroby.

Ponadto uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresy jednej z czterech jednostek kwalifikacyjnych do wyboru:

 • Wytwarzanie wyrobów tartacznych
 • Wytwarzanie wyrobów heblowanych
 • Wytwarzanie wyrobów klejonych
 • Wytwarzanie materiałów drewnopochodnych

Źródło: PortalBERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Wybór drewna do produkcji: 80 h
 2. Wytwarzanie prostych produktów z drewna: 80 h
 3. Naturalne suszenie drewna: 60 h
 4. Ostrzenie narzędzi: 60 h
 5. Wytwarzanie tarcicy: 60 h
 6. Wytwarzanie wyrobów heblowanych: 40 h
 7. Przeprowadzanie zabiegów ochrony drewna: 40 h
 8. Wytwarzanie wyrobów klejonych: 40 h
 9. Wytwarzanie materiałów drewnopochodnych: 60 h
 10. Mierzenie i sortowanie wyrobów drewnianych: 40 h
 11. Sortowanie drewna okrągłego i optymalizacja wykorzystania surowca: 60 h
 12. Utrzymanie narzędzi roboczych w odpowiednim stanie technicznym i ich montaż: 60 h
 13. Suszenie wymuszone wyrobów z drewna: 60 h
 14. Wytwarzanie specjalnych produktów zdrewna: 100 h

Łącznie: 840 h

Ramowy plan nauczania w pełnym brzmieniu można znaleźć pod poniższym adresem:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/holzbearbeitungsmechaniker.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 875 do 945 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacji na temat uregulowań taryfowych udziela Przemysłowy Związek Zawodowy Branży Metalowej IG Metall.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Nauka o drewnie, materiały drewniane
 • Obróbka i przetwarzanie drewna
 • Ochrona drewna
 • Wykorzystanie techniki komputerowej w technologii drewna i tworzyw sztucznych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, technika BHP, zapobieganie wypadkom
 • Kształcenie ustawiczne i doskonalenie zawodowe wg standardów organizacji REFA
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz w przemyśle ze specjalnością technologia drewna
 • Mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł tartaczny

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna (bez podziału na kierunki)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Menedżer - ekonomista z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana i technologia drewna

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Technologia drewna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Portal stolarski Woodworker:

http://www.woodworker.de

Forum stolarskie:

http://www.netzwerkholzforum.de

Portal stolarski

http://www.holzwerken.net

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej