Menu

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdują zatrudnienie:

 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
 • na stanowiskach związanych z montażem różnego rodzaju instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 • w dziedzinie serwisu i technicznego nadzoru nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
 • w handlu specjalistycznym.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej należy m.in.:

 • określanie warunków lokalizacji urządzeń i systemów stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej,
 • obliczanie kosztów materiałów i robót instalacyjnych,
 • planowanie prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej,
 • organizowanie i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
 • wykonywanie montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • kontrolowanie działania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • biegłe posługiwanie się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technika energetyki wiatrowej (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Windenergietechnik), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym). Ponadto izby rzemieślnicze oraz izby przemysłowo-handlowe oferują uregulowane przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym i Ustawy o rzemiośle kształcenie ustawiczne w zawodach technik – serwisant urządzeń energetyki wiatrowej (niem. Servicetechniker/-in für Windenergieanlagen) i monter – serwisant urządzeń energetyki wiatrowej (niem. Servicemonteur/-in für Windenergieanlagen). Kształcenie trwa w trybie dziennym ok. 6 – 9 miesięcy.
 • Technik ze specjalnością technika energetyki solarnej (niem. Solartechniker/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne uregulowane przepisami wewnętrznymi danej izby rzemieślniczej, organizacji zawodowej lub gospodarczej lub prywatnej jednostki szkolącej. Prywatne jednostki szkolące i izby rzemieślnicze oferują kursy przygotowujące do egzaminu końcowego w tym zawodzie (w trybie dziennym np. 4 miesiące, w trybie wieczorowym ok 4 - 9 miesięcy).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji:

- Kwalifikacja I Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy energetyki - 210 godz.
 3. Technologia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 180 godz.
 4. Montowanie i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót - 300 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 750 godz.

- Kwalifikacja II Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Monitorowanie systemów energetyki odnawialnej - 180 godz.
 3. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 210 godz.
 4. Określanie oddziaływania energetyki odnawialnej na środowisko - 60 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 510 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (od strony 1103):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-02.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. inżynieria odnawialnych źródeł energii lub technologie odnawialnych źródeł energii.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej