Menu

Technik usług kosmetycznych w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła policealna

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik usług kosmetycznych

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy usług kosmetycznych znajdują zatrudnienie w:

 • studiach i salonach kosmetycznych,
 • ośrodkach wellness,
 • strefach kosmetyki i wellness hoteli, klubów fitness, salonów fryzjerskich,
 • perfumeriach i drogeriach,
 • charakteryzatorniach teatrów lub studiów filmowych i telewizyjnych.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników usług kosmetycznych należy m.in.:

 • rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry i włosów oraz diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków – odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
 • ustalanie rodzaju zabiegu w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej oraz wykonanie go zgodnie z etyką zawodową,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych kończyny górnej,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych kończyny dolnej,
 • wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki upiększającej zgodnie z etyką zawodową,
 • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu kosmetyki, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • udzielanie klientom porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,
 • sporządzanie prostych środków kosmetycznych niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce wraz z ich działaniem na skórę i organizm,
 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • organizowanie gabinetu kosmetycznego,
 • organizowanie stanowiska pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą (karta pacjenta),
 • nawiązywanie kontaktów społecznych, prowadzenie rozmów i wywiadów, stosowanie zasady prawidłowej komunikacji,
 • ocenianie poprawności i estetyki wykonanej usługi.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik usług kosmetycznych jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Kosmetyk / kosmetyczka (nazwa niemiecka: Kosmetiker/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Dzięki możliwości wyboru różnych jednostek kwalifikacyjnych zawód ten charakteryzuje się elastyczną strukturą programu nauczania. Możliwa jest również nauka tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Charakteryzator (Maskenbildner/-in), trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Możliwa jest również nauka tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Asystent mistrza w usługach kosmetycznych i fryzjerskich (niem. Meisterassistent/-in für Kosmetik im Friseurhandwerk), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Egzamin kończący kształcenie jest uregulowany przepisami izb rzemieślniczych. Organizacje rzemieślnicze oferują kursy przygotowujące do egzaminu (pensum ok. 100-320 godzin). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.
 • Mistrz rzemiosła kosmetycznego (niem. Kosmetikmeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Egzamin mistrzowski w tym nie wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle jest uregulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Organizacje rzemieślnicze i inne placówki szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego. Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Starszy specjalista w dziedzinie kosmetyki i wellness (Fachwirt/-in für Kosmetik und Wellness), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Kursy przygotowujące do egzaminu trwają w trybie dziennym ok. 3 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 24 miesięcy. Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik usług kosmetycznych w dwuletniej szkole policealnej powinni mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 32 godz.
 2. Podstawy kosmetyki - 64 godz.
 3. Wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej - 128 godz.
 4. Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych - 192 godz.
 5. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała - 320 godz.
 6. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy - 64 godz.
 7. Wykonywanie makijażu twarzy - 192 godz.
 8. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp - 256 godz.
 9. Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia - 64 godz.
 10. Język obcy zawodowy - 32 godz.

     Łącznie: 1344 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych (od strony 1304):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-03.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy usług kosmetycznych, absolwenci dwuletnich szkół policealnych, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. kosmetologia.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej